ریسک بازار چیست؟


مقایسه تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و بدون محدودیت تامین مالی بر اساس شاخص KZ

در بازارهای سرمایه فاکتورهای مختلفی از طرف سرمایه گذاران برای ارزشیابی ارزش بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از فاکتورهایی که به عنوان معیار ارزش آفرین در بازارهای پویا مورد توجه قرار گرفته، رقابت در بازار محصول می باشد. منابع نقدی به عنوان یک کانال شناسایی تهدید واحد اقتصادی از لحاظ ریسک رقابت در بازار محصول و محدودیت در تامین مالی می باشد که در جهان رقابتی حاضر با توجه به تصمیمات سرمایه گذاری، می تواند متفاوت باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی می پردازد. در این تحقیق تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1393- 1389 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از با انجام تحلیل های آماری به روش داده های پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد تاثیر منفی دارد. همچنین این نتیجه در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی نیز صادق است.

کلیدواژه‌ها

 • ریسک رقابت در بازار محصول
 • سطح انباشت وجه نقد
 • محدودیت تامین مالی

عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Competition Risk in Product Market on Relationship between Cash Holding Level in Firms with and without Constraints in Financing Based on KZ Index

نویسندگان [English]

 • Arameh Soleymankhan 1
 • Zahra Pourzamani 2

2 Associate Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author)

In the capital markets by investors to evaluate the various factors used to value firms, one of the factors to be considered as a measure of value creation in dynamic markets is competition risk in product market. Cash resources are regarded as a threat recognition channel of an economic unit considering competition risk in product market and constraint in financing in current competitive world. Accordingly, the present research is going to study the effect of competition risk in product market on cash holding level in firms having constraints in financing. In this research 117 companies enlisted in Tehran Stock Exchange have been investigated for the time period between 2011 and 2015. To test hypotheses were used statistical analysis with panel data method Using software tools, Eviews and linear regression model. Research findings showed that on the whole competition risk in product market has had a negative effect on holding level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition Risk
 • Product Market
 • Cash Holding Level
 • Financing Constraints

مراجع

* تهرانی و رضا حصار زاده (1388) . "تأثیرجریانهای نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری". تحقیقات حسابداری ،سال 1، شماره 3، صص 50-67.

* زنجیردار، مجید و اعظم خریدار، (1394). "مطالعه تاثیرمحدودیتهای مالی بر چسبندگی هزینه ها". دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال 4، ش15، صص117-123.

* غیوری مقدم، علی؛ حاجب، حمیدرضا و حجت پارسا (1393). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، سال 4، شماره 1، صص 35-21.

* کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی رشید و حمید کوثری فر (1393). ارزیابی توان پیش بینی مدل تعدیل شده آلتمن از مراحل درماندگی مالی نیوتن و ورشکستگی شرکت ها. دانش سرمایه گذاری، دوره 3، شماره 9، صص 99-83.

* فخاری، حسین و سید روح اله تقوی.(1388). "کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجه نقد". بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، ش57، صص84-69.

* کاشانی پور، محمد و بیژن نقی نژاد(ریسک بازار چیست؟ 1388). "بررسی اثر محدودیت های مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد". تحقیقات حسابداری، سال 1، شماره دوم، صص93-72.

* نمازی، محمد و شهلا ابراهیمی(1391). "بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام". پژوهش های حسابداری مالی. سال دوم. شماره 3

* Alimov, Azizjon,[ 2012], "Product market competition and the value of corporate cash", Working Paper http: // ssrn. com/ abstract 1769351

* Almeida, H., Campello, M., Weisbach, M.ریسک بازار چیست؟ S., ,[ 2004], The cash flow sensitivity of cash. Journal of Finance 59, 1777–1804.

* Bolton, P., Scharfstein, D., [1990]." A theory of predation based on agency problem in financial contracting". American Economic Review 93, 1075–1090

* Chen, C., Li, L., Mary, L.Z. Ma [2014]. Product market competition and the cost of equity capital: evidence from china. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics. Vol 21, No. 3, 227-261.

* Cheng, P., Man, P., and Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting and Finance, 53, 137-162.

* Ciliberto, F., and Schenone, C. (2015). Bankruptcy and product-market competition: Evidence from the airline industry. International Journal of Industrial Organization, 30, 564–577.

