مبانی تجارت سهام


شرح عناصر صورتهای مالی در حسابداری

عناصر صورتهای مالی در خدمات حسابداری یعنی طبقات کلی اقلام تشکیل ‌دهنده صورت های مالی مانند تکه هایی از یک پازل هستند که توسط آن ‌ها صورت های مالی ساخته می‌شوند . این عناصر اصلی که شامل دارایی ‌ها ، بدهی‌ ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه‌ ها ، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه است معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری ؛ ادعاهای علیه با علایقی نسبت به آن منابع ؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی که موجب تغییر در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آن ‌ها شده‌اند می‌باشند .

دارایی ‌ها

دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راههای دستیابی مشروع به آن منافع که درنتیجه معاملات با سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است.

بدهی‌ ها

بدهی عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری ناشی از معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است. درواقع بدهی‌ ها به‌عنوان اختصاص احتمالی آتی منافع اقتصادی که درنتیجه تعهدات فعلی شخصیت حسابداری در رابطه با انتقال دارایی‌ ها با ارائه خدمات به سایر شخصیت‌ ها در آینده که درنتیجه مبادلات یا رویدادهای گذشته ایجادشده است، تعریف می‌گردند.

حقوق مالکانه ( حقوق صاحبان سرمایه )

حقوق مالكانه یا خالص دارایی‌ها، حق مالی (منافع) باقیمانده در دارایی‌های یک واحد تجاری پس از کسر کل بدهی‌ها از کل دارایی‌ها است. به علت اینکه حقوق مالکانه، یک حق باقیمانده است، نمی‌توان آن را مستقل از دارایی‌ها و بدهی‌ها اندازه‌گیری نمود. رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالكانه، مبنایی است برای معادله حسابداری :

حقوق مالكانه + بدهی ‌ها = دارایی ‌ها

که با تغییر محل عناصر تشکیل‌دهنده معادله حسابداری خواهیم داشت :

بدهی‌ ها - دارایی‌ ها = حقوق مالکانه

حقوق مالکانه را حقوق صاحبان سهام یا سرمایه نیز می ‌نامند.

درآمد ها و هزینه ‌ها

صورتهای مالی بین تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از معاملات با صاحبان سرمایه (به‌عنوان صاحب سرمایه) و دیگر تغییرات حقوق صاحبان سرمایه تمایز قابل می‌شود. تغییرات اخیر، درآمد و هزینه نامیده می‌شود که تعریف آن‌ها به شرح زیر است:

درآمد

افزایش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به آورده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

هزینه

کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می‌شود.

بر این اساس درآمد و هزینه واژه‌ هایی کلی هستند که دربرگیرنده همه تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه است مگر آن تغییراتی که مرتبط با آورده یا ستانده صاحبان سرمایه باشد. بنابراین درآمد دربرگیرنده درآمد ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (درآمد عملیاتی) و سایر انواع درآمد (نظیر درآمدهای غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد. به‌گونه‌ای مشابه، هزینه دربرگیرنده هزینه‌های تحمل شده ناشی از فعالیت‌های اصلی و مستمر واحد تجاری (هزینه عملیاتی) و سایر انواع هزینه (نظیر هزینه‌های غیرعملیاتی و سایر اقلام سود و زیان جامع) می‌باشد.

درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی، جریان مبانی تجارت سهام ‌های ورودی ادواری دارایی‌ها یا تسویه بدهی ‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشند که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمد زا حاصل می‌شود و تشکیل ‌دهنده عملیات اصلی یا عمده فعالیت‌ های یک واحد تجاری است.

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی، مصرف ادواری دارایی‌ها و یا تحمل بدهی‌ها و یا ترکیبی از هر دو می‌باشد که درنتیجه تحویل یا تولید کالا، ارائه خدمات با سایر فعالیت‌های درآمدزایی که فعالیت‌های اصلی یا عمده واحد تجاری را تشکیل می‌دهند، به وقوع می‌پیوندند.

سود یا زیان عملیاتی

اختلاف بین درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی نشان‌دهنده سود یا زیان عملیاتی می‌باشد. نتیجه خالص فعالیت ‌های اصلی و مستمر، شاخصی است که توان واحد تجاری را از نظر سودآوری به نمایش می‌گذارد.

درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

درآمد های غیرعملیاتی افزایش در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ ها می ‌باشند که درنتیجه مبادلات فرعی (جانبی) و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند. به‌بیان‌دیگر، درآمدهای غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی منتج می‌گردند که از درآمدهای عملیاتی، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی نمی‌شود . هزینه‌های غیرعملیاتی ، کاهش‌هایی در حقوق مالکان یا خالص دارایی‌ها هستند که درنتیجه مبادلات فرعی جانبی و یا اتفاقی واحد تجاری ایجاد می‌شوند . هزینه‌های غیرعملیاتی از آن دسته مبادلات و رویدادهای اقتصادی ناشی می‌گردند که از هزینه‌های عملیاتی ، عملیات متوقف‌شده و سایر اقلام سود و زیان جامع ناشی می‌شوند

سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

کلیه عملیات واحد تجاری به‌استثنای عملیات متوقف‌شده، عملیات در حال تداوم تلقی می‌شود. سود یا زیان عملیات در حال تداوم به دو بخش عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم می‌شود که پیش‌ازاین درباره آن‌ها به‌تفصیل بحث کردیم

هزینه‌ های غیر عملیاتی - درآمد های غیر عملیاتی + سود یا زیان عملیاتی = سود یا زیان عملیات در حال تداوم (مستمر)

عملیات متوقف ‌شده

یک بخش از واحد تجاری است که واگذار یا برکنار شده مبانی تجارت سهام یا به‌عنوان نگهداری شده برای فروش طبقه‌بندی‌شده است و دارای سه ویژگی های زیر است :

بیانگر یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

قسمت از یک برنامه هماهنگ برای واگذاری با برکناری یک فعالیت تجاری با حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است .

و یا یک واحد فرعی است که صرفاً به قصاد فروش مجدد خریداری‌شده است .

سود یا زیان حاصل از عملیات متوقف ‌شده باید به‌طور جداگانه در متن صورت سود و زیان نمایش شود.

سود خالص یا زیان خالص

بر اساس استاندارد های حسابداری ، سود خالص یا زیان خالص حال به ‌عبارت‌دیگر، خالص دارایی ‌های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات سود خالص یا زیان خالص حاکی از تغییرات ادواری در حقوق مالکان دارایی‌ های یک واحد تجاری در نتیجه مبادلات با سایر رویداد های اقتصادی که منجر به درآمدها و هزینه‌ها می‌شوند ، می‌باشد . ازاین‌رو سود خالص با زیان خالص شامل تمام تغییرات صورت گرفته طی یک دوره در حقوق مالکان ، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌ های مالکان و توزیع بین آن‌ها و چند تغير حاد دیگر در خالص دارایی‌ها می‌باشد. ازنظر ریاضی ، سود خالص با زیان خالص با استفاده از درآمد ها و هزینه ‌های عملیاتی و غیر عملیاتی به شکل زیر تعیین می‌شود سود یا زیان عملیات متوقف ‌شده و درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی به سود یا زیان عملیاتی به سود خالص یا زیان خالص .

سود (زیان) جامع

به تغییر در حقوق صاحبان سرمایه خالص دارایی‌های یک واحد تجاری در طی یک دوره که از مبادلات و سایر رویدادها و وضعیت ‌های حاصل از منابع غیر مالکانه ناشی می‌شود، سود (زبان) جامع اطلاق می‌شود . به ‌بیان‌دیگر سود (زیان) جامع عبارت است از سود ( زیان ) خالص به‌ علاوه ( منهای ) تمامی تغییرات دیگر در حقوق صاحبان سرمایه در طی دوره، به‌استثنای سرمایه‌گذاری‌های مالکان و توزیع‌های بین آن‌ها یعنی ستانده آن‌ها به شکل سود سهام، دریافت دارایی در تصفیه ، دریافت دارایی در باز خرید سهام توسط واحد تجاری و . .

