فرمول ثروتمند شدنثروت یعنی توانایی و هنر تبدیل درآمد به دارایی

کتاب فرمول ثروتمند شدن

کتاب فرمول ثروتمند شدن

ﻓﺮﻣـﻮل ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪ ﺷــﺪن! ﭘﻮﻟــﺪار ﺷــﺪن ﯾﮑـﯽ از دﻏﺪﻏــﻪﻫــﺎی ﻣﻬــﻢ آدمﻫــﺎی اﯾـﻦ روزﮔــﺎر اﺳــﺖ و اﻏﻠــﺐ ﻫــﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﯿﺶ از ﻣﻘـﺪار ﭘـﻮﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در دﺳـﺘﺮس دارﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺣﺘﻤـﺎ ﺷـﻨﯿﺪهاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ ﭘــﻮل ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﯽ ﻧﻤــﯽآورد و ﻫﺴــﺘﻨﺪ آدمﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺎ داﺷــﺘﻦ ﺛــﺮوت ﻓــﺮاوان ﺑــﺎز ﻫــﻢ ﻏﻤﮕــﯿﻦ و ﻧﺎراﺣــﺖ هستند.

ﺑــﺮای داﻧﺴــﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﭼﻄــﻮر ﭘــﻮل ﺑﯿﺸــﺘﺮی ﮐﺴــﺐ ﮐﻨﯿــﺪ و زﻧــﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘــﺮی داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﺪ، ﺳــﺮاغ ﻣﺤﻤــﻮد ﻣﻌﻈﻤﯽ رﻓﺘﯿﻢ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺛـﺮوت ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ ﭘﻮﻟـﺪار ﺷـﺪن ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑـﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺻﻔﺎت ﺧـﻮب را در ﺧﻮدﺗـﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﮐﻨﯿـﺪ. ﯾﮑـﯽ از اﯾـﻦ ﺻـﻔﺎت ﺧـﻮب ﺗﻤـﺮﯾﻦ ﺷـﺎد ﺑﻮدن و ﺣﻔـﻆ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ. در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ می‌گوییم درﺑـﺎره ﭘـﻮل ﭼﻄـﻮر ﻓﮑـﺮ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ ﺷـﺪن چه فرمولی دارد.

ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ!

ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘـﺮام ﺑﮕﺬارﯾـﺪ. اﮔﺮ ﻓﮑـﺮ ﻣـﯽﮐﻨﯿـﺪ ﺷـﻤﺎ ﺳـﺰاوار ﺛـﺮوت ﻧﯿﺴـﺘﯿﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ اﺳـﺖ که ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮﺗﺎن ﻣـﯽ ﻧﮕﺮﯾـﺪ.ﻫﯿﺠﺎن از ﯾـﮏ ﻓﮑـﺮ ﺧـﻮب ﺳﺮﭼﺸـﻤﻪ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .اﮔـﺮ ﺣـﺲ ﺧـﻮﺑﯽ دارﯾــﺪ ﯾﻌﻨــﯽ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮﻋﺎت ﻫﯿﺠــﺎن اﻧﮕﯿــﺰ ﻓﮑــﺮ می‌کنید! ﻫﯿﺠﺎن ﺳــﻮﺧﺖ و اﻧــﺮژی رﻓﺘــﺎر ﺷﻤﺎﺳــﺖ.اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ذﻫﻦ ﻣﺎ از ﮐﻮدﮐﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺛـﺮوت ﯾـﺎ رﻓﺘـﺎر دﯾﮕـﺮی ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده، ﺟﺎﻣﻌــﻪ، رﺳــﺎﻧﻪﻫــﺎ، ﻣــﺪارس، ﺟﻨﺴــﯿﺖ و … اﺳــﺖ. ﺑــﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﻧﺸــﺎ در ﺗﻤــﺎم دوران ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳ ﺖ؛ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺛﺮوت! ﭼـﺮا اﯾـﻦ دو را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻣـﯽدﻫﯿﺪ؟ ﮐـﺪام ﺛـﺮوت ﭘﺎﯾـﺪار و ﺑـﺎ رﯾﺸــﻪای ﺑــﺪون آﮔــﺎﻫﯽ و داﻧــﺶ ﮐﺴــﺐ ﺷــﺪه و ﮐــﺪام داﻧﺸــﯽ ﺑــﺪون ﮐﺴــﺐ ﺛــﺮوت ارزﺷــﻤﻨﺪ اﺳﺖ؟ ﮐﺴــﯽ ﻣﻨﮑـﺮ ارزش ﻋﻠــﻢ ﻧﻤــﯽﺷـﻮد. در دﯾــﻦ ﺧﻮدﻣــﺎن ﻫـﻢ دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﯾـﮏ ﻟﺤﻈــﻪ ﺗﻔﮑــﺮ ﺑﻬﺘـﺮ از ۷۰ ﺳــﺎل ﻋﺒــﺎدت است.

کتاب فرمول ثروتمند شدن

کسب ثروت و دارایی آرزوی دیرینه ی بسیاری از افراد است و خیل عظیمی به دنبال روش هایی برای کسب ثروت و درآمد بیشتر هستند. اما بسیاری از افراد با وجود تلاش ها و کوشش های خود نمی توانند به ثروت و درآمد مناسبی دست یابند. این افراد ممکن است از خود بپرسند مگر ثروتمندان چه می کنند که من نمی کنم؟ من که تمام وقت در حال کار و تلاش هستم پس چرا ثروتمند نمی شوم؟ آیا به راستی ثروتمندان به رازی دست پیدا کرده اند که من از آن بی خبرم؟

پرسش های بالا را یک بار دیگر بخوانید. این ها پرسش های بسیاری از افراد است. آیا شما هم چنین پرسش هایی در سر دارید؟ اگر پاسختان مثبت است و دوست دارید سر از کار ثروتمندان و چگونگی ثروتمند شدن آنان در آورید پیشنهاد می کنم کتاب 46 صفحه ای زیر را بخوانید. این کتاب به نکاتی جالب و خواندنی در مورد تفاوت افراد فقیر و ثروتمند اشاره می کند. نکاتی که اجرای هر یک از آن ها می تواند تحولی در زندگی شما ایجاد کند. خوبی دیگر این کتاب این است که به نکاتی بسیار مهم مانند تفاوت درآمد با دارایی , اهمیت تفکر , عادت های ثروتمندان و … سخن می گوید. این کتاب را بخوانید و بخوانید و بخوانید و در مورد آن بسیار بیاندیشید.