* Dichu Bao. Kam C, Chan .Weining Zhang.[2012]."Asymmetric cash flow sensitivity of cash holdings". Journal of Corporate Finance 18 , 690–700

* Faulkender, Michael, and Rong Wang, [2006], "Corporate financial policy and the value of cash", Journal of Finance 61, 1957–1990.

* Fosu.S[2013]." Capital structure, product market competition and firm performance: Evidence from South Africa".The Quarterly Review of Economics and Finance

* Ginglinger, E. Saddour-Dridi, Kh.[2012]."Cash holdings, corporate governance and financial constraints". Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract 2154575

* Giroud, X., Mueller, H., [2010]. "Does corporate governance matter in competitive industries?"Journal of Financial Economics 95, 312–331.

* Giroud, X., Mueller, H.,[ 2011]. "Corporate governance, product market competition, and equity prices". Journal of Finance 66, 563–600.

* Guadalupe, M., Perez-Gonzalez, F., [2010]. "Competition and Private Benefits of Control". NBER Working Paper.

* Harford, Jarrad; Mansi, Sattar A., and William F. Maxwell, [2008]. "Corporate Governance and Firm Cash Holdings", Journal of Financial Economics, Vol 87, pp.535-555.

* Haushalter, David, Sandy Klasa, and William F. Maxwell,[ 2007], "The influence of product market dynamics on a firm’s cash holdings and hedging behavior", Journal of Financial Economics 84,797–825.

* Hoberg, Gerard, Gordon Phillips, and Nagpuranand Prabhala, [2013], "Product market threats, payouts, and financial flexibility", Forthcoming, Journal of Finance .

* Hovakimian, A., Hovakimian, G. [2009]. "Cash Flow Sensitivity of Investment". European Financial Management 15(1) , 47–65.

* Jain, B.A., Kini, O., [2008]. "The impact of strategic investment choices on post-issue operating performance and survival of US IPO firms". Journal of Business Finance & Accounting 35, 459–490.

* Jani، E.، Hoesli، M.، Bender، A.، w.d.،[2004]." Corporate Cash Holdings and Agency Conflicts", available at www.ssrn.com, id 563863.

* Kaplan, S. N., Zingales, L., [1997], "Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?", Quarterly Journal of Economics 112, 169–215.

* Myers، S.C.، Majluf، N.S., [2005]. "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have"، Journal of Financial Economics 13، 187-221

* Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R.M., Williamson, R., [1999]. "The determinants and implications of corporate cash holdings". Journal of Financial Economics 52, 3–46.

* Telser, L. G., [1966]," Cutthroat competition and the long purse", Journal of Law and Economics 9, 259–277.

ریسک بازار سرمایه و بورس (معرفی و بررسی انواع ریسک در بازار)

ریسک بازار سرمایه و بورس (معرفی و بررسی انواع ریسک در بازار)

بازار سرمایه جایی است که سرمایه‌گذاران برای کسب منفعت به خرید و فروش سهام می‌پردازند. همانطور که می‌دانید این سرمایه‌گذاری همیشه با موفقیت همراه نیست. ریسک هایی در بازار وجود دارد که سرمایه شما را تهدید می‌کند. چندان تفاوتی ندارد سرمایه‌گذار جسور باشید یا محافظه‌کار، در هر صورت با انواع مختلف ریسک در بازار بورس سروکار خواهید داشت. درواقع در بازارهای مالی همیشه ریسک وجود دارد و ریسک در این بازارها به ‌عنوان یک عامل اصلی بین سهام‌داران جاافتاده است. در بازار ریسک ‌هایی وجود دارد که اگر شما هوشمند نباشید به ‌راحتی می‌تواند سرمایه شما را از بین ببرد.

در این مقاله قصد داریم انواع این ریسک ها را برای شما بازگو کنیم و بیاموزیم که چطور می‌شود از سرمایه خود درمقابل این ریسک ها محافظت کنید.

انواع ریسک در بازار سرمایه و بورس

در یک طبقه‌بندی، ریسک در بازار بورس به دو قسمت کلی تقسیم می‌شود:

 1. ریسک ‌های سیستماتیک
 2. ریسک های غیر سیستماتیک

ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه :

ریسک‌های قابل ‌اجتناب یا غیرسیستماتیک آن دسته از ریسک‌هایی هستند که شاید بتوان با انجام برخی اقدامات از بروز آن جلوگیری کرد؛ مثلا در بازار سرمایه (بورس)، این ریسک‌ها معمولا به عوامل کلان اقتصادی وابسته نبوده و ناشی از خصوصیات خاص شرکت‌ها هستند.

