اهمیت زمان چرخه فروش


دستورالعمل سیستم گردش کالاهای انبار (سفارش، خرید و کنترل)

بر اساس احتیاج و یا تقاضای رسیده از بخشها، مراحل زیر برای خرید کالا انجام می‌گیرد:

1- انباردار برگ درخواست خرید را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و هر دو نسخه را به واحد تدارکات ارسال می‌نماید.

2- واحد تدارکات نسخ برگ درخواست خرید را به تأیید حسابداری (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند.

3- تدارکات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را برای انجام عملیات خرید نزد خود نگهداری می‌نماید.

4- انباردار نسخه دوم را تا زمان دریافت کالا موقتاً نزد خود نگهداری می نماید.

5- انباردار پس از دریافت کالا و مقایسه آن با نسخه دوم برگ درخواست خرید کالا، رسید انبار را براساس کالای دریافتی مطابق نمودار شماره دو تنظیم کرده و نسخه دوم برگ درخواست خرید را پس از ثبت اطلاعات در کارت انبار، بایگانی می‌کند.

6- واحد تدارکات براساس فاکتورهای خرید صورتحسابی تهیه کرده و آن را همراه نسخه اول برگ درخواست خرید و فاکتورها و اسناد ضمیمه دیگر به حسابداری ارسال می‌نماید.

7- حسابداری فرمهای‌ دریافتی را با هم و رسید انبار مقایسه کرده و پس از انجام عملیات مالی لازم، نسخه اول برگ درخواست خرید را همراه سایر مدارک، حسب مورد، بایگانی یا به حسابداری دفتر مرکزی ارسال می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگ درخواست خرید (شکل 1) بشرح زیر تکمیل می‌شود:

- تاریخ: تاریخ صدور برگ درخواست خرید

- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست خرید

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مربوطه

- شماره کالا: شماره‌ای که کالا تحت آن، در انبار نگهداری اهمیت زمان چرخه فروش می‌شود.

- مقدار تقاضا شده: مقدار کالایی که جهت ابتیاع مورد تقاضا واقع شده است.

ملاحظات : توضیحات اضافی که تحت عناوین ستونها نمی‌توانند نوشته شوند در این قسمت منظور می‌گردند.

در قسمت تحتانی فرم، حسابداری و مسئول بخش اداری و مالی، محلهای مربوط را امضاء می‌نماید.

2 ـ برگ رسید انبار

در موقع رسیدن کالا به انبار مراحل زیر انجام می‌گیرد:

1- انباردار در هنگام اهمیت زمان چرخه فروش تحویل کالا، فرم رسید انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم کرده و پس از امضاء، نسخه اول سفید ضخیم را به واحد تدارکات ارسال و نسخه دوم رنگی را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی می‌کند.

2- واحد تدارکات کنترلهای لازم را بر روی نسخه اول رسید انبار انجام داده و سپس آنرا همراه فاکتورها و مدارک دیگر به حسابداری می‌فرستد.

3- حسابداری پس از رسیدن مدارک از واحد تدارکات، آنها را با نسخه اول رسید انبار مقایسه کرده، عملیات مالی لازم را انجام می‌دهد و سپس نسخه اول رسید انبار به همراه مدارک دیگر، حسب مورد، بایگانی یا به حسابداری دفترمرکزی ارسال می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگ رسید انبار (شکل 2 بشرح زیر تکمیل می‌شود):

- تاریخ: تاریخ صدور برگ و رسید انبار

- شماره: شماره مسلسل برگ رسید انبار

- شماره برگ درخواست خرید: شماره برگ درخواست خریدی که کالا طی آن سفارش داده شده است.

- شماره کالا: شماره‌هایی که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار: مقدار کالای رسیده

- قیمت واحد: قیمت واحد کالا

- قیمت کل: قیمت کل کالا

* ملاحظات: توضیحات اضافی که تحت عناوین ستونها نمی‌توانند نوشته شوند، در این قسمت منظور می‌گردند.

در قسمت تحتانی فرم، انباردار پس از درج نام خود محل مربوطه را امضاء می‌نماید.

3- برگ برگشت از خرید:

در مورد کالاهایی که به عللی پس از خرید برگشت داده می‌شوند، بشرح زیر اقدام می‌شود:

1- انباردار هنگام برگشت‌کالا، برگ‌برگشت از خرید را در دونسخه سفیدضخیم و رنگی نازک تنظیم‌کرده و پس از اخذ تأیید مسئول‌ بخش اداری مالی برای برگشت‌کالا، نسخه اول را به واحد تدارکات و نسخه دوم را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی می‌کند.

2- مسئول واحد تدارکات پس از کنترل فرم، آن را امضاء نموده و کار برگشت‌کالا را به مأمور خریدی که قبلاً کالا را خریداری کرده، ارجاع می‌کند.

3- مأمور خرید پس از عودت کالا و دریافت وجه کالا و واریز آن به حساب جاری یا درآمدها حسب مورد، نسخه اول فرم و دست نویس جدید فروشنده را که در آن وجه پس داده شده قید گردیده، به همراه فیش بانکی به حسابداری تحویل می‌دهد. (برگشت از خرید در صورتی که از بودجه جاری باشد، از هزینه کسر می‌گردد و در صورتی که از محل درآمدها باشد، از حساب اموال کسر خواهد شد.)

4- حسابداری فرم را از نظر قسمت اطلاعات و امضاهای مجاز آن کنترل و عملیات لازم را انجام می دهد و نسخه اول برگشت از خرید را بایگانی می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگشت از خرید (شکل 3) به شرح زیر تکمیل می‌گردند:

- برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار تاریخ صدور برگ برگشت از خرید

- شماره: شماره مسلسل برگ برگشت از خرید

- شماره رسید انبار و تاریخ آن در سطر مربوطه درج می‌گردند.

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مربوط

- شماره کالا: شماره ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار مرجوعی: مقدار کالای مرجوعی

- قیمت واحد: قیمت واحد کالا

- قیمت کل: مبلغ کالاهای برگشتی

قسمت تحتانی فرم و انباردار، مسئول واحد تدارکات مسئول بخش اداری و مالی در محلهای مربوطه امضاء می‌نمایند.