هنوز برای ثروتمند شدن وقت هست (چگونه فکر کنیم، تا ثروتمند شویم) فرمول جادوی موفقیت

مشخصات کتاب هنوز برای ثروتمند شدن وقت هست (چگونه فکر کنیم، تا ثروتمند شویم) فرمول جادوی موفقیت

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-افکار-مثبت-به-منزله-پل-دستیابی-به-ثروت-می-باشند-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-دینامیت-موفقیت-موفقیت-از-طریق-نگرش-ذهنی-مثبت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-52-پله-تا-ثروتمند-شدن-موفقیت-بادآورده-نیست-چرا-بعضی-ها-موفق-می-شوند-و-بعضی-دیگر-نه-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-افکار-مثبت-به-منزله-پل-دستیابی-به-ثروت-می-باشند-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-برنامه-اقدام-مثبت-توصیه-های-ارزشمند-برای-دستیابی-به-موفقیت-های-روزانه-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-روانشناسی-موفقیت-موفقیت-با-ذهنیت-مثبت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-مسیر-موفقیت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-چگونه-فکر-کنیم-تا-ثروتمند-شویم-فرمول-جادوی-موفقیت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-با-آرامش-ذهن-به-ثروت-برسید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-روانشناسی-موفقیت-موفقیت-با-ذهنیت-مثبت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-غلبه-بر-شیطان-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-شاه-کلید-ثروت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-راز-قدرت-جذب-اثر-اوریزن-اسوت-ماردن

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-قانون-موفقیت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-شاه-کلید-ثروت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-افراد-موفق-پشتکار-و-ذهنی-ثروتمند-دارند-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-قانون-موفقیت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-رهایی-از-هراس-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-بیندیشید-و-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-عادت-های-موفقیت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-فلسفۀ-موفقیت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-زندگی-راستین-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-شاه-کلید-ثروت-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-قانون-جذب-و-رهایی-از-ناامیدی-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-با-آرامش-خاطر-ثروتمند-شوید-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب-سمت-روشن-خیابان-اثر-ناپلئون-هیل

کتاب‌های مرتبط با کتاب هنوز برای ثروتمند شدن وقت هست (چگونه فکر کنیم، تا ثروتمند شویم) فرمول جادوی موفقیت

کتاب-مسئولیت-اجتماعی-کسب-و-کارها-و-وفاداری-مشتریان-اثر-رضا-رضازاده

مسئولیت اجتماعی کسب و کارها و وفاداری مشتریان

کتاب-دورکاری-اثر-هاروارد-بیزینس-ریویو

دورکاری

کتاب-دیدگاه-های-مدیریت-اثر-مازیار-چابک

دیدگاه های مدیریت

کتاب-مدیریت-استارت-آپ-ها-اثر-اریک-ریس

مدیریت استارت آپ ها

کتاب-‏‫پول-هستی-شناسی-جامعه-و-قانون-اثر-جان-سرل

‏‫پول، هستی‌شناسی جامعه و قانون

کتاب-نوسازی-استراتژیک-اثر-آیبارس-تانکدوگان-و

نوسازی استراتژیک

کتاب-پدر-پولدار-پدر-بی-پول-اثر-رابرت-کیوساکی

پدر پولدار پدر بی پول

کتاب-طرفداران-دو-آتشه-اثر-پت-فلین

طرفداران دو آتشه

کتاب-تست-مامان-اثر-راب-فیتزپاتریک

تست مامان

کتاب-دفترچه‎‎-ی-بازی-استارتاپ-اثر-سم-آلتمن

دفترچه‎‎ ی بازی استارتاپ

کتاب-هر-چی-تو-می-خوای-اثر-درک-سیورز

هر چی تو می خوای

کتاب-پیروزی-آگاهانه-اثر-کلیتون-ام-کریستنسن-و-دیگران

پیروزی آگاهانه

کتاب-ونچر-دیلز-اثر-برد-فلد

ونچر دیلز

کتاب-در-مسیر-پیروزی-اثر-استفان-شوارتزمن

در مسیر پیروزی

کتاب-هواداران-دو-آتشه-اثر-پت-فلین

هواداران دو آتشه

کتاب-قانون-2080-اثر-ریچارد-کخ

قانون 20/80

کتاب-بازی-نامحدود-اثر-سایمون-سینک

بازی نامحدود

کتاب-زندگی-با-دور-ریختنی-های-کمتر-اثر-تارا-باتن

زندگی با دور ریختنی های کمتر

کتاب-تاریخ-بانکداری-اسلامی-اثر-میثم-مهرپور

تاریخ بانکداری اسلامی

کتاب-یک-گام-جلوتر-اثر-دن-هیث

یک گام جلوتر

 • نهنگ
 • دربارهٔ نهنگ
 • قوانین و مقررات
 • راهنمای خرید و ارسال
 • پشتیبانی
  تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.

مجله مطالب خواندنی

فرمول ثروتمند شدن!

پولدار شدن یکی از دغدغه های مهم آدم های این روزگار است و اغلب هم خواسته هایشان بیش از مقدار پولی است که در دسترس دارند اما حتما شنیده اید که می گویند پول خوشبختی نمی آورد و هستند آدم هایی که با داشتن ثروت فراوان باز هم غمگین و ناراحت هستند.برای دانستن اینکه چطور پول بیشتری کسب کنید و زندگی بهتری داشته باشید ،سراغ محمود معظمی رفتیم او به شما می گوید که ثروت تنها به معنی پولدار شدن نیست و برای ثروتمند شدن ابتدا باید مجموعه ای از صفات خوب را در خودتان نهادینه کنید .یکی از این صفات خوب تمرین شاد بودن و حفظ شادمانی است.در اینجا به شما میگوییم درباره پول چطور فکر کنید و ثروتمند شدن چه فرمولی دارد.

آموخته های اشتباهتان را دور بریزید
چرا اکثر آدمهای بی اخلاق در سریال ها ثروتمند هستند و هر فردی که شرایط مالی ضعیف تری دارد، انسانی با اخلاق و خوب است؟!

بی اخلاقی ربطی به ثروت ندارد،بلکه یک ویژگی شخصیتی ناسالم است.چه کسی گفته پول چرک کف دست است؟!این باورها را تغییر دهید .لطفا از خودتان بپرسید و بنویسید وقتی می گویید چول چه به ذهنتان می آید؟نقشه ذهنی شما در رابطه با پول چیست؟آیا یکی از جمله های زیر به ذهنتان می رسد؟پول علف خرس است،پول جن و من بسم الله،پول زیر پای فیل،پول خوشبختی نمی آورد اینها…همه اشتباه است!دنیای بیرونی شما عوض نمیشود مگر اینکه افکارتان را تغییر دهید. هر لحظه از خودتان بپرسید به چه فکر می کنید؟اگر روی نداشته ها و ناراحتی هایتان تمرکز کنید که بیچاره می شوید!شما مختار هستید که ثروت را انتخاب کنید یا فقر را!هیچ اجباری هم برای ثروتمند زندگی کردن شما وجود ندارد!

به پول احترام بگذارید!
یاد بگیرید که به پول احترام بگذارید.اگر فکر می کنید شما سزاوار ثروت نیستید به این دلیل است که به جایگاه حال حاضرتان می نگرید.هیجان از یک فکر خوب سرچشمه می گیرد .اگر حس خوبی دارید یعنی به موضوعات هیجان انگیز فکر میکنید!هیجان سوخت و انرژی رفتار شماست.الگوهای رفتاری ذهن ما از کودکی در رابطه با ثروت یا رفتار دیگری شکل گرفته اند .این الگوها شامل خانواده ،جامعه ،رسانه ها ،مدارس ،جنسیت و …است.بدترین موضوع انشا در تمام دوران تحصیلی این موضوع است؛ علم بهتر است یا ثروت!چرا این دو را در مقابل هم قرار می دهید؟کدام ثروت پایدار و با ریشه ای بدون آگاهی و دانش کسب شده و کدام دانشی بدون کسب ثروت ارزشمند است؟کسی منکر ارزش علم نمی شود. در دین خودمان هم داریم که یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.