برای مثال، اگر شرکتی که سهامش را خریده‌اید مدیریت ضعیفی داشته باشد یا توان رقابت با سایر شرکت‌ها را نداشته باشد، ریسک‌های حاصله ریسک غیر‌سیستماتیک است؛ همچنین اخباری که تاثیر بدی در یک صنعت خاص می‌گذارد.

این ریسک‌ها اغلب منشأ درونی دارند و علت بروز آن، به داخل شرکت‌ها مربوط است.

ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه :

در مقابل، ریسک‌های سیستماتیک ریسک‌هایی هستند که غیرقابل کنترل هستند و وقوع آن در هر زمان دور از ذهن نیست.

نرخ تورم، بهره بانکی، سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، نرخ ارز و … مواردی هستند که می‌توانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سودآوری شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن تاثیرگذار باشند. توجه کنید که کنترل این ریسک‌ها در اختیار سرمایه‌گذار نبوده و به نوعی مربوط سیستم است.

همچنین اختلال و هنگی سیستم هسته معاملات نیز این روزها تبدیل به یک ریسک غیرقابل ‌اجتناب شده است.

روش کاهش ریسک های غیرسیستماتیک:

یکی از خطراتی که همواره سرمایه سهامداران را تهدید می‌کند این ریسک‌ها هستند.

همواره متخصصان پیشنهاد می‌کنند که سرمایه‌گذاران از تنوع بخشی پرتفوی خود به عنوان بهترین راه برای تسهیل این مسیر استفاده کنند.

توصیه‌ای که احتمالاً آن را با عبارتی نظیر «همه تخم مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید» شنیده‌اید.

تنوع بخشی پرتفوی به زبان ساده چیست؟

تنوع بخشی سبد سهام یک تکنیک برای مدیریت ریسک است. برای استفاده از این تکنیک شما باید انواع مختلفی از ابزارهای سرمایه‌گذاری را در یک پرتفوی با هم ترکیب کنید تا تأثیری را که هر یک از این ابزارها بر عملکرد کل پرتفوی خواهد داشت به حداقل برسانید.

احتمالاً می‌دانید که منظور از پرتفوی همان سبد سهام است و ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز شامل متنوع سازی صنایع بورسی است.

تنوع بخشی ریسک پرتفوی شما را کاهش می‌دهد. فرمول‌های ریاضی و آمار وجود دارد که این جمله را اثبات می‌کند؛ اما از حوزه و حوصله این موضوع خارج است.

فرض کنید دو شرکت کشاورزی وجود دارد که یک زمان برداشت و فروش محصولش بهار و تابستان و دیگری زمان برداشت و فروشش زمان پائیز و زمستان است.

در بهار و تابستان شرکت اولی فروش قابل توجهی دارد و رونق دارد، ولی شرکت دومی از آنجا که فروشش در فصول دیگر است فروشی ندارد.

از طرف دیگر در فصول پائیز و زمستان در شرکت دومی زمان برداشت محصولات و فروش است و در این فصول به سوددهی می‌رسد و شرکت اولی در این فصول فروشی ندارد.

در اینگونه موارد ما می‌توانیم سهام هر دو شرکت را بخریم و ریسک را به طور قابل توجهی پوشش دهیم.

در این صورت در تمام فصول سال شرکت‌های ما فروش دارند و از این راه ریسک غیر‌سیستماتیک را کاهش دادیم.

ولی اگر آفات به مزارع هجوم بیاورند و محصولات آماده برداشت را از بین بروند، در این صورت راهی برای مقابله نداریم؛ این مثال ریسک سیستماتیک است.

راه‌حل این اتفاق چیست؟

راه‌حل این است که یک پرتفوی تشکیل دهید و ۵۰ درصد از سرمایه خود را به شرکت اول و ۵۰ درصد دیگر را در شرکت دیگر سرمایه‌گذاری کنید؛ چون شما پرتفوی خود را تنوع بخشی کرده‌اید، به ‌جای اینکه عملکردتان وابسته به یک فصل سال باشد در تمام فصول به عملکرد قابل قبولی رسیده‌اید.

در بحث تنوع بخشی نکته حائز اهمیت این است که تنوع‌بخشی مانند پوشش زرهی و ضدگلوله نیست که موجب شود شما از ضرر و زیان، جان سالم به در ببرید.