مواقعی که کالا برای استفاده از انبار درخواست می‌شود، عملیات زیر انجام می‌گیرد:

1- مسئول بخش یا واحد درخواست‌کننده کالا، برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار (شکل 4) را در دو نسخه ضخیم سفید و رنگی نازک تکمیل و آن را به انبار ارسال می‌کند.

2- انباردار در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار، قسمتهای مربوطه در فرم مشترک را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تکمیل و پس از امضاء به تأیید مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند سپس از تحویل گیرنده در قسمت تحتانی فرم امضاء می‌گیرد و جنس را به وی تحویل می‌دهد.

3- انباردار پس از ثبت اطلاعات فرم در کارت انبار، نسخ حواله انبار را به تأیید مسئول بخش یا واحد مصرف‌کننده می‌رساند. سپس نسخه اول فرم را به حسابداری ارسال و نسخه دوم را بایگانی می‌کند.

4- حسابداری پس از کنترل نسخه اول فرم از نظر صحت اطلاعات مندرج در فرم و امضاهای مجاز آن، عملیات مالی لازم را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم انجام داده و در آخر آنرا بایگانی می‌کند.

* واژه‌ها و ستونهای برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار بشرح زیر تکمیل می‌گردد:

- تاریخ درخواست: تاریخ درخواست جنس از انبار

- قسمت مصرف کننده: نام قسمت متقاضی جنس

- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار

- تاریخ: تاریخ تحویل جنس به قسمت درخواست کننده

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مورد درخواست

- شماره کالا: شماره‌هایی که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- واحد کالا: واحد اندازه گیری کالا

- مقدار درخواستی: مقدار کالای مورد نیاز است.

- مقدار واحد: قیمت واحد کالای تحویلی

- قیمت کل: قیمت کل کالای تحویلی

ملاحظات : توضیحات دیگر در این ستون آورده می‌شود.

در قسمت تحتانی فرم، مسئول قسمت درخواست کننده، تحویل گیرنده، مسئول بخش اداری و مالی مسئول قسمت مصرف کننده محل مربوطه را امضاء می‌نمایند.

5 ـ برگ مرجوعی کالا به انبار

اقلامی که توسط بخش یا واحد درخواست کننده به عللی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند بشرح زیر به انبار عودت داده می‌شوند:

1- انباردار پس از دریافت جنس، برگ مرجوعی کالا به انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و پس از اخذ امضای تحویل دهنده کالا در زیر فرم هر دو نسخه آنرا توسط وی به نزد واحد برگشت دهنده ارسال می‌کند.

2- مسئول واحد برگشت دهنده کالا، فرم را تأیید و به انباردار برگشت می‌دهد.

3- انباردار فرم را به تأیید مسئول بخش اداری مالی می‌رساند. سپس نسخه اول آنرا به حسابداری ارسال و نسخه دوم فرم را پس از ثبت اطلاعات آن در کارت انبار بایگانی می‌کند.

* واژه‌ها و ستونهای برگ مرجوعی کالا به انبار (شکل 5) بشرح زیر تکمیل می‌گردند:

- تاریخ: تاریخ صدور برگ مرجوعی کالا به انبار

- شماره : شماره مسلسل برگ مرجوعی کالا به انبار

- واحد برگشت دهنده: نام واحد برگشت دهنده کالا

- شرح کالا: نام و مشخصات کالا

- شماره کالا: شماره هایی که کالا تحت عنوان آن در انبار نگهداری می‌شود.

- واحد کالا: واحد اندازه‌گیری کالا می‌باشد.

- مقدار مرجوعی: مقدار کالای مرجوعی به انبار

- قیمت واحد: قیمت واحد کالای مرجوعی

- قیمت کل: قیمت کل کالای مرجوعی

ملاحظات : توضیحات دیگر در این قسمت نوشته می‌شود.

در قسمت تحتانی فرم، انباردار، تحویل دهنده کالا، مسئول واحد یا بخش برگشت دهنده و مسئول بخش اداری مالی محل‌های مربوط را امضاء می‌نمایند.

6 ـ کارت انبار

کارت انبار (شکل 6) کلیه اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات کالا را در برمی‌گیرد و باید در هر مقطع زمانی، تعداد اقلام موجود در انبار را نشان دهد. در این کارت مقدار کالای وارده یا صادره با ذکر تاریخ و شماره سند ورود و خروج توسط انباردار منعکس می‌شود. برای هر قلم کالا، یک کارت صادر شده و مشخصات فنی، محل نگهداری و واحد آن در محل‌های مشخص ثبت می‌شوند.

* واژه‌ها و ستونها در کارت انبار بشرح زیر توسط انباردار تکمیل می‌گردند:

- نام کالا: نام متداول یا استاندارد کالای مربوطه

- شماره کالا: شماره‌ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- نوع یا مدل: مشخصه شرکت تولید کننده است.

- واحد کالا: واحد کالا می‌باشد.

- شماره قفسه: محلی که کالا در آن نگهداری می‌شود.

- حداقل: مقدار حداقل پیش‌بینی شده برای موجودی کالا

- نقطه سفارش: نقطه‌ای که کالا وقتی به آن مقدار می‌رسد، سفارش انجام می‌گیرد.

- حداکثر: مقدار حداکثر پیش بینی شده موجودی کالا

- تاریخ: تاریخ ورود یا صدور یا سفارش کالا در انبار

- شماره سند: شماره فرمی که جنس بر اساس آن به انبار وارد، یا از آن صادر و یا سفارش داده می‌شود.

- مقدار سفارش: مقداری که سفارش داده شده.

- وارده: مقداری که طبق سند به انبار وارد می‌شود.

- صادره: مقداری که طبق سند از انبار خارج می‌شود.

- موجودی: موجودی اولیه نوشته می‌شود و سپس مقدار وارده در هر سطر با آن جمع، یا مقدار صادره از آن کم می‌شود. در صورتی که جنس به حداقل پیش‌بینی برسد جلوی عددی که موجودی را نشان می‌دهد، علامت زده شده و سفارش مجدداً انجام می‌گیرد.

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 2788/50/10د مورخ 26/2/1368 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

چرخه کاری دستگاه جوشکاری چیست

یکی از مواردی که راجع به هر نوع دستگاه جوشکاری باید به آن اهمیت دهید ، چرخه کاری دستگاه است . چرخه کاری دستگاه جوش، این موضوع را تبیین می کند که چه مدت می توانید با دستگاه کار کنید . این مدت زمان باید قبل از داغ شدن دستگاه و خاموش کردن آن باشد .