من هیچ چیز نمی دانم!
خطرناک ترین موضوع در بحث آموزش این است که فکر کنید چیزی را می دانید.من این را می دانم را فراموش کنید.هر لحظه که با خودتان بگویید خودم این موضوع را بلدم.از همان جا آموزش متوقف می شود و هیچ چیز جدیدی یا نخواهید گرفت!پس این را باور داشته باشید که کسی شما را خوشبخت تر یا بدبخت تر نمی کند مگر خودتان!اگر چیزی را در دنیای پیدا می خواهید،باید در دنیای پنهان سرمایه گذاری کنید.دنیای پیدا همان خودآگاه و دنیای پنهان ناخودآگاه هر انسانی است.پول ،در بانک و دست فرد دیگری نیست،بلکه در مغز شماست.اگر پول می خواهید در ابتدا باید درون خودتان راجستجو کنید.آیا فکر می کنید شما شایسته ثروتمند شدن هستید؟

با افزایش درآمد ثروتمند نمی شوید
ثروتمند ها به دارایی شان فکر می کنند،فقرا به درآمدشان.ثروت به معنای مقدار دارایی است و نه درآمد.باید یاد بگیرید درآمد را به دارایی تبدیل کنید.

جالب است بدانید تنها با افزایش درآمد ثروتمند نخواهید شد.تفاوت های ظریفی بین تفکر فقر و تفکر ثروت وجود دارد.کاشکی ها را باید در زندگی دور بریزید !عاشق کاری که انجام می دهید ،باشید.ظرف وجودی تان را بزرگ کنید .هر روز صبح به خود بگویید خدایا به من کمک کن امروز بیشتر خدمت کنم .از این به بعد به جای فکر به بدهی ها و بیچار گی ها به فکر ایجاد ثروت باشید.بهتر است به جای استفاده از واژه مشکلات،بگوییدمسائل.به این فکر کنید که شما از مسائل تواناتر هستید.

شما همانی هستید که بیشتر اوقات به آن می اندیشید
تجربه نشان می دهد ،ثروت واقعی بدون شادمانی به دست نمی آید.بیشتر افراد پول و پولدار شدن را به اشتباه با ثروتمندی یکی می دانند؛در حالی که ثروت مفهومی عظیم تر دارد.ثروتمند نمی شوید مگر توجه تان به داشته هایتان باشد و نه آنچه ندارید.شکرگزار باشید و نه غرغرو و طلبکار از خود،دنیا و اطرافیان.طبق قانون جذب شما فکرتان را روی هرچیز متمرکز کنید همان را دریافت خواهید کرد.شما همانی را دریافت می کنید که بیشتر اوقات به آن می اندیشید .اگر گردوش روزگار ،شانس و اقبال ،شرایط اقتصادی و اوضاع و احوال جهان در اختیار شما نیست صاحب فکرتان که می توانید باشید و اینجا همان جایی است که می تواند نقطه قوت شما باشد .در هر شرایطی که هستید ،بگردید ،نکات مثبت آن لحظه را پیدا و شکر کنید.این عبارت را قلبا باور کنید “هر اتفاقی که برایم رخ می دهد به نفع است”.

تلاش برای پولدار شدن


ثروت یعنی توانایی و هنر تبدیل درآمد به دارایی

ثروت یعنی توانایی و هنر تبدیل درآمد به دارایی
به جای تلاش برای پولدار شدن،در پی ایجاد استقلال مالی باشید یعنی وضعیتی که شما برای گذران زندگی نتم در آینده با شرایطی دست کم 20 درصد بالاتر از استاندارد جامعه،نیازی به کار کردن نداشته باشید.منظورم این نیست که نباید کار کنید .بلکه برای رسیدن به وضعیت استقلال مالی ،شما اول کاری را میکنید که دوست و از فرمول ثروتمند شدن آن لذت می برید .دوم اینکه لذت انجام کارتان،بر میزان درآمدتان ترجیح دارد.ثروت به خودی خود ایجاد میشود و نیاز و ربطی به کار کردن شما ندارد.تعجب می کنید ،اما تا این نکته بسیار ساده را باور نکنید ،به احتمال بسیار زیاد نخواهید توانست روی شادمانی و آرامش اقتصادی را ببینید.ثروت یعنی توانایی تبدیل درامد به به دارایی.به زبان ساده تر ،بخشی از درآمدتان را به طور منظم پس انداز کنید و با آن مرغ های تخم طلا بخرید.

از منطقه امن خود بیرون بیایید
پول برای ثروتمندان سخت کار می کند،اما فقرا،سخت برای پول کار می کنند.اگر می خواهید زندگیتان عوض می شود.باید اول باورها و اندیشه هایتان نسبت به پول و ثروت را تغییر دهید.

عادت به پس انداز مهم تر است تا میزان پس انداز.عادت کنید که پس انداز کنید به یاد داشته باشید ؛پس انداز ،بدهی شما به آینده تان است.اهمیت این بدهی کمتر از اقساط و وام بانکی یا پول آب و برق و گاز نیست.افرادی هم هستند که خیلی خوب پس انداز می کنند ،خانه و ماشین می خرند ولی ریشه پول جمع کردن آنها اغلب اضطراب است .پول برای آنها داشتن امنیت بیشتر است و اگر بخواهند آن را خرج کنند ،احساس نا امنی را تجربه می کنند .این رابطه را دور بریزید.پول یعنی رفاه بیشتر،آرامش ،فرصت بیشتر و …اصولا در تفکر ثروت ،ناآرامی و عدم امنیت جایگاهی ندارد.افرادی که تفکر فقر دارند،همیشه دوست دارند امنیت داشته باشند و بدهی هایشان را بدهند.راحت باشند و دردسری نداشته باشند.همین طور هم کوچک میکند .هیچ سعی نکنید که همه چیز امن و آرام و بی صدا باشد.این یعنی مرگ.

فرمول جادویی برای ثروتمند شدن
این فرمول را جدی بگیرید و به آن عمل کنید.فرض کنید هزار واحد درآمد دارید:
60درصد از درآمدتان را صرف هزینه های ضروری کنید(خوراک،پوشاک،بهداشت،آموزش…)

20درصد آن را به حساب پس انداز “استقلال مالی” واریز کنید(این حساب آینده زندگی شما را تضمین می کند و به هیچ وجه نباید حتی اگر به دلیل بدهی به زندان افتادید قرض کنید اما به حساب مالی دست نزنید)

15درصد از درآمدتان باید در حساب”لذت و خوشی” گذاشته شود (هرچیزی که خوشحالتان میکند.شرط این حساب این است که بین 70تا90 روز خرج شود چون ذهن شما باید از کارکردن پاداش و لذت بگیرد تا شوق ادامه دادن کار را داشته باشد.کار کردن جان کندن نیست!)

پنج درصد را هم به حساب “امور خیر،نیکوکاری و کمک کردن به دیگران”اختصاص دهید(فکر کنید قرار است به مسافرت بروید و فردی به شما می گوید این بسته را هم به اقای فرخی برسانید.اگر نبرید چه می شود؟خیانت در امانت کرده اید تاکید میکنم که از روزیتان این مبلغ را برای خیریه خرج کنید)

اگر برای شما این سوال ایجاد شده که حتی یک میلیون تومان هم هزینه های ضروری شما را پاسخ نمی دهد؛چه برسد به 600 هزارتومان !باید بگویم دو راه دارید:
اول هزینه هایتان را کاهش دهید.
دوم،درآمدتان را افزایش دهید.