با توجه به‌ مراتب فوق ، درآمدها و هزینه‌های تحقق ‌نیافته ناشی از تغییرات ارزش آن دسته از دارایی‌ها و بدهی‌هایی که اساساً به‌منظور قادر ساختن واحد تجاری به انجام عملیات نگهداری شده و به‌موجب استانداردهای حسابداری مربوطه ، مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور می‌شود (از قبیل درآمدها و هزینه‌های ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود)، تنها در صورت سود و زیان جامع گزارش می‌گردد . در مورد صورت سود و زیان جامع و اجزای تشکیل‌دهنده آن به‌ تفصیل در مقالات مورد استفاده برای یک شرکت حسابداری بحث خواهیم کرد .

آورده و ستانده صاحبان سرمایه

گذاری مالکان (آورده مالکان) در واحد تجاری و توزیع بین مالکان (ستانده مالكان) را مبادلات مالکانه با معاملات صاحبان سرمایه می‌نامند . انتشار سهام عادی شرکت به سرمایه‌گذاری مالکان منجر می‌شود . سود نقدی سهامی که توسط شرکت اعلام و به دارندگان سهام عادی پرداخت می‌شود، توزیعی است که بین مالکان صورت می‌گیرد . انتشار سهام و پرداخت سود نقدی سهام، هر دو، از مبادلات مالکانه محسوب می‌شوند.

آورده صاحبان سرمایه عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری در واحد تجاری جهت کسب یا افزایش حقوق مالکانه. ستانده صاحبان سرمایه نیز عبارت است از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه ناشی از انتقال دارایی ‌ها به صاحبان سرمایه با ایجاد بدهی در قبال آن‌ها به‌منظور کاهش حقوق مالکانه و یا توزیع سود .

نکته مهم : در مبادلات مالکانه درآمد با هزینه شناسایی نمی‌شود .

صورتهای مالی اساسی و عناصر تشکیل‌دهنده آن

در تشریح اهداف گزارشگری مالی گفتیم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در رابطه وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری ارائه نماید. صورت‌های مالی ابزاری جهت دستیابی به این اهداف هستند. حال ، مختصر به توصیف محتویات چهار صورت مالی اساسی می‌پردازیم.

ترازنامه که آن را صورت ‌وضعیت مالی نیز می‌نامند، دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه یک واحد تجاری را در پایان هر دوره حسابداری گزارش می‌کند. صورت سود و زیان ؛ درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی و سود با زیان عملیات متوقف‌ شده و در نتیجه سود یا زیان خالص را گزارش می‌نماید. بنابراین، این صورت مالی ، عایدات یک شرکت را طی یک دوره حسابداری خلاصه می‌کند. صورت سود و زیان جامع ، شامل خلاصه‌ای از مبادلات تأثیرگذار بر حقوق مالکانه (به‌جز مبادلات مالکانه) طی یک دوره حسابداری می‌باشد. صورت جریان وجوه نقد به‌طور خلاصه، جریان‌های نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، مالیات بر درآمد، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی طی یک دوره حسابداری را دربر دارد.

لازم به ذکر است که یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالی بوده و مجموعه کامل صورت‌های مالی شامل موارد ذیل هستند :

  1. صورت‌های مالی اساسی (شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد)
  2. یادداشت‌ های توضیحی

اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌ گیری برای عناصر صورتهای مالی

در قسمت قبل، عناصر صورت‌های مالی را تعریف کردیم ، به روابط بین آن‌ها اشاره نموده و عناصر تشکیل‌دهنده آن را معرفی کردیم . همچنین اینکه چگونه مبادلات و سایر رویدادهای اقتصادی بر این عناصر اثر می‌گذارند را موردبحث قراردادیم . اما سخنی از زمان ثبت عناصر موردنظر به میان نیامد. اصول شناسایی (شناخت) و اندازه‌گیری برای این عناصر، رهنمودی در رابطه با این موضوعات در اختیار می‌گذارند. در این قسمت به شناسایی و اندازه‌گیری عناصر صورت‌های مالی می‌پردازیم.

آنچه از خاطرتان می‌گذرد در دو قسمت ارائه می‌گردد . اول ، بحث در مورد اصل بنیادین شناسایی که اساس شناسایی تمام عناصر صورت‌های مالی قرار می‌گیرد. سپس بحث در مورد اصولی که بیشتر به‌طور اخص اساس اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برخی اصول شناسایی و اندازه‌گیری را موردبحث قرار می‌دهیم که بدیل های دری اصول عمومی پذیرفته‌شده حسابداری هستند.