چرخه کاری درصدی از زمان است که دستگاه جوشکاری بطور امن و درست، کار می کند یا عمل جوشکاری را انجام می دهد . چرخه وظیفه را باید در زمان مشخص با آمپراژ مشخص اندازه گیری کرد . برای مثال اگر یک دستگاه جوشکاری دارای چرخه 200 آمپر در 30% باشد یعنی این دستگاه در طول 10 دقیقه می تواند 3 دقیقه با آمپر 200 کار کند . هفت دقیقه بعدی دستگاه شروع به خنک کردن و استراحت می کند .

درنتیجه چرخه جوشکاری ، تعداد دقایقی است که در بازه 10 دقیقه دستگاه جوش بصورت بدون وقفه کار می کند .

عوامل موثر در چرخه کاری دستگاه جوشکاری

تمام دستگاه های جوشکاری باید سربار حرارتی وارد به خود را مدیریت کنند . مدیریت اهمیت زمان چرخه فروش سربار حرارتی یعنی ، عمل جوشکاری با رسیدن به درجه حرارتی مشخصی باید متوقف شود . این توقف برای جلوگیری از آسیب دیدگی است . در این زمان ماشین باید برای رسیدن به دمای مطمئن ری استارت شود .

چرخه جوشکاری ، نسبت به آمپرهای متفاوت متغیر است . در آمپرهای بالا دستگاه جوشکاری با سرعت بیشتری گرم می شود و چرخه کاری کاهش پیدا می کند . در آمپرهای پایین تر، چرخه کاری افزایش پیدا می کند . برای مثال در دستگاه جوشکاری WF-205MST:

 • چرخه دستگاه 200 آمپر = 30%
 • چرخه دستگاه 145 آمپر = 60%
 • چرخه دستگاه 110 آمپر = 100%

چرخه دستگاه جوشکاری چگونه محاسبه و تست می شود

فرمول پایه محاسبه همیشه ثابت و برابر با “درصد زمان روشن بودن در پریود مورد آزمایش ” است . البته عوامل متغییری وجود دارد که خروجی چرخه کار مورد آزمایش را تحت تاثیر قرار می دهد . تعدادی از عوامل به شرح زیر هستند .

 • مدت زمانی که تست و اندازه گیری انجام می شود . معمولا در بازه 5 تا 10 دقیقه است . البته بازه 10 دقیقه در اولویت است .
 • دمای محیطی که تست در آن انجام می شود . هرچه دمای محیطی بالا باشد بهتر است .
 • دستگاه جوشکاری تازه روشن شده باشد یا اینکه مدتی کار کرده ، خنک شده و سپس تست درحال انجام است . دستگاهی که مدتی کار کرده و سپس خاموش شده تا خنک شود برای تست نسبت به ماشینی که تازه روشن شده در اولویت است.

استاندارد مورد قبول و پذیرفته شده برای تست و شناسایی چرخه کاری، استاندارد EN60974-1 اروپا است . این یک استاندارد پذیرفته شده است و به عنوان بهترین معیار کارکرد ماشین در شرایط واقعی است .

بار دیگر مثال چرخه کاری دستگاه جوشکاری با مقدار ، 200 آمپر در 30% را به یاد آورید . برای دسترسی به این مقدار تحت استاندارد EN60974-1 ، ابتدا ماشین روشن می شود و گرم می شود . برای گرم کردن ، جوشکاری بصورت مداوم انجام می شود تا به سربار حرارتی برسد . این اتفاق حداقل دو بار انجام می شود . سپس تست در محیط با دمای 40 درجه سانتی گراد انجام می شود . در مدت 10 دقیقه با وجود این شرایط ، ماشین قادر است 3 دقیقه با 200 آمپر جوشکاری کند . در نتیجه چرخه جوشکاری این دستگاه 200 آمپر در 30% است .

آیا روش تست چرخه جوشکاری همه دستگاه ها به یک شکل است

متاسفانه همه دستگاه ها تحت استاندارد EN/AS60974-1 تست نمی شوند . در نتیجه مقایسه دستگاه های جوشکاری با این شرایط کار مشکلی است . برای مثال دوباره چرخه کاری دستگاه قبل را به یاد بیاورید ، اگر این تست در مدت 5 دقیقه انجام می شد و ماشین جوشکاری در حالت خنک مورد تست واقع می شد همچنین دمای محیطی پایین بود ، مطمئنا این نرخ برابر می شد با 200 آمپر در 50 تا 60 % می شد . کاملا واضح است که این مقدار واقعی و قابل اعتماد نیست .

چرخه کاری دستگاه جوشکاری

آیا چرخه کاری بهترین معیار قضاوت دستگاه جوشکاری است

پاسخ به این سوال گاهی بله و گاهی خیر است . نرخ چرخه وظیفه ، که به درستی محاسبه شده باشد معیار خوبی برای مشخص کردن این موضوع است که دستگاه چگونه کار می کند . و کارایی دستگاه از نظر خروجی و ظرفیت چگونه است . البته چرخه کاری را نباید به تنهایی درنظر گرفت .

مورد اول اینکه ، فرایند و روال جوشکاری به تنهایی می تواند اهمیت چرخه دستگاه را تغییر دهد. داشتن چرخه کاری بالا برای جوشکاری میگ ، پر اهمیت است . اما ممکن است برای جوشکاری MMA و جوشکاری TIG اهمیت کم تری داشته باشد .

موضوع منبع تغذیه و کارایی دستگاه جوشکاری نیز بعد جدید به موضوع چرخه کاری دستگاه جوشکاری اضافه می کند . این موضوع مخصوصا در دستگاه های جوشکاری تک فاز 240 ولت اهمیت پیدا می کند . در این حالت دستگاه با توجه به استاندارد AS60974-1 باید جریان ورودی مساوی یا کم تر از نرخ منبع داشته باشد . این جریان دارای مقدار 10 تا 15 آمپر است .

گاهی اوقات این نیازمندیها حداقل مواردی هستند که باید وجود داشته باشند . برای مثال یک دستگاه جوشکاری MIG ممکن است دارای چرخه 10% در ماکسیمم خروجی 180 آمپر باشد . این دستگاه در واقع دارای چرخه کاری بیشتر است ، اما برای اینکه متناسب با منبع تغذیه 10 آمپر باشد ، خروجی و چرخه وظیفه محدود شده است .