راه سومی وجود ندارد متاسفانه !اگر هم بیش از 20 درصد می توانید پس انداز کنید مشکلی ندارد فقط فراموش نکنید که خیلی از هزینه های ضروریتان نزنید چون باید سطح استاندارد زندگیتان را هم بالا ببرید .مهم ترین قضیه در رعایت این فرمول ،یاد گرفتن پس انداز است و مدیریت و آموختن یک عادت درست.بعد منتظر معجزه ها باشید.هر چند با مبلغی کم ذخیره را شروع کنید و از روی رغبت این فرمول را انجام دهید.

منبع:زیبـاشـو دات کام


[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
دعا برای پولدار و ثروتمند شدن سریع دعای پولدار شدن …دعابرایدعایپولدارثروتمندشدنآیا بخاطر ثروتمند شدن دعا می کنی و نماز میخونی … ؟ و اگر سریع پولدار نشدی همه چیز سایت تفریحی و سرگرمی پارس ناز پارس نازعکسعکس های بازیگرانعکس های خنده دارعکس های عاشقانهاخبار سینمااس ام اس باشگاه ثروتمندان سرگذشت احد عظیم زاده ثروتمند …باشگاه ثروتمندان سرگذشت احد عظیم زاده ثروتمند ایرانی به باشگاه ثروتمندان بپیوندیدعصر ایران سایت تحلیلی خبری ایرانیان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرایرانقوانین ثروتمندی و راز ثروتقوانین ثروتمندی و راز ثروت روانشناسی ، خدا شناسی ، موفقیت و ثروت قوانین ثروتمندی و چگونه درس بخوانیم و مطالعه کنیم؟ نکته برای بیست شدنمطالب مدیریتی خواندنیارسال شده توسط حمید علامه ـ همیشه تکالیف خود را در یک دفترچه ی مخصوص یادداشت کنید یا بارداری و مادر شدن عجیب دختر ساله و تصاویرنازوب در میان عجیب ترین های دنیا مادرانی هستند که به خاطر ویژگی های خاص فرمول ثروتمند شدن خود یا کودکشان گل ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادگلگُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌دار یا نهان‌دانه است کارکرد زیست‌شناختی گل چگونه پولدار شویم و پولدار باقی بمانیم؟ حلقه گم … اصل ساده برای پولدار شدن و پولدار ماندن در این نامه اصول علمی و اثبات شده ای را دعا برای پولدار و ثروتمند شدن سریع دعای پولدار شدن ثروت زیاد دعابرایدعایپولدار آیا بخاطر ثروتمند شدن دعا می کنی و نماز میخونی … ؟ و اگر سریع پولدار نشدی همه چیز رو زیر باشگاه ثروتمندان سرگذشت احد عظیم زاده ثروتمند ایرانی باشگاه ثروتمندان سرگذشت احد عظیم زاده ثروتمند ایرانی به باشگاه ثروتمندان بپیوندید ثروتمند ترین افراد جهان را بشناسید عکس ثروتمندترینافرادجهان ثروتمند ترین افراد جهان و ثروتمند ترین افراد هر کشور و نام ثروتمندترین افراد جهان و مولتی قوانین ثروتمندی و راز ثروت قوانین ثروتمندی و راز ثروت روانشناسی ، خدا شناسی ، موفقیت و ثروت قوانین ثروتمندی و راز ثروت چگونه درس بخوانیم و مطالعه کنیم؟ نکته برای بیست شدن بخوانیمومطالعهشدن ارسال شده توسط حمید علامه ـ همیشه تکالیف خود را در یک دفترچه ی مخصوص یادداشت کنید یا طرح بارداری و مادر شدن عجیب دختر ساله و تصاویر نازوب در میان عجیب ترین های دنیا مادرانی هستند که به خاطر ویژگی های خاص خود یا کودکشان، مورد ایدز و حاملگی ایران اچ‌آی‌وی اچ‌آی‌وی ایدز منشا اچ‌آی‌وی ایدز انواع اچ‌آی‌وی چرخه زندگی اچ آی وی اطلاعات مهم گل ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد گل گُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌دار یا نهان‌دانه است کارکرد زیست‌شناختی گل به هم عاشقانه لباس مناسب مراسم خواستگاری تو مراسم خواستگاری ، هر کسی با توجه به فرهنگ خانوادگیش لباس میپوشه لباسی که تو روز دعا برای ثروتمند شدن ثروتمند شدن با سرمایه کم دعای ثروتمند شدن بهترین روش ثروتمند شدن راز ثروتمند شدن ثروتمند شدن راههای ثروتمند شدن طلسم ثروتمند شدن

فرمول توضیع ثروت از روش زیست شناسی

مسیر هر کس به سمت ثروت متفاوت است. همه ما نقاط قوت، ضعف، منابع، محدودیت های زمانی و نیازهای زندگی متفاوتی داریم.

اما درست مانند پختن کیک، می توانید از یک دستور العمل اثبات شده برای ثروتمندسازی نیز پیروی کنید. ما آن را فرمول خلق ثروت می نامیم.

فرمول ایجاد ثروت یک فرآیند گام به گام اثبات شده برای ایجاد استراتژی ثروت‌سازی شخصی شماست، این فرمول از 4 حکمت ایجاد ثروت – درآمد، دارایی، اهرم و زمان استفاده می‌کند.

این فرمول جهانی است. چه فرآیند ثروت‌سازی شما از طریق سرمایه‌گذاری در املاک، تجارت در بازار سهام، یا کارآفرینی کسب‌وکارهای کوچک باشد… این فرمول همچنان اعمال می‌شود (تفاوت در مدت زمانی که هر فعالیت طول می‌کشد خواهد بود).

در حالی که سفر هر کس متفاوت است، همه آنها 4 اصل مشترک دارند:

 • آنها دآمد قابل سرمایه گذاری ایجاد می کنند – درآمد ماهانه مازاد برای سرمایه گذاری برای رشد
 • آن‌ها در دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند – مانند سهام، املاک و کسب‌وکارهایی که از نظر ارزش رشد می‌کنند و/یا می‌توانند درآمد بیشتری تولید کنند.
 • آنها از اهرم – مانند تامین مالی برای کمک به آنها برای به دست آوردن ارزش دارایی بیشتر با پول کمتر استفاده می کنند
 • آنها از زمان استفاده می کنند – مانند بهره مرکب تا اجازه دهند پولشان خود به خود چند برابر شود

تمام رویکرد ما به آموزش در اینجا در باشگاه پول بر کمک به شما برای حل هر یک از این 4 اصل برای خودتان متمرکز است.

ما آنها را 4 حکمت ثروت می نامیم.

فرمول خلق ثروت را کشف کنید و یک برنامه شخصی برای آزادی مالی بسازید

هنگامی که فرمول ثروت و کاربرد منحصر به فرد متغیرهای آن را درک کردید، می توانید زندگی خود را برای استفاده از آن دانش تنظیم کنید.