اصل بنیادین شناسایی (شناخت)

شناسایی عبارت است از فرآیند رسمی ثبت اثرات مالی یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر مبانی تجارت سهام مشمول آن اطلاعات در صورتهای مالی به‌عنوان یک دارایی، یک بدهی، یک درآمد، یک هزینه، یا نظير آن. شناسایی هم شامل شناسایی اولیه (ثبت) یک ‌قلم و هم شامل تغییرات متعاقب در مبلغ ثبت‌ شده آن قلم می‌شود. با استناد به اصل بنیادین شناسایی، یک‌قلم که از یک مبادله یا رویداد اقتصادی دیگر ناشی می‌گردد درصورتی‌که ضوابط زیر را برآورده سازد ، باید شناسایی شود (در صورت‌های مالی گزارش گردد) :

قلم مورد نظر تعریف یک عنصر صورت ‌های مالی را در برگیرد.

قلم موردنظر دارای خاصه‌ای (صفتی) باشد که بتوان آن را به شکل قابل ‌اتکایی در قالب ریال (واحد پولی) ، اندازه‌گیری نمود.

شواهد کافی مبنی بر وقوع تغییر در یک عنصر صورت‌های وجود داشته باشد. وجود شواهد، رفع ابهام است به‌عبارت ‌دیگر ، هر چه در مورد یک ‌قلم، شواهد بیشتری وجود داشته باشد و هر چه کیفیت این شواهد بیشتر باشد ، در مورد وجود ، ماهیت و اندازه‌گیری آن قلم ابهام کمتری وجود خواهد داشت و آن قلم از اتکاپذیری بیشتر برخوردار خواهد بود.

این سه ضابطه شناسایی در مورد تمام عناصر صورت ‌های مالی کاربرد دارند و مشمول محدودیت قانونی منافع بر هزینه ‌ها قرار می‌گیرند . منافع مورد انتظار از شناسایی یک ‌قلم باید از هزینه‌های مورد انتظار ارائه و استفاده از اطلاعات موردنظر بیشتر باشد . علاوه بر این، فقدان اهمیت ، برخورد اقتضایی را توجیه می‌کند . توجه کنید چگونه این سه ضابطه شناسایی پیشگفته ، به همراه محدودیت فزونی منافع بر هزینه‌ها و آستانه اهمیت، خصوصیات کیفی و تعاريف عناصری که در بخشهای قبلی مورد بحث قرار گرفت را تکمیل کرده و به هم پیوند می دهند .

قبل از بحث پیرامون اصل های مشخص تری که اساس اصول عمومی پذیرفته ‌شده حسابداری قرار می‌گیرند، باید بر ضابطه شماره ۲ شناسایی تعمق ورزیم، زیرا ممکن است روشن نباشد منظور از واژه "خاصه" یا "صفت" در ضابطه ۲ چیست خاصه یا صفت به ویژگی یک‌قلم اطلاق می‌گردد. برای مثال، خاصه‌های یک دارایی شامل حجم آن، رنگ آن و وزنش می‌باشد. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی به خاصه‌های مالی نظیر بهای تمام‌شده تاریخی یا قیمت های جایگزینی جاری یک قسم علاقمند هستند. گرچه ضابطه شماره ۲ اجازه میدهد هر خاصه‌ای گزارش شود، ولی خاصه منتخب باید به‌طور قابل‌اتکایی قابل اندازه‌گیری برحسب ریال باشد.

نگرش سازی برای تحول در علوم انسانی باعث ایده تحقیق و پژوهش شد

حجت الاسلام غلامرضا پیش قدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تأیید کتاب خود با عنوان «علوم انسانی غربی و اسلامی» از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش و مجوز ورود به فضای آموزشگاه‌های کشور خبر داد و اظهار کرد: هر تغییری رویکرد یا تغییر رفتار در جنبه‌های فردی و اجتماعی نیازمند به نگرش سازی است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وقتی به این نتیجه می‌رسیم که نیازمند به تغییر هستیم حالا چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، این بدان معناست که وضعیت موجود مطلوب نیست.