به همین علت است که ماشین های با کارایی بالا ، نسبت به سایر دستگاه های جوشکاری مزیت دارند . با داشتن کارایی بالا ، آن ها می توانند با وجود ورودی برق یکسان ، خروجی و چرخه کاری بالاتری ارائه کنند .

اهمیت چرخه کاری در فرایندهای جوشکاری متفاوت

با وجود اینکه چرخه جوشکاری هیچگاه بی اهمیت نیست ، فرایندهای جوشکاری متفاوت ، تقاضای کم تر یا بیشتری از ماشین جوشکاری دارند . این تقاضاها در حیطه چرخه کار دستگاه جوشکاری و ثمر بخش بودن آن ها است . پیشنهادات زیر حاصل تجربه کاری هستند و با استفاده از آن ها می توانید متوجه شوید که در هنگام خرید دستگاه جوشکاری، با استناد به عوامل و ویژگی های مختلف چه انتظاری می توانید از چرخه وظیفه دستگاه داشته باشید . فقط دقت بفرمایید که پروژه های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند و نکات عمومی مطرح شده در این مقاله ممکن است در همه شرایط صادق نباشند.

چرخه کاری در جوشکاری MIG

اگر فرایند بصورت اتوماتیک انجام شود ( برای مثال مواد filler بصورت اتوماتیک تغذیه می شوند ) ، یک دستگاه جوشکاری MIG می تواند برای مدت زمان طولانی ، با روشن خاموش شدن های کوتاه در بین جوشکاری ، کار کند . مطمئنا بسته به پروژه و کاری که درحال انجام است این مقدار متفاوت است .

در موقعیت های تولیدی ، مثلا زمانی که از جیگ (دستگاهی که یک قطعه کار را در خود نگه داشته و ابزارهایی که روی آن کار می کنند را هدایت می کند) برای کوتاه کردن زمان تنظیمات و طولانی کردن زمان جوشکاری ، استفاده می شود ؛ چرخه وظیفه بسیار پر اهمیت است . زمانی که صحبت از انتخاب دستگاه مناسب جوشکاری می شود ، انتخاب دستگاهی که ظرفیت بسیار بالا دارد منطقی تر از انتخاب دستگاه با ظرفیت برابر با نیاز فرد است . برای مثال ، پروژه ای که روی آن کار می کنید ، ممکن است شامل جوشکاری استیل 8 میلی متر باشد .

در تئوری انتخاب دستگاه 200 آمپر ، برای اینکار مناسب است . با این وجود در هنگام کار دستگاه جوشکاری 250 آمپر چرخه کاری بیشتری ارائه می کند . در کارهای تعمیراتی چرخه کاری دستگاه خیلی مورد توجه نیست زیرا ، زمان جوشکاری غالبا کوتاه است . دستگاه در این شرایط فقط 1 یا تعداد کمی عمل جوشکاری انجام می دهد.

چرخه کاری در جوشکاری MMA یا stick

جوشکاری MMA/stick فرایندی بسیار دستی است (اتوماتیک نیست ) . برای مثال عوض کردن الکترودها ، تمیز کردن محل جوش شده و … در این جوشکاری بصورت دستی انجام می شود . درنتیجه درصد زمانی که کاربر به عمل جوشکاری می پردازد بسیار کم تر از جوشکاری MIG است . از این امر نتیجه می شود که چرخه کاری به اندازه MIG مهم نیست .

با توجه به این امر ، چرخه کاری 30% ، در جوشکاری MMA ، می تواند بسیار بالا تلقی شود . برای مثال دستگاه جوشکاری Weldforce WF-135S ، کوچکترین دستگاه جوشکاری در حوزه جوشکاری MMA/stick است (ماکسیمم خروجی 140 آمپر ). اما با چرخه کاری 100 آمپر در 60% ( 100A @ 60% ) توان کافی برای جوشکاری متناوب 2.6 میلی متر الکترود را بصورت بی وقفه دارد . همچنین می تواند به راحتی با اکترود 3.2 میلی متر نیز کار کند .

چرخه کاری در جوشکاری TIG

زمانی که صحبت از TIG به میان می آید ، چرخه کاری بسیار حائز اهمیت می شود . TIG اغلب برای کارهای با جزییات بیشتر روی مواد نازک تر یا قسمت های کوچک به کار می رود . در این موارد ، دستگاه جوشکاری ، هیچگاه به حد نهایی چرخه کاری نیز نزدیک نمی شود . در واقع حجم زیادی از جوشکاری ، با آمپر پایین قابل انجام است . ماشین در این حالت ممکن است دارای چرخه کاری 100% باشد . همچنین از آنجایی که TIG یک فرایند دستی است ، یعنی مواد فیلر بصورت دستی تغذیه می شود ، زمان روشن بودن دستگاه جوشکاری ، در مقابل خاموش بودن دستگاه ، در مقایسه با MIG کم است . با این حال ، مواردی در جوشکاری TIG وجود دارد که چرخه کاری بالا بسیار با اهمیت است . به عنوان مثال جوشکاری تیگ لوله ها که نیازمند جوشکاری طولانی مدت و مداوم است .

دلایل کم تر کار کردن دستگاه جوشکاری نسبت به چرخه کاری آن

 • ولتاژ : موردی که اغلب به آن توجه نمی شود ، ولتاژ جوشکاری است . برای مثال چرخه کاری 30% در 150 آمپر ،دارای 23.5 ولت است . با توجه به این موضوع ، اگر از ولتاژ 25 ولت استفاده کنید ، چرخه کاری در 150 آمپر ، کم تر خواهد شد . این امر سبب می شود دستگاه بعد از 2 دقیقه خاموش شود.
 • دمای محیطی : این موضوع در بسیاری از دفترچه های راهنمای دستگاه نادیده گرفته می شود . بسیاری از چرخه های کاری دستگاه جوش ، بر اساس دمای محیطی 70 فارنهایت هستند . اگر دمای محیطی که در آن کار می کنید 100 فارنهایت باشد و شما در حال جوشکاری 150 آمپر با ولتاژ 23.5 ولت هستید ، مطمئنا چرخه کاری کم تر از 30% را تجربه خواهید کرد . می دانیم که دستگاه جوشکاری از یک فن برای خنک کردن خود استفاده می کند اما هرچه دمای محیطی بالا باشد این عمل کندتر پیش خواهد رفت .
 • تهویه هوا: اگر ماشین جوشکاری پشت به یک دیوار باشد ، گردش هوای مناسبی در دستگاه اتفاق نمی افتد . دقت کنید که حداقل 10 تا 12 اینچ فاصله دستگاه از دیوار را رعایت کنید . در صورت عدم رعایت این فاصله چرخش هوا به درستی صورت نمی گیرد و در نتیجه چرخه کاری دستگاه کاهش پیدا می کند .