ثروتمندتر شدن نیازی به تضاد با ارزش های شما یا دیگر اولویت های زندگی شما ندارد. در واقع، فدا کردن بیش از حد آن‌ها باعث می‌شود حتی اگر «موفق شوید» احساس پوچی و پوچی کنید.

اما برای اینکه شادتر باشید، باید جنبه هایی از زندگی خود را که دیگر به شما خدمت نمی کنند حذف کنید. پول به سادگی ابزاری برای کمک به شما در انجام این کار است. یاد بگیرید چگونه از آن عاقلانه استفاده کنید.

من از زمانی که یادم می‌آید به املاک و مستغلات علاقه داشتم. در کودکی، وقتی با والدینم در شهر رانندگی می‌کردم، همیشه از معماری خانه‌های قدیمی شگفت‌زده می‌شدم، و سعی می‌کردم تصور کنم که زندگی در زمان ساخت آن‌ها چگونه بوده است. وقتی به دنبال املاک و مستغلات به عنوان وسیله ای برای ساختن ثروتم بودم، برای آنها تعجب آور نبود.

وقتی در سال 2005 از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، رویاهای بزرگی داشتم. من هم مثل خیلی از همکلاسی هایم می خواستم پولدار شوم. باز هم، این احتمالاً بعد از گذراندن چهار سال صرف خوردن بیشتر مک و پنیر پخته شده در مایکروویو، شگفت‌انگیز بزرگی نبود.

من چندین هدف شخصی برای سبک زندگی داشتم. می دانستم که نمی خواهم تا 60 سالگی صبر کنم تا بتوانم بازنشسته شوم. می خواستم بتوانم هر سال سفر کنم و هفته ای یک بار پیتزا بخرم، با هر مقداری که می خواهم. من همچنین با برخی اهداف درآمدی شروع کردم. من می‌خواستم میلیونر شوم و یک سبد املاک و مستغلات بسازم که سالانه 100000 دلار درآمد غیرفعال داشته باشد.

من زمان زیادی را صرف مطالعه و یادگیری در مورد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کردم. چالش اصلی که من با آن روبرو شدم این بود که اطلاعات متناقض زیادی در آنجا وجود دارد – و توصیه های بد زیادی. هنوز هم همینطور است. برای رسیدن به فرمول مناسب در طول سال ها آزمون و خطای زیادی لازم بود.

فرمول ثروت

چیزی که من زود متوجه شدم این است که املاک و مستغلات یک بازار کامل نیست، اما معمولاً فرصت‌هایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را داشت و افرادی که مایلند به دلایل مختلف از املاک خود با ارزش بازار خارج شوند. اولین کار من سالانه حدود 40000 دلار حقوق می گرفت. من دو سال با دو هم اتاقی بسیار متواضعانه زندگی کردم، در حالی که برای پیش پرداخت پس انداز کردم. من اولین ملک سرمایه گذاری خود را در سال 2006 خریدم. جریان نقدی خوبی داشت و در محله ای قرار داشت که به سرعت در حال توسعه بود. سال بعد، آن ملک را مجدداً تأمین مالی کردم تا از حقوق صاحبان سهام برای پیش‌پرداخت ملک بعدی استفاده کنم. در طول سال‌ها، من این فرآیند را بارها و بارها تکرار کردم، و به ندرت مجبور شدم از پول شخصی‌ام دوباره به عنوان پیش پرداخت استفاده کنم. من روند را کمی ساده‌تر می‌کنم، اما چیزی که به سرعت متوجه شدم این است که برای دستیابی به اهداف اولیه‌ام و فراتر از آن، تعداد زیادی ویژگی لازم نیست.

چهار درس کلیدی وجود دارد که آموختم و معتقدم برای موفقیت بسیار مهم است:

1. در مورد موفقیت وسواس داشته باشید:

باید بتوانید تعریف کنید که موفقیت از نظر شما چگونه است و بی وقفه آن را دنبال کنید. در مورد اهداف و اهداف خود با خود صادق باشید. سطح تعهد شما باید حداقل متناسب با اندازه میل شما باشد. آتشی که در شکمم بود همیشه مرا روی دیدم متمرکز می کرد. ذهنیت همه چیز است. فقط با طرز فکر درست است که از بهانه تراشی که مانع رسیدن به موفقیت می شود دست بردارید.

2. پیگیر باشید:

می توانستم پس از مشکلاتی با مستاجر یا پس از سیل یکی از املاکم دست از کار بکشم. می‌توانستم به دلیل حجم زیادی از کار که برای شروع کار در املاک و مستغلات احساس اطمینان کنم، دست از کار بکشم. مهم نیست مسیر شما به سمت ثروت در املاک و مستغلات، موانع زیادی در این راه وجود خواهد داشت. پیگیرترین افراد با موفقیت بدون پلک زدن از آن موانع عبور می کنند.

3. سیستماتیک باشید:

اگر چیزی است که از تجربه خود به عنوان یک مهندس و به عنوان مشاور مدیریت یاد گرفتم، آن اهمیت داشتن یک سیستم تکرارپذیر است. تصور کنید که از نظریه شش سیگما استفاده کنید تا اطمینان حاصل کنید که نتایج سرمایه گذاری شما قابل اندازه گیری و تکرار هستند. برخی از سرمایه گذاران املاک ممکن است به دلیل خوش شانسی موفق بوده باشند. یا شاید اتفاقاً زمان بسیار خوبی داشته اند. اما سرمایه گذاران هوشمند برای اطمینان از اینکه می توانند فرآیند خود را بارها و بارها تکرار کنند و همیشه آن را تنظیم و بهبود بخشند، به یک سیستم متکی هستند.

4. باهوش باشید:

سبک زندگی من در طول 20 سالگی تغییر اساسی نکرد. مطمئناً، من دارایی خالص بیش از 1 میلیون دلار و یک مجموعه املاک و مستغلات چند میلیون دلاری ساخته بودم. اما از آنجایی که به سرمایه گذاری مجدد درآمدم ادامه می دادم، در پایان ماه خیلی بیشتر از حقوق 40000 دلاری خود در سال نداشتم. این از روی طراحی بود. در هر زمان، می‌توانستم برخی از دارایی‌ها را بفروشم، بدهی‌ام را بپردازم و از ورود پول لذت ببرم. با این حال، این هدف من نبود و من هنوز به چشم‌اندازم نرسیده بودم.

ایجاد ثروت از طریق سرمایه گذاری در املاک و مستغلات شما را یک شبه میلیونر نمی کند. با این حال، با وسواس داشتن به موفقیت، مداوم، سیستماتیک و باهوش، هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی نتواند ظرف چند سال ثروتمند شود.