باید توجه کنید که فرقی نمی‌کند پرتفوی شما چقدر متنوع شده است؛ سرمایه‌گذاری در هر حال همیشه همراه با ریسک است و تمام هدف ما از تنوع بخشی پرتفوی این است که در سطح مشخصی از ریسک، بیشترین بازده را به دست آوریم.

سوال دیگری که معمولا ذهن سرمایه گذاران را به خود مشغول می‌کند این است که باید چه تعداد سهام برای رسیدن به تنوع‌بخشی مطلوب خرید؟

در نظریه‌های علمی مطرح شده است که یک پرتفوی متنوع از چیزی حدود ۲۰ سهم شرکت‌های مختلف از صنایع گوناگون و اندازه‌های متفاوت تشکیل شده است؛ اما شاید مدیریت این تعداد شرکت برای ریسک بازار چیست؟ ما کار دشوار و خسته ‌کننده‌ای باشد.

بسیاری از متخصصان معتقدند اضافه کردن حداقل ۵ سهم برای تشکیل یک پرتفوی متنوع ضروری است.

همین‌طور انتخاب بیشتر از ۱۰ تا ۱۲ شرکت ممکن است سر شما را بیش ‌از حد شلوغ کند و بعد از مدتی به خوبی نتوانید همه این شرکت‌ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت نیاز پرتفوی خود را تعدیل کنید.

وارن بافت، محترم‌ترین چهره دنیای سرمایه‌گذاری می‌گوید: «سرمایه‌گذاری یعنی انتخاب سهام یک شرکت خوب در زمانی مناسب و نگه‌داشتن آن سهم تا هر وقتی‌که شرکت عملکرد خوبی دارد.»

پس لازم است بعد از تشکیل پرتفوی، گه گاه آن را مورد بازبینی قرار دهید و سرمایه گذاری ‌هایی که دیگر ارزش ماندن در پرتفوی شما را ندارند، با گزینه‌های بهتر جایگزین کنید.

ریسک های دیگری در بازار سرمایه و بورس وجود دارد، در این بخش به تعریف آن‌ها می‌پردازیم:

ریسک مالی (Financial Risk)

اگر در بازار سرمایه سهام شرکتی را خریدید که مبلغ زیادی وام از بانک دریافت کرده، طبیعتا شرکت مذکور باید اصل و سود وام دریافتی را در یک دوره مشخص پرداخت کند؛ بنابراین با تعهدات زیادی در آینده روبروست. این هزینه‌ها قطعا بر سوددهی شرکت نیز اثرگذار است. هر چقدر این تعهدات و به طور کلی تعهدات مالی یک شرکت بیشتر باشد، ریسک مالی نیز بیشتر خواهد بود.

ریسک نقدشوندگی (Liquidity Risk)

یکی از ویژگی‌های مهم یک دارایی خوب، این است که به سرعت به پول نقد تبدیل شود، مثلا از ویژگی‌های بازار مسکن نقدشوندگی کم‌تر آن نسبت به بازارهایی مثل سهام یا سکه است. بعد از سرمایه‌گذاری اگر بخواهید به هر دلیلی دارایی خود را به پول نقد تبدیل کنید، اما خریدار مناسبی برای دارایی شما وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری شما با ریسک نقدشوندگی همراه است.

ریسک نرخ ارز (Currency Risk)

یکی از مسائلی که به صورت مستقیم بر وضعیت و سودآوری سرمایه‌گذاری شما تأثیر می‌گذارد، نرخ ارز است. برای مثال با افزایش قیمت ارز قیمت سکه در بازار داخلی نیز افزایش می‌یابد؛ همچنین در بورس اوراق بهادار نیز سودآوری شرکت‌هایی که درآمدهای صادراتی و ارزی دارند افزایش یافته و لذا قیمت سهام آن‌ها نیز بسیار بیشتر می‌شود. اما نکته این جا است که همه‌ی شرکت‌ها صادراتی نیستند! همیشه هم تغییرات ارز اثر مثبتی بر سرمایه‌ گذاری ما نخواهد داشت! بنابراین، نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران است.

ریسک تورم (Inflation Risk)

اگر تورم سالیانه کشور حدود ۲۰ درصد باشد و شما در سرمایه‌گذاری خود بتوانید ۶۰ درصد بازدهی کسب کنید، بازدهی شما مطلوب است زیرا که ۴۰ درصد بیشتر از تورم به دست آورده‌اید و در واقع قدرت خرید شما به اندازه ۴۰ درصد بیشتر شده است. حال اگر تورم به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند و بازدهی شما همان عدد ۶۰ درصد باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟! آیا باز هم این سرمایه‌گذاری جذاب خواهد بود؟! به این نوع ریسک که ناشی از افزایش تورم کشور است، ریسک تورم می‌گویند.