چرخه کاری دستگاه جوشکاری از جمله مهم ترین عواملی است که باید در حین عمل جوشکاری به آن توجه داشت. در این مقاله سعی کردیم تمام نکاتی که راجع به این موضوع وجود دارد را بررسی کنیم و نحوه محاسبه چرخه جوشکاری را مشخص کنیم.

چرا دریافت کد رهگیری املاک در معاملات مسکن اهمیت دارد؟

حتما در بنگاه‌های املاک صفحات رنگی قولنامه را دیده‌اید، که در زمان خرید یا اجاره ملک، به امضا طرفین قرارداد و شاهدان می‌رسد. اگرچه مشاوران املاک سال‌هاست از این نوع قولنامه‌ها برای خرید و اجاره خانه استفاده می‌کنند، این قولنامه‌ها از ضمانت و اطمینان کافی برخوردار نیستند و تنها به عنوان یک پیش‌نویس در معاملات مسکن می‌توان قبولشان داشت و برای اعتبار قراردادها حتما نیاز به دریافت کد رهگیری املاک وجود دارد. باتوجه به لزوم ایجاد امنیت در معاملات املاک و تضمین صحت قراردادها، از سال ۱۳۸۷،
سامانه‌ای برای ثبت معاملات و املاک در کشور راه‌اندازی شد که تمامی مشاوران املاک را موظف می‌کند قراردادهای خرید، فروش، رهن و اجاره خود را در این سامانه ثبت کنند و اقدام به دریافت کد رهگیری نمایند.
اگر فکر می‌کنید دریافت کد رهگیری در معاملات املاک اهمیتی ندارد یا تاکنون زمان اجاره آپارتمان یا خرید خانه اقدام به دریافت این کد نکرده‌اید این مطلب را تا انتها مطالعه کنید چون قطعا نظر شما را در مورد کد رهگیری املاک عوض خواهد کرد.

دریافت کد رهگیری املاک چه مزیتی دارد؟

معمولا افرادی که تجربه زیادی در معامله ملک ندارند همیشه از این نگرانند که مبادا زمان قرارداد بستن کلاه سرشان برود. دریافت کد رهگیری املاک این اطمینان را به شما می‌دهد که ملک مورد معامله بدون اشکال است و قرارداد آن معتبر خواهد بود.

از آن‌جا که سامانه دریافت کد رهگیری املاک در سراسر کشور برقرار است از فروش همزمان یک ملک به چند نفر جلوگیری می‌شود. همچنین با دریافت این کد می‌توانید از قرار گرفتن ملک در طرح‌های شهرداری و میزان بدهی آن به بانک‌ها مطلع شوید.

این کد دریافت‌شده نزد مراجع قضایی از اعتبار کافی برخوردار است در نتیجه طرفین معامله نمی‌توانند پس از ثبت آن روی قیمت یا زمان تحویل ملک دبه کنند؛ در صورت رخ دادن چنین موردی می‌توان با در دست داشتن قرارداد و کد اخذشده، از شخص موردنظر شکایت کنید.

چگونه می‌توان کد رهگیری دریافت کرد؟

کد رهگیری معاملات املاک را مشاورین املاک برای شما می‌گیرند؛ به این ترتیب که تمامی مفاد قرارداد اعم از تاریخ قرارداد و تحویل ملک، مبلغ فروش، رهن یا اجاره، بیعانه پرداخت شده، امکانات خانه و… در سامانه ثبت می‌گردد. علاوه بر این مشخصات کامل طرفین قرارداد به همراه آدرس، کد پستی و پلاک ثبتی ملک نیز در سامانه ثبت می‎شود.

پس از تایید قرارداد و کد رهگیری در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور، پیامکی برای شما ارسال می‎شود که این موضوع را به اطلاع شما می‌رساند. سپس می‌توانید برای دریافت قرارداد و امضا آن به بنگاه‌ املاک مراجعه کنید. این قرارداد در سه نسخه چاپ می‏‌شود که یکی نزد مشاوره املاک باقی می‌ماند و دوتای دیگر به طرفین معامله داده می‌‏شود.

در بالای هر یک از نسخه‌های قرار داد کد QR چاپ و برچسب هولوگرام چسبانده شده است تا اصالت آن برای شما محرز شود.

در همین رابطه بخوانید:

هزینه دریافت کد رهگیری چقدر است؟

طبق قانون دریافت کد رهگیری برای طرفین قرارداد هزینه‌ای ندارد و مشاورین املاک موظف هستند با درخواست شما آن را از سامانه اخذ کنند؛ با این حال بسیاری از مشاورین به دلایل مختلف، از جمله فرار مالیاتی، شما را مجاب می‌کنند که دریافت کد رهگیری لزومی ندارد و به‌ درد بخور نیست.

توصیه می‌کنیم قرارداد خود را حتما در بنگاه‌های املاک رسمی به ثبت رسانید و پس از توافق اولیه از بنگاه‌دار بخواهید در اسرع وقت اقدام به دریافت کد رهگیری کند. هزینه دریافت این کد بسیار ناچیز است و مبلغ آن در سایت ثبت معاملات و املاک کشور درج شده است.

توجه داشته باشید بعضی از مشاورین املاک برای اخذ کد رهگیری از شما هزینه چند صد هزارتومانی طلب می‌کنند که مازاد بر حق کمیسیون است. در صورت مشاهده چنین موضوعی می‌تواند با اتحادیه مشاورین املاک شهر خود تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت نمایید.

کد رهگیری چند رقمی است؟

کد رهگیری در سمت چپ پایین برگه چهارم مبایعه نامه درج شده است. کد رهگیری املاک ۱۳ رقمی است. این کد از طریق پیامک به خریدار و فروشنده ارسال می‌شود.