پس انداز مالیاتی

از چه حسابی باید پولم را برداشت کنم؟ چگونه می توانم از پرداخت سود سرمایه بابت این سهامی که برای چندین دهه نگهداری کرده ام اجتناب کنم؟ آیا می توانم درآمد امسال را به برنامه بازنشستگی موکول کنم؟

سرمایه گذاری ها

چگونه باید پول خود را سرمایه گذاری کنم؟ با این بازار دیوانه چه کنم؟ چرا باید سرمایه گذاری کنم؟ آیا من خیلی تهاجمی هستم یا خیلی محافظه کار؟

مدیریت ریسک

چه نوع بیمه عمر/ازکارافتادگی/مراقبت طولانی مدت نیاز دارم؟ آیا من حتی به بیمه عمر نیاز دارم؟ چقدر کافی است؟ قیمت منصفانه چیست؟ کجا می توانم بهترین نرخ ها را پیدا کنم؟

برنامه ریزی بازنشستگی

چگونه می توانم بفهمم که چه زمانی می توانم بازنشسته شوم؟ برای اطمینان از بازنشستگی موفق چقدر باید پس انداز کنم؟ برای رفع نیازهای خرج کردنم باید از کدام حساب پول برداشت کنم؟ چه زمانی درخواست تامین اجتماعی کنم؟

مدیریت بدهی

چگونه باید وام هایم را پرداخت کنم؟ آیا کاری وجود دارد که بتوانم به جز تامین مالی مجدد بدهی دانشجویی خود انجام دهم؟ آیا باید وام مسکن خود را با پول نقد اضافی پرداخت کنم؟

سازه های املاک

آیا وصیت نامه من به درستی نوشته شده است؟ آیا LLC من واقعاً از من در برابر شکایت محافظت می کند؟ چگونه می توانم از صندوق بیمه عمر غیرقابل برگشت برای کاهش تأثیر مالیات بر دارایی بر وراثم استفاده کنم؟

پس انداز و بودجه

آیا من خیلی خرج می کنم؟ چقدر خانه می توانم بخرم؟ چگونه پیشرفت به سمت اهداف مالی را دنبال کنم؟

The Bottom Line:

اگرچه همه مشاوران ادعا می‌کنند که با خدمات بی‌نظیر منحصربه‌فرد فرمول ثروتمند شدن هستند، هر مشاوری که واقعاً امانتدار باشد احتمالاً خدمات و راهنمایی‌های خوبی به شما ارائه خواهد کرد. اگر این کار را نمی کردند، بیکار می شدند. برای این همکاری مادام‌العمر، من شما را تشویق می‌کنم مشاوری را انتخاب کنید که شما را به چالش می‌کشد تا بهتر شوید و شخصیتی داشته باشد که از آن قدردانی کنید و از آن لذت ببرید. با چاد آشنا شوید

اسلام برای فرمول ثروتمند شدن ثروتمند شدن چه راهکارهایی را توصیه می‌کند/ بخشش و انفاق به‌جای احتکار و پول‌شویی

اسلام برای ثروتمند شدن چه راهکارهایی را توصیه می‌کند/ بخشش و انفاق به‌جای احتکار و پول‌شویی

به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا ، درست است که درآمد هر کسی وقتی از راه تلاش او به دست بیاید، به خودش اختصاص دارد اما باید توجه داشته باشیم که در اسلام در مورد کسب روزی و داشتن درآمد نکته‌های بسیاری مطرح شده است که باید به آن‌ها توجه داشته باشیم. این موضوع به همه مردم مربوط می‌شود، چه کسانی که درآمد کمی دارند و چه افراد ثروتمند، چه کسانی که به عنوان کارمند در خدمت دولت و نظام هستند و خدماتی را به جامعه ارائه می‌دهند و چه افرادی که تجارت می‌کنند یا در بخش خصوصی پولی به دست می‌آورند.

پس هر کسی باید درآمد خودش را با معیارهای اسلامی بسنجند و مقایسه کند تا نتیجه بگیرد که آیا درآمدی که به دست می‌آورد و پولی که جمع می‌کند، حلال است یا خیر.

خبرگزاری تسنیم در گفتگویی با دکتر طاهره محسنی، کارشناس دینی و استاد حوزه و دانشگاه، نکاتی را در این باره یادآوری می‌کند.

اندازه نگه‌دار که اندازه نکوست

* مادیات یکی از نیازهای اصلی ما انسان‌هاست و به هیچ شکل نمی‌توان آن را نادیده گرفت. می‌خواهیم بدانیم در میان دستورات اسلامی قاعده و قانونی برای کسب و کار حلال یا راهکار پول درآوردن به شیوه صحیح وجود دارد؟

یادآوری این نکته ضروری است که بدانیم زندگی آدم‌های مؤمن و خداشناس با بقیه مردم فرق دارد. آن‌ها برای همه کارهایشان برنامه‌ریزی دقیقی دارند که بر اساس جلب رضایت خدا تعیین شده است. حتی راه‌های پول درآوردن و هزینه کردن آن هم در زندگی این افراد قاعده و قانون اسلامی دارد.

رعایت تعادل در پول درآوردن و جمع کردن ثروت یکی از اصل‌های اساسی در زندگی دینی است. در این مورد خوب است به حدیثی که در کتاب میزان الحکمه نوشته شده اشاره کنیم. امام صادق علیه‌السلام درباره تلاش و کوشش برای درآمد حلال فرموده است: «طلب تو در کسب معیشت بالاتر از کسی باشد که کسب معیشت را فروگذاشته و پایین‌تر از طلب شخص حریصی باشد که خشنود و دل‌بسته به دنیا است. میانه‌رو و عفیف باش و از سستی و تنبلی دوری کن و برای کسب آنچه یک مؤمن به آن نیازمند است تلاش کن.» بر اساس این حدیث شریف می‌توان نتیجه گرفت که افراد مؤمن برای کسب رزق و روزی حریص یا تنبل نیستند.

البته دولت اسلامی هم در این باره مسئول است. در جامعه دینی درآمدی که به مردم تعلق می‌گیرد باید به‌اندازه و مصداق تلاش آن‌ها باشد تا نه حقی از کسی ضایع شود و نه بیشتر از تلاش خود مزدی بگیرد. چون می‌دانیم که درآمد بسیاری از کارکنان دولت اسلامی از بیت‌المال هزینه می‌شود و در این مورد مسئولان باید دقت زیادی داشته باشند.

حق‌کشی برای پول بیشتر

* متأسفانه گاهی دیده می‌شود که عده‌ای برای اینکه درآمد و پول بیشتری به دست بیاورند، حق دیگران را ضایع می‌کنند. نظر مشخص اسلام درباره این نوع پایمال کردن حق برای رسیدن به موقعیت یا پول بیشتر چیست؟

مردم به طور ذاتی تمایل به رفاه و آسایش دارند و بسیاری از مردم برای رسیدن به این رفاه، درآمد بیشتر و کسب پول را روشی برای آسایش خود و خانواده می‌دانند. این طرز تفکر موجب شده تا گروهی از مردم برای داشتن پول بیشتر در محیط کار و زندگی خود از دیگران سبقت بگیرند و البته گاهی اتفاق می‌افتد که این سبقت گرفتن به ضایع کردن حق دیگری می‌انجامد.

گاهی اتفاق می‌افتد که در میان جمعی، افرادی هستند که استعداد خوبی برای موفقیت در حرفه یا شغل خاصی دارند و می‌توانند در این زمینه رشد کرده و منافعی را نصیب خود و دیگران کنند؛ اما جایگاه این افراد توسط افراد دیگری با استعداد و مهارت کمتر و پایین‌تر گرفته می‌شود. به این دلیل که گروه دوم تمایل زیادی برای جمع کردن پول دارد و برای رسیدن به این هدف از ضایع کردن حق دیگری هم هیچ ابایی ندارد.