ریسک سیاسی (Political Risk)

عدم ثبات در اوضاع سیاسی که به مسائل اقتصادی یک کشور آسیب بزند، به طور مستقیم بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن کشور تأثیر می‌گذارد. هر اندازه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی افزایش یابد، عملکرد بنگاه‌های اقتصادی بیشتر با مشکل روبرو می‌شود. به این ریسک، ریسک سیاسی یا اصطلاحا ریسک کشور نیز می‌گویند؛ البته توجه کنید که تحلیل شرایط و این که رویدادهای سیاسی چه تاثیری بر شرایط اقتصادی و بازارهای مالی می‌توانند داشته باشند، بر عهده‌ی سرمایه‌گذار یعنی شما است!

ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk)

فرض کنید که می‌خواهید بین سپرده‌گذاری در بانک با نرخ سود ثابت ۱۸ درصد و خرید سهام با بازده مورد انتظار ۴۰ درصد یکی را انتخاب کنید. اگر تمایل به پذیرش ریسک داشته باشید، به دلیل ریسک بازار چیست؟ اختلاف ۲۲ درصدی که خودتان پیش‌بینی کرده‌اید، سهام را انتخاب می‌کنید. حالا اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ سود سپرده‌گذاری را از ۱۸ درصد به ۲۴ درصد افزایش دهد، چه اتفاقی می‌افتد؟ احتمالا این سوال را از خودتان بپرسید که “آیا ۱۶ درصد سود بیشتر ارزش ریسک را دارد؟”

نوسانات نرخ سود سپرده یا اوراق مشارکت می‌تواند بر تمامی بازارهای مالی و حتی فیزیکی اثرگذار باشد. پس ریسک نرخ سود یا در واقع تغییرات نرخ سود را به یاد داشته باشید.

ریسک تجاری (Business Risk)

تصور کنید سهام یک شرکت خودروسازی داخلی را خریداری کرده‌اید و پس از مدتی دولت تعرفه واردات خودروهای خارجی را کاهش دهد. در این صورت رقابت برای خودروسازان داخلی سخت تر شده و احتمالا کاهش فروش محصولات آن‌ها باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها نیز خواهد شد. به این نوع ریسک که در واقع متوجه صنعت خاصی است و برای هر صنعت می‌تواند متفاوت باشد، ریسک تجاری می‌گویند.

در این ریسک های بازار سرمایه و بورس را معرفی کرده و مورد بررسی قرار دادیم.

هفت عادت سبک زندگی برای کاهش ریسک زوال عقل در افراد دیابتی

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ می توانند در معرض افزایش خطر زوال عقل باشند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، محققان هنوز در تلاش برای بررسی این موضوع هستند که چگونه عوامل سبک زندگی می‌توانند خطر زوال عقل را تغییر دهند.

زوال عقل یک بیماری مزمن است که می‌تواند ناتوان کننده باشد. از آنجایی که زوال عقل درمانی ندارد، مردم اغلب به این فکر می‌کنند که چه اقداماتی می‌توانند برای کاهش خطر ابتلاء به زوال عقل انجام دهند. مطالعه اخیر نشان داد که برای افراد مبتلا به دیابت، ترکیب برخی از عادات سبک زندگی سالم با کاهش خطر ابتلاء به زوال عقل همراه است.

زوال عقل یک اصطلاح گسترده برای اختلالاتی است که بر توانایی افراد برای به خاطر سپردن، تفکر و استدلال تأثیر می‌گذارد. معمولاً با گذشت زمان شدیدتر می‌شود و می‌تواند به طور قابل توجهی در زندگی روزمره و توانایی زندگی مستقل افراد تداخل ایجاد کند.

برخی از عوامل خطر زوال عقل را نمی‌توان تغییر داد، مانند افزایش سن یا سابقه خانوادگی. با این حال، افراد می‌توانند سایر عوامل خطر را اصلاح کنند. به عنوان مثال، سیگار کشیدن، چاقی و مصرف الکل همگی از عوامل خطر ابتلاء به بیماری آلزایمر و زوال عقل هستند.