برای اخذ کد رهگیری به چه نکاتی باید توجه کرد؟

همانطور که گفتیم قرارداد خود را حتما در آژانس‌های مسکن رسمی به ثبت برسانید. از آنجا که برای اخذ کد رهگیری درست بودن کد پستی ملک بسیار اهمیت دارد، توصیه می‌کنیم کد پستی درج شده در قبوض یا پشت کارت ملی مالک را ملاک قرار ندهید و حتما اقدام به دریافت تاییدیه کد پستی کنید.

همچنین پس از تحویل قرارداد، مشخصات فردی طرفین و مفاد آن را با دقت چک نمایید و دقت کنید که در بالای آن کد QR و برچسب هولوگرام وجود داشته باشد.

چگونه از صحت کد رهگیری دریافت شده اطمینان حاصل کنیم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت سامانه ثبت معاملات و املاک کشور و وارد کردن کد ملی خود و کد رهگیری قرارداد صحت قرارداد خود را اهمیت زمان چرخه فروش استعلام کنید و در صورت نیاز یک نسخه از قرارداد با کد را چاپ نمایید.

چند نکته درباره ارزیابی عملکرد فروشافزودن دیدگاه

ارزیابی عملکرد فروش از جمله فعالیت های استراتژیکی است که نباید از آن غافل شد. ارزیابی عملکرد فروش آنقدر مهم است که غفلت از آن، به مثابه حرکت روی لبه تیغ است؛ تا به خودت بیایی شاید به دره ورشکستگی سقوط کنی! لذا جهت ارزیابی عملکرد فروش می بایست شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد تعیین کرد. شاخص هایی که با آن بتوان به درستی رفتار هر فروشنده و کل واحد فروش را با عدد و رقم اندازه گیری کرد؛ نه از روی حدس و گمان و تحلیل شهودی!

اهمیت ارزیابی عملکرد فروش نه فقط برای سنجش عملکرد خود واحد فروش با اهدافِ قبلا مشخص شده دارد، بلکه رهنمودی است که مسیر آینده کسب و کار را ترسیم می کند. زیرا مهم ترین اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد آینده هر کسب و کاری از داده های موجود در واحد فروش استخراج می شود.

با توجه به اینکه عملکرد، مولفه ای چند بعدی است، لذا در ارزیابی عملکرد فروش نیز باید همه ابعاد مد نظر قرار گیرند. بطور کلی عملکرد واحد فروش به دو دسته عملکرد رفتاری و عملکرد نتیجه ای تقسیم می شود. بنابراین عملکرد رفتاری شامل وظایف فروشندگان و عملکرد نتیجه ای شامل خروجی حاصل از فعالیت های واحد فروش است. معمولا بهبود شاخص های رفتاری منجر به بهبود شاخص های نتیجه می شود.

در اینجا قصد داریم سرنخ هایی را در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار دهیم که با مطالعه آن بتوانید برای واحد فروش‌تان شاخص ارزیابی عملکرد فروش تعیین کرده و عملکرد واقعی فروشنده هایتان را سنجش کنید. البته در بسیاری از موارد به علت عدم اشراف کامل در حیطه فروش و روش های ارزیابی عملکرد فروش، می‌توانید از مشاور فروش نیز کمک بگیرید.

رشد فروش

یک روش سنتی و کلاسیک و البته بسیار کارآمد جهت ارزیابی واحد فروش است، که به تعداد فروش های انجام شده در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک ماه یا یکسال اطلاق می شود. تعداد مشخص از هر محصول و یا مقدار مشخص واحد پولی به ازای هر فروشنده کار را برای ارزیابی بسیار آسان می کند. هرچه نسبت این اعداد در مقایسه با دوره های گذشته بیشتر باشد، رشد بهتری اتفاق افتاده است. بعنوان یک واقعیت باید پذیرفت که پیگیری رشد فروش به معنی پیگیری رشد کسب و کار است.

از این نکته بسیار مهم غافل نباشید که رشد فروش به ازای ثابت ماندن یا کاهش هزینه جذب مشتری قابل قبول است. یعنی اگر بودجه و فعالیت های بازاریابی دو برابر شود، این طبیعی است که فروش هم باید دو برابر شود؛ در واقع هیچ فروشنده ای در چنین شرایطی شق القمر نکرده!

هدف فروش

یکی از اولویت های هر کسب و کاری باید پی بردن به این موضوع باشد که آیا در مسیر رسیدن به اهدافش حرکت می کند یا خیر؟ علی الخصوص در حوزه فروش و بازاریابی! با ترسیم اهداف برای واحد فروش و هر یک از فروشندگان و رصد کردن گزارش های فروش به سادگی متوجه خواهید شد که آیا درآمد واقعی شما بهتر شده است یا بدتر؟ چقدر از برنامه عقب هستید؟ چرا طبق برنامه، تارگت محقق نشده است؟ اگر فراتر رفتید علت چیست؟ چگونه آن علت را تقویت کنیم؟ اصلا آیا هدف را درست انتخاب کردیم؟ مبنای انتخاب چه بوده؟

قیف فروش

وقتی تعداد سرنخ زیاد باشد؛ وقتی محصول مان درجه یک باشد؛ وقتی بازار انحصاری باشد و سرنخ داغ باشد، برای ارزیابی واحد فروش نیازی به بیرون کشیدن مو از ماست نیست! اینجا کار فروشنده ها روی غلتک است و فروشندگی هنری است بسیار درآمدزا! فقط کافیست اهداف از پیش تعیین شده محقق شده باشد. اما در بازار رقابتی و شرایط رکود اوضاع به شیرینی عسل نیست. در اینجا بهره وری رفتار فروشندگان طور دیگری سنجیده می شود.

چه تعداد از تماس های فروشنده با مشتری های جدید است و چه تعداد از تماس هایش مربوط به پیگیری مکالمات قبلی است؟ چه تعداد از تماس هایش با مشتریان جدید است و چه تعداد اهمیت زمان چرخه فروش از تماس هایش با خریداران قبلی است؟ بطور کلی بیشتر فروشنده ها اهل پیگیری نیستند؛ برای این دسته از فروشنده ها آسانتر این است که بلیط شان را با مشتری جدید بخت آزمایی کنند. حداقل اینکه سراغ مشتری هایی بروند که به ایشان فروش موفق داشته اند. چرا که "ترس از نه شنیدن" همچون سدی مانع از برقراری تماس های پیگیری مرتبه دوم و سوم می شود. لذا عامل کلیدی بسیار مهمی است که ممکن است راندمان واحد فروش را متحول کند، اندازه گیری، سنجش و دسته بندی تک تک تماس های فروش است. وقتی واحد بازاریابی موفق عمل می کند، فروشنده ها حق حیف و میل کردن سرنخ را ندارند!