این اتفاق در مورد بسیاری از مشاغل ممکن است روی بدهد. درمجموع اگر این اتفاق ناخواسته و غیرعمدی باشد می‌توان گفت درآمد آن‌ها اگر به‌اندازه تلاش و متناسب با سعی آن‌ها باشد، حلال است؛ اما اگر به‌صورت عمدی عده‌ای از افراد کم مهارت و بی‌استعداد به جایگاه بالایی در شغل خاصی برسند و هدف تنها کسب درآمد برای شخص یا گروه خاصی باشد، مشخص است که درآمد آن‌ها که از بیت‌المال هزینه شود حلال نخواهد بود.

* بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که داشتن مهارت و استعداد کافی در فعالیت‌های گروهی و ارتقای شغلی یکی از شرط‌های اصلی برای حلال بودن رزق و روزی مردم است.

درست است. در این باره باید به روایتی در کتاب بحارالانوار نوشته شده اشاره کرد، با این مضمون که امام صادق علیه‌السلام فرموده است: «در هر صاحب حرفه و صنعتی باید دارای سه خصلت بود تا بتوان به وسیله آن تحصیل درآمد کرد: مهارت، درستکاری و امانت‌داری، رفتار محبت‌آمیز با همکاران.»

پس کسی که از طریق نسبت‌های فامیلی و دوستی و آشنایی به منبع پول نزدیک می‌شود و حق دیگران را ضایع می‌کند تا بدون داشتن استعداد کافی در کاری به درآمد خوبی برسد، باید در پول و درآمد خودش تجدیدنظر کند.

از وجدان کاری تا امانت‌داری

* همان‌طور که اشاره کردید، یکی از مواردی که در مورد کسب پول بیشتر مطرح است، درستکاری و امانت‌داری است. نقش این خصلت‌ها در کسب درآمد حلال و روزی خداپسندانه چیست؟

درستکاری یکی از شرط‌های لازم برای پول درآوردن در هر شغلی و حرفه‌ای است. همه افراد شاغل چه بخواهند و چه نخواهند، به هر ترتیب با بقیه مردم و مال و اموال آن‌ها سروکار دارند. چون هر کاری نوعی معامله است که یا پول با کالا مبادله می‌شود و یا به ازای خدمتی پولی دریافت می‌شود. پس همه مردم که برای داشتن پول بیشتر تلاش می‌کنند، مسئول هستند تا نهایت تلاش خود را به کار بگیرند تا به ازای پولی که از سایر مردم و یا بیت‌المال جامعه دریافت می‌کنند بهترین کالا یا خدمت را ارائه بدهند.

در این مورد باید درستکار باشند و با صداقت و بدون غل و غش معامله کنند و اگر کارمند دولت هستند و از اموال دولتی برای کار خود بهره می‌برند از آن‌ها به بهترین شکل استفاده کنند و امانت‌دار باشند تا پولی که دریافت می‌کنند حلال باشد. درواقع در مقابل تک‌تک این لوازمی که در اختیارشان گذاشته می‌شود مسئول هستند. البته در این مورد باید توجه داشت که امانت‌داری و درستکاری در مسیر کسب رزق و روزی بیشتر از آن‌که برای بقیه فایده داشته باشد، مفید حال خود فرد است و هم برای او برکت دنیایی دارد و هم بار آخرتش را سبک‌تر می‌کند.

سهل‌انگاری در کار، درآمدتان را حرام می‌کند

* نقش وجدان کاری در کسب رزق و روزی و پولدار شدن در زندگی دینی چیست؟

این نکته اهمیت زیادی دارد که افراد وجدان کاری داشته باشند و کار خود را با خیرخواهی و دلسوزی انجام بدهند. چون فقط زمانی که کسی دل به کارش بدهد و تلاش کند که آن را به‌خوبی و بهترین نحو انجام دهد، کارش را کامل می‌کند و پولی که به دست می‌آورد حلال است. در غیر این صورت سهل‌انگاری در میدان رقابت فقط برای داشتن پول بیشتر و سرسری و بازی پنداشتن آن به کار هیچ کسی نمی‌آید.

درواقع وجدان کاری در برابر سهل‌انگاری قرار می‌گیرد تا پولی را حلال یا حرام کند. گاهی ممکن است کسی فقط برای داشتن پول بیشتر وارد گروه کاری شود و آن‌قدر سهل‌انگار باشد که ضررهایی به وجود آورد که به سادگی قابل جبران نباشد. از طرف دیگر اگر یکی از این گروه افراد وجدان کاری نداشته باشد و شخص همراه و هم‌گروه او نیز مثل خود او رفتار کند این بدی‌ها به همه گروه سرایت می‌کند و باید در جامعه، فاتحه دلسوزی و دغدغه‌های دینی را خواند.

وقتی قرآن هشدار می‌دهد

* دستور صریح قرآن درباره کسب روزی حلال و پول بی غل و غش چیست؟

یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌ها و تذکرات در آیات قرآن درباره پول درآوردن و کسب رزق و روزی در آیه نهم از سوره مبارکه منافقون ذکر شده است که خداوند متعال می‌فرماید: « یا ایها الذین امنوا لاتلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکرالله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مبادا اموال شما و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل سازد و هر کس چنین کند پس آن‌ها همان زیانکاران‌اند.»

بر اساس این آیه شریفه، همه مردم جامعه باید توجه داشته باشند که دارایی‌ها و اموالی که در اختیار دارند آن‌ها را از یاد خدا غافل نکند و البته بدانند که این دارایی‌ها وسیله آزمایش آن‌هاست. همان طور که در آیه 28 سوره مبارکه انفال هم بر این مهم اشاره فرموده است که: « واعملوا انما اموالکم و اولادکم فتنة و ان الله عنده اجر عظیم ؛ و بدانید که اموال و اولادتان وسیله آزمایش است و پاداش بزرگ نزد خداوند است.»

نکته مهم دیگر این است که افراد در زمان کسب روزی نباید تنها به فکر منافع خودشان بوده و از دیگران غافل باشند. در آیه‌های قرآن کریم در این باره تأکید بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال در آیه 103 سوره مبارکه توبه در این باره می‌فرماید: « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم ؛ از اموال آن‌ها صدقه بگیر تا به وسیله آن پاکشان کنی و رشدشان دهی و دعایشان کن که دعای تو آرامشی برای آن‌هاست و خدا شنوای بیناست.»

نکته قابل توجه در این باره آن است که یکی از آثار زکات، این است که روح انسان از وابستگی‌های مادی و هدف قرار دادن دنیا پاک می‌شود. یعنی انسان آن‌قدر دغدغه جمع کردن پول و ثروت را ندارد که از یاد خدا و آخرت غافل شود.

توصیه‌هایی برای کسب و کار موفق

* در احادیث و روایت‌ها تأکید شده که روزی هر کسی مشخص است. با این تعبیر، درواقع هر یک از ما تلاش می‌کنیم تا همان روزی مقرر و تعیین شده را به دست بیاوریم. در اینجا این سؤال به ذهن خطور می‌کند که بهترین راهی که می‌توانیم طی کنیم تا به آن روزی مقرر برسیم، چیست؟

هر انسانی شیوه‌ای برای پول درآوردن و کسب رزق و روزی خودش دارد. یکی کارگری می‌کند، دیگری از علم و دانسته‌هایش خرج می‌کند و شخص دیگری هم سعی می‌کند با داد و ستد تجاری پولی به دست بیاورد. در هر صورت همه این افراد دنبال رزق و روزی هستند که خدا برایشان تهیه کرده است. اما اگر می‌خواهید بدانید اسلام چه راهکاری برای رسیدن شما به تمام روزی مقررتان توصیه کرده باید به این نکات توجه کنید.