ابتلاء به دیابت همچنین یک عامل خطر برای زوال عقل، به ویژه دیابت نوع ۲ است. افراد مبتلا به دیابت می‌توانند با پزشک خود برای مدیریت وضعیت خود و بهبود سلامت خود همکاری کنند.

محققان در این مطالعه بررسی کردند که چگونه هفت عادت سبک زندگی سالم بر خطر زوال عقل تأثیر می‌گذارد. عادات شامل:

• فعالیت بدنی منظم

• داشتن یک رژیم غذایی سالم

• خوابیدن به مقدار کافی

• داشتن تماس اجتماعی مکرر

محققان بر اساس هفت عامل رفتاری فوق، نمره سبک زندگی سالم را به شرکت کنندگان اختصاص دادند. این مطالعه شامل بیش از ۱۶۰۰۰۰ شرکت کننده از جمله بیش از ۱۲۰۰۰ مبتلا به دیابت بود. محققان شرکت کنندگان را به طور متوسط ۱۲ سال دنبال کردند. آنها دریافتند که عوامل سبک زندگی سالم با خطر کمتر ابتلاء به زوال عقل مرتبط است. اما این کاهش خطر در میان شرکت کنندگان مبتلا به دیابت بارزتر بود.

دکتر «ینگلی لو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای جیائو تونگ در چین، می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که اگرچه بیماران مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد بدون دیابت در معرض خطر بیشتر ابتلاء به زوال عقل هستند، اما پیروی از یک سبک زندگی سالم ممکن است تا حد زیادی این خطر را کاهش دهد.»

همین امروز به خانواده بزرگ تبدیل بپیوندید

با هر سطحی از دانش در سریع‌ترین زمان با آموزش گام به گام سرمایه گذاری را تجربه کنید.

panel-mockup-mobile

ابزار حرفه‌ای معامله

با ابزار‌های حرفه‌ای خرید و فروش از جمله حدضرر (stop loss) و OCO ریسک معاملات خود را در هر زمان و هر شرایطی مدیریت کنید.

کیف پول اختصاصی امن

ارز‌های دیجیتال خود را می‌توانید روی کیف پول امن خود در تبدیل نگهداری کنید و در صورت نیاز روی انواع شبکه‌ها به کیف پول‌های دیگر انتقال دهید.

پشتیبانی سریع

تیم پشتیبانی تبدیل در تمامی شرایط از طریق چت آنلاین و تلفن، همراه شما هستند و راهنمایی‌های لازم جهت استفاده از سایت را به شما می‌رسانند.

چرا تبدیل؟

چرا تبدیل را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد می‌کنیم؟

احراز هویت سریع

با ثبت نام و انجام فرایند سریع و آسان احراز هویت در تبدیل، فقط چند کلیک با شروع معامله فاصله دارید.

کسب درآمد

با دعوت از دوستان خود به تبدیل، درآمد کسب نمایید. اطلاعات بیشتر را در صفحهٔ دعوت از دوستان ببینید.

حداقل فاصله خرید و فروش

ربات‌های بازارگردان تبدیل با نظارت 24 ساعته بر قیمت‌های جهانی، کمترین میزان گپ خرید و فروش را برای کاربران ایجاد می‌نماید.

بیشترین تنوع ارزی

در صرافی ارز دیجیتال تبدیل، بیشترین تنوع ارزی در بین بازار‌های معاملاتی ایران را با بازار‌های تومانی و تتری متنوع تجربه کنید.

همه جا در دسترس شما

با اپلیکیشن موبایل حرفه‌ای تبدیل، به سادگی و در هر شرایطی خرید و فروش امن ارز‌های دیجیتال را تجربه کنید!

راهنمای گام به گام

هر آنچه درباره استفاده از خدمات تبدیل باید بدانید را در اینجا بیابید.

جستجو در سوالات

آکادمی تبدیل

راهنمای خرید و فروش ارز‌های دیجیتال همراه با آموزش‌های ویدیویی معامله‌گری

سوالات متداول

در این بخش می‌توانید پاسخ سوالات متداولی را که ممکن است برای شما پیش بیاید، مشاهده کنید.

جستجو در راهنما

همین حالا شروع کنید!

دکمه مقابل را بزنید و همین امروز معامله در تبدیل را آغاز کنید.

پلتفرم معاملاتی تبدیل مکانی امن و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین ارز‌های دیجیتال می‌باشد. تبدیل یک صرافی آنلاین برای خرید و فروش بیت کوین و تبادل سایر ارزهای دیجیتال به صورت تخصصی می‌باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.