هزینه جذب مشتری

هزینه جذب مشتری جدید چقدر است؟ هزینه جذب مشتری در واقع هزینه متقاعد کردن هر مشتری جدید جهت خرید محصول یا خدمت در نظر گرفته می شود. برای محاسبه هزینه جذب مشتری نیز کافیست مجموع هزینه های فعالیت های مرتبط بازاریابی و فروش که برای جذب مشتری انجام می شود را در یک دوره زمانی مشخص به تعداد مشتری جدید جذب شده تقسیم کنیم. نکته مهم اینست که هزینه نگهداری مشتریان در این فرمول نباید لحاظ شود. لذا محاسبه هزینه کل بازاریابی و فروش که بعضا شامل خدمات پس از فروش هم می شود، یک خطای فاحش در محاسبه هزینه جذب مشتری محسوب می شود.

نکته بسیار مهم دیگر آنست که ارزیابی عملکرد فروش با استفاده از شاخص هزینه جذب مشتری، چون آیینه ای تاثیر برنامه وفاداری مشتریان را نیز منعکس می کند؛ بدین صورت که هرچه هزینه جذب مشتری پایین تر باشد، برنامه وفادارسازی مشتریان کارآمدتر بوده است اهمیت زمان چرخه فروش و بالعکس!

نرخ جذب و رفت مشتری

نرخ جذب مشتری: چه تعداد از فروش های انجام شده در بازه زمانی مشخص توسط مشتریان جدید رقم زده شده است؟ آیا این تعداد از دوره قبلی بیشتر بوده یا کمتر؟ اگر بیشتر یا کمتر بوده دلیلش چیست؟ هر چه نرخ جذب مشتری بیشتر باشد و نسبت به دوره های گذشته رشد بیشتری داشته باشد، کسب و کارتان در مسیر رشد با شتاب بیشتری طیِ طریق خواهد کرد.

نرخ رفت مشتری: چه تعداد مشتری های قبلی هرگز تکرار خرید نداشته اند؟ چه تعداد از مشتریان پس از دوره چرخه عمر محصول تکرار خرید نداشته اند؟ چرا؟ به یاد داشته باشید هرچه نرخ رفت مشتری بالاتر برود، این به معنی کاهش بسیار زیاد درآمد شما خواهد بود. در واقع نرخ رفت مشتری یکی از شاخص های هشدار دهنده برای هر صاحب کسب و کار و یا مدیر فروشی اطلاق می شود. پس همواره باید کاهش نرخ رفت مشتری را در دستور کار قرار دهید؛ لذا از روش های وفادارسازی مشتریان غافل نباشد.

نرخ تبدیل مشتری ناراضی به مشتری وفادار

مشتری ناراضی همیشه پتانسیل تبدیل شدن به بهترین مشتریان شما را دارد؛ اساسا وقتی مشتری ابراز نارضایتی می کند تمایل به حفظ رابطه عاطفی با برند یا فروشنده را دارد. هنر یک فروشنده حرفه ای باید در وهله اول گوش دادن به اعتراضات و سپس کشف اعتراضات واقعی مشتری باشد. لذا پیگیری و رفع علل نارضایتی مشتری، نقطه عطف رابطه مشتری و فروشنده است. به یاد داشته باشید که هر مشتری زنجیره بی انتها از مشتریان دیگر است. پس هرچه نرخ تبدیل مشتریان ناراضی به مشتری وفادار بیشتر باشد، قطعا تقاضا برای محصول و خدمات شما چندین برابر خواهد شد.

اهمیت زمان چرخه فروش

CRM چیست؟

سیستم CRM یک استراتژی بلندمدت در زمینه ی ارتباطات، بازاریابی، فروش و ارائه ی خدمات به مشتریان است. به علاوه، این سیستم دائما خود را با شرایط موجود و تقاضاهای مشتریان سازگار می کند. CRM در تمامی سطوح خارجی عملیات شرکت دخالت می کند.

برای کسب و کارهای کوچکی که در حال رشد و رونق هستند، دوام تبدیل به مسئله ی مهمی شده است، خصوصا در مواردی که رضایت مشتریان اهمیت دارد. به هر حال، با رشد شرکت شما، اولویت ها و فرایندها نیز تغییر می کنند. اگر از این تغییرات پشتیبانی نشود، در نهایت می توانند در ارتباطات شرکت شما با مشتریان تان اختلال ایجاد کنند.
روز به روز شرکت های بیشتری، برای اینکه اطمینان حاصل کنند که چنین اتفاقی نمی افتد، شروع به به کارگیری سیستم های پویای مدیریت ارتباطات مشتریان (CRM) در استراتژی های کلی رشدشان می کنند.

روی هم رفته، CRM را می توان به عنوان فعالیت هایی در زمینه ی مدیریت و تحلیل تعاملات مشتریان و داده ها به هدف بهبود روابط، حفظ مشتریان و تقویت فروش در آینده تعریف کرد. ابزارهای CRM نه تنها شما را قادر می سازند تا اطلاعات مشتریان را متمرکز کنید، بلکه به شما اجازه می دهند تا میزان وسیعی از تعاملات بازاریابی را خودکارسازی کرده، ارتباطات داخلی و خارجی را تسهیل بخشیده و فرصت های جدید فروش را ردیابی کنید.

با اینکه مدت زمان تقریبا زیادی است که از CRM ها استفاده می شود، اما اخیرا به خاطر پیشرفت در نرم افزارهای که برای همه ی انواع کسب و کارهای کوچک و بزرگ به صرفه هستند، بازار آنها به شدت رونق گرفته است.

نرم افزار CRM چیست؟

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ابزاری حرفه ای است که به شما کمک می کند تا به اهداف استراتژی تان دست پیدا کنید. این نرم افزار شما را قادر می سازد تا اطلاعات مشتریان، خصوصا اطلاعات تماس، پروژه ها و فرایندهای تجاریِ در جریان آنها را جمع آوری، مرتب و پردازش کنید و در بخش فروش به درآمدزایی برسید. بنابرین، سیستم های CRM به شما کمک می کنند تا همه ی فعالیت های تجاری را در تمامی بخش های سازمان ردیابی و ارزیابی کنید.