اول اینکه میانه‌رو باشید و از حالت اعتدال خارج نشوید. همانطورکه امام جعفر صادق علیه‌السلام فرموده است: «کوشش تو برای به دست آوردن هزینه‌های زندگی‌ات باید نه مانند افراد سست و تنبل، کم باشد و نه مانند افراد حریص دل‌بسته به دنیا زیاد، بلکه میانه‌رو و عفیف باش و از سستی و تنبلی دوری کن، و برای تأمین روزی خود و هزینه‌های زندگی‌ات که ضروری است، بکوش.» پس از آن جایی که تعادل در هر کاری مهم و اساسی است، در کسب روزی هم اهمیت دارد. اگرچه که خیلی خوب است تلاش کنیم تا نیازهای خود و خانواده‌مان رفع شود و راحت زندگی کنیم ولی این تلاش و فعالیت هم حد و اندازه خودش را دارد.

نکته دوم در تلاش برای کسب روزی، برنامه‌ریزی صحیح است. در اینکه کسب رزق و روزی حلال خیلی خوب و پسندیده است، شکی نیست. اما اگر بخواهید بدون فکر و تدبیر پول دربیاورید و فراست لازم را نداشته باشید، بهتر است اصلاً دنبال پول نباشید. چون این‌طوری نه‌تنها سرمایه جدیدی به دست نمی‌آورید بلکه همانی را هم که داشتید از دست می‌رود. درواقع برای هر فعالیتی که منجر به کسب روزی می‌شود به‌خصوص در شیوه‌های اقتصادی که سود و ضرر در آن نقش اساسی دارد، تدبیر و برنامه‌ریزی درست حرف اول را می‌زند.

مورد سوم هم باید در نظر داشت، سحرخیزی است. چون از امام معصوم علیه‌السلام نقل شده که فرموده است: «صبح زود به سمت کارت که مایه عزت‌نفس توست، برو.» به نظر می‌رسد که قانون دنیا این است که روزی مردم صبح‌ها تقسیم می‌شود. هر کس آن موقع هوشیار باشد نصیبش را می‌برد. زود مشغول شدن به کسب روزی باعث می‌شود که وقت آدم آن‌قدر طولانی و بابرکت شود که به همه کارهایش برسد.

فرمول‌های ثروتمند شدن در اسلام

* وقتی اوضاع اقتصادی در جامعه قدری نابسامان می‌شود، بعضی افراد راهکارهایی مثل پول‌شویی، احتکار، گران‌فروشی و امثال آن را برای پولدار شدن انتخاب می‌کنند. اما می‌دانیم که این کارها مطلقاً حرام و غیرشرعی است. اما یک پرسش مهم درباره کسب روزی حلال مطرح است؛ اینکه اگر کسی نخواهد مرتکب گناه شود، اما مایل است ثروت حلالی به دست بیاورد، چه باید کند؟ اصولاً راه‌های ثروتمند شدن در اسلام چیست؟

در اسلام چند راهکار اساسی برای افزایش رزق پیشنهاد شده که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌کنم. اول اینکه توصیه شده گمان نیکو و مثبت اندیشی داشته باشیم. در کتاب میزان الحکمه نوشته شده که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله فرمودند: «پیش‌بینی خوب داشته باشید تا اثر آن را در زندگی خود ببینید.» پس وقتی برای به دست آوردن رزق بیشتر تلاش می‌کنیم، خوب است به نتیجه کارمان امیدوار باشیم تا تأثیر این نگرش مثبت را در افزایش رزق ببینیم.

راه دوم دعا کردن است. دعا بسیاری از مقدرات زندگی ما را تغییر می‌دهد، چون خدا در آیه 60 سوره مبارکه غافر فرموده: «و قال ربکم أدعونی أستجب لکم؛ و پروردگارتان فرموده من را بخوانید تا اجابت کنم شما را» و در کتاب بحار هم نوشته شده که پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله فرمودند: «قضا را رد نمی‌کند، مگر دعا.» حالا اگر رزق کم برای کسی مقر شده باشد، تنها راه‌حل افزایش رزق او دعا کردن است.

شکرگزاری روش دیگری برای جذب روزی است. امام سجاد علیه‌السلام در دعای ابوحمزه فرموده‌اند که: «شاید دیدی که من از نعمت‌هایت شکرگزاری نمی‌کنم، من را محروم کردی.» پس درست است که گفته‌اند شکر نعمت، نعمتت افزون کند.

*‌ در این میان توصیه‌ای هم در روایت‌ها وجود دارد که هر وقت احساس نیاز مالی پیدا کردید، بیشتر به نیازمندان ببخشید. آیا این روایت را هم می‌توان راهی برای رهایی از فقر عنوان کرد؟

بله. شاید بعضی از ما گمان کنیم که اگر پول خود را به دیگری قرض بدهیم یا انفاق کنیم، از دارایی ما کم می‌شود. اما خوب است بدانید این قضیه کاملاً برعکس است. یعنی طبق دستورات اسلامی هرقدر بیشتر انفاق کنید یا قرض بدون بهره بدهید، دارایی شما بیشتر می‌شود. همان‌طور که خدا در آیه 261 سوره بقره می‌فرماید: « مَثَلُ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فی‏ کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ یُضاعِفُ لِمَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ ؛ مثل کسانی که اموالشان را در راه خدا انفاق می‌کنند مثل دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند، در هر خوشه‌ای یک‌صد دانه باشد (پس انفاق هر چیزی هفت‌صد برابر پاداش دارد) و خداوند برای هر که بخواهد (و حکمتش اقتضا کند) چند برابر می‌کند، و خداوند (از نظر وجود و توان و رحمت) دارای وسعت است و داناست.»

البته خوش‌اخلاقی و صله‌رحم هم راهکار خوبی برای جلب روزی است. پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله فرموده‌اند: «گنج‌های رزق در خوش‌اخلاقی نهفته است» و در حدیث دیگری فرموده‌اند که: «هر کسی که اخلاق خوب و نیکی به والدین و صله‌رحم را برای من تضمین کند، من هم فراوانی ثروت و طول عمر و محبت نزدیکانش را تضمین می‌کنم.»

در این میان گناه کردن درهای رزق و روزی را می‌بندد. این را هم خداوند متعال در آیه 96 سوره مبارکه اعراف فرموده است که: « وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ ؛ و اگر اهل شهرها و روستاها ایمان می‌آوردند و پروا پیشه می‌کردند مسلماً (درهای) برکت‌هایی از آسمان و زمین را بر روی آن‌ها می‌گشودیم.»

در حین همه این راه‌ها باید به خدا توکل کنیم و افزایش رزق خود را به او بسپاریم. خیالمان هم راحت باشد که امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند که: «ثروتمندی و عزت، سیر و گردش می‌کنند. پس هر وقت به موضع توکل رسیدند در همان‌جا اقامت می‌کنند.»اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.