«زندگی بدون CRM در دنیای تجاری به معنی مدیریت و سازمان دهی بیشتر و فروش کمتر است.»

هدف CRM ها قبل از هر چیز تمرکز بر درک بهتر نیازهای مشتریان و شناسایی نیازهای ویژه ی آنها است. این به ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتریان و در نتیجه رسیدن به درآمد بیشتر از مشتریان کمک می کند. مشتریان فعلی بالاترین ارزش هر شرکتی هستند، در نتیجه ارزشش را دارد تا با استفاده از CRM وفاداری آنها تضمین شده و کاملا از آنها پشتیبانی به عمل آید.
با استفاده از این تعاریف می توانیم بهتر با CRM آشنا شویم:
• سیستمی که از تمامی چرخه ی حیات مشتری پشتیبانی می کند
• سیستمی که از ارتباطات هماهنگ و مؤثر بین شما و مشتری پشتیبانی می کند
• سیستمی که از مراقبت و توجه به مشتریان در بالاترین سطح پشتیبانی می کند

نرم افزار CRM شامل چه چیزهایی است؟

نرم افزار CRM اکثرا سیستم های واحدی (ماژولار) هستند که شامل انواع مختلفی از داده ها، مانند تاریخچه ی ارتباطات، اطلاعات مالی، سؤالات، شکایات و غیره می شوند. این اطلاعات به رکورد مشتریان در درون ابزار CRM لینک می شوند.

انواع سیستم های CRM

سیستم های CRM معمولا به سه دسته ی ابتدایی تقسیم می شوند:

CRM عملیاتی CRM تحلیلی CRM تعاملی
کمک به به تبلیغات فروش، بازاریابی و پشتیبانی های واحد خدمات مشتریان که «فرانت اهمیت زمان چرخه فروش آفیس» گفته می شود. تحلیل داده ها درباره ی رفتار مشتریان مانند تحلیل کمپین های بازاریابی، جستجوی فرصت های جدید فروش، پیش بینی رفتارهای مشتریان. ارتباط با مشتریان از طریق کانال های ارتباطی مختلف، بهینه سازی این ارتباطات، به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مشتریان در داخل شرکت.

نمای کلی ماژول ها

اکثر نرم افزارهای CRM شامل ماژول های زیر هستند:اهمیت زمان چرخه فروش

 • شرکا و ارتباطات تجاری
 • فرصت ها و موارد تجاری
 • پروژه ها
 • بازاریابی
 • تاریخچه ی ارتباطات
 • زمان بندی و برنامه ریزی
 • مستند سازی
 • تحلیل و ارزیابی-گزارش ها

سیستم های CRM در لایه های عمیق تر، معمولا اطلاعاتی درباره ی مشتریان و…

 • کسب و کار، معاملات، سفارش ها و فعالیت های آنها
 • رفتار و وفاداری مشتریان
 • تعاملات کسب و کارها (جلسات، ارتباطات ایمیل، ارتباطات رسانه های اجتماعی و غیره)
 • تکمیل وظایف و تاریخچه ی کسب و کار
 • قراردادها، انتقالات مالی و موقعیت معاملات
 • کارایی کانال های فروش را نگهداری می کنند.

مزایای CRM چیست؟

 • ایجاد ارتباطات سودمند از طریق به حداکثر رساندن کارایی تعاملات مشتریان
 • دسترسی به مشتریان حیاتی، دسترسی به اطلاعات در هر زمان و هر مکان، حتی به صورت آفلاین
 • پر کردن جریان فروش (sales pipelines ) با سرنخ های مناسبی که درآمد ثابت به همراه می آورند
 • شناسایی فرصت های جدید، تحلیل عملکرد و معیارهای تجاری و تشخیص مشکلات احتمالی
 • سفارشی کردن سیستم و هماهنگ کردن فرایندهای تجاری و ترجیحات مشتریان
 • ادغام با دیگر راهکارهای مدیریت کسب و کار، اپلیکیشن های دسکتاپ و خدمات وب، برای رسیدن به نمایی کامل و کلی
 • داشتن شریکی تجاری که خدمات حرفه ای در طراحی، پیاده سازی، آموزش و پشتیبانی ارائه می دهد.

چطور یک سیستم CRM ایده آل انتخاب کنیم؟

عوامل زیادی در این موضوع نقش دارند که مهمترین آنها به شرح زیر هستند:
اندازه ی شرکت شما چقدر است؟
کسب و کارهای کوچک و متوسط احتمالا نیازی ندارند که CRM پیچیده انتخاب کنند.

استراتژی بلندمدت کسب و کار شما چیست؟
می خواهید شرکت شما در پنج سال آینده به کجا برسد؟ آیا سیستم CRM تمامی نیازهای آینده ی شما را پوشش می دهد؟

نیازهای CRM شما چه هستند؟
آیا تصمیم دارید نرم افزار CRM نصب کنید تا ارتباطات شرکت تان را برای مدیریت فروش، کمپین های بازاریابی، پیگیری ارسال ها و یا همه ی این موارد یکپارچه کنید؟

بودجه تان چقدر است؟
آیا تأمین کننده ی آینده ی شما می تواند کیفیت متناسب با بودجه موردنظر را فراهم کند؟

تصمیم دارید چطور CRM را اجرا کنید؟
آیا می خواهید نرم افزار CRM را بر روی سِرورهای خودتان نصب کنید یا می خواهید آن را بر روی سرورهای ابری اجرا کنید؟ آیا می خواهید از طریق تلفن همراه به داده هایتان دسترسی داشته باشید؟

آیا CRM به اندازه ای انعطاف پذیر است که تمامی نیازهای شما را پوشش دهد؟
آیا برای همه ی مشکلات فنی نیاز به مشاوری گران اهمیت زمان چرخه فروش قیمت دارید یا خودتان می توانید نرم افزار CRM را سفارشی کنید؟

آیا کارمندان تان تمایل دارند از CRM استفاده کنند؟
این عامل مهمی برای اجرای موفقیت آمیز CRM است. می توانید بهترین مشاور را برای یک نرم افزار CRM معروف استخدام کنید. اما اگر اعضای تیم تان نخواهند از آن استفاده کنند هیچ فایده ای ندارد. مهمترین کارمندان را در انتخاب نرم افزار CRM دخالت دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.