استاد حوزه علمیه خراسان افزود: از سوی دیگر وضعیت موجود نتیجه یک طرز تفکر و اندیشه بوده است و یک شبه بوجود نیامده است. بنابراین اگر قرار باشد تغییر و تحولی ایجاد شود باید در طرز تفکر و نوع نگاه و تلقی ما از امور، تغییری اتفاق بیفتد، تا این نگرش و نگاه عوض نشود هیچ اتفاقی خاصی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: بی شک مهمترین چیز در وجود بشر که موجب تمایز انسان از حیوان می‌شود تفکر و اندیشه است مبانی تجارت سهام از این رو تغییر زاویه نگاه و تغییر نگرش گام اساسی در ایجاد اصلاح و تغییر است.

حجت الاسلام پیشقدم در ادامه گفت: تحول در زمینه علوم انسانی هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر در زمینه علوم انسانی اسلامی قرار باشد تحولی مبارک رقم بخورد نیاز به نگرش سازی دارد.

استاد حوزه علمیه خراسان افزود: بر همین اساس این ایده به ذهنم رسید که موضوع پژوهش را به گونه‌ای انتخاب کنم که نتیجه آن بستر و زمینه‌ای ایجاد کند برای تغییر نگرش جامعه علمی و نخبگانی کشور نسبت به مقوله اسلامی سازی علوم و ضرورت و اهمیت این کار باشد.

وی افزود: برای اینکه این تحقیق بتواند نگرش ساز باشد و از عهده رسالت و هدفی که در پی آن بودیم برآیید، فرایند پژوهش را در چند مرحله به فرجام رساندیم. مرحله اول مطالعه تطبیقی مبانی و جهان بینی غربی و اسلامی بود، که این مبانی را از نگاه غرب و اسلام مقایسه کردیم و تفاوت مبانی اسلامی و غربی علوم را برای خواننده تبیین کردیم. در مرحله بعدی به این پرسش مهم باید پاسخ می‌دادیم که بالفرض که این تفاوت‌ها در مبانی را پذیرفتیم چه ربطی دارد به علوم؟ چه تأثیری دارد در فرایند تولید علم دارد.

حجت الاسلام پیشقدم ادامه داد: قسمت مهم و کاربردی این پژوهش در واقع پاسخ به این سوال است که ما چند گام اساسی برداشتیم. اثبات این مطلب که ارزش‌های و اعتقادات هر اندیشمندی در آثار علمی آن فرد آشکار و هویدا می‌شود زیرا اثر علمی هر شخصیتی پژواک آرا و افکار و اندیشه‌های اوست. نظر به اهمیت این بحث در بخش اول یک فصل را به این بحث اختصاص دادیم و همچنین در بخش دیگر، دو مبحث مهم از مباحث این بخش را به تبیین این مطلب اختصاص دادیم.

استاد حوزه علمیه خراسان بیان کرد: نتیجه این بحث‌ها این شد که علوم انسانی چه غربی و چه اسلامی، هر دو متأثر از ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها است منتهی تفاوت در این است که علوم انسانی غربی صرفاً متأثر از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های حیات حیوانی و طبیعی است اما علوم انسانی اسلامی علاوه بر ارزش‌های حیات حیوانی و طبیعی، برخوردار از ارزش‌ها و ضد ارزش‌های حیات طیبه یا حیات معنوی است که منشأ آن برخورداری از آموزه‌های وحیانی است. و نظام فکری غرب از این موهبت الهی خود را محروم کرده است. بنابراین نمی‌توان منکر تأثیر باورها و اعتقادات در تولید علم و دانش شد.

وی افزود: در گام دوم کار مهمی انجام گرفت و آن اینکه پیامدهای اختلاف مبانی اسلام و غرب را در علوم انسانی بحث کردیم در این بخش چهار تفاوت اساسی بین علوم انسانی غربی و اسلامی قائل شدیم با توجه به تفاوت‌هایی که در بخش مبانی برای آنها قائل شدیم.

حجت الاسلام پیشقدم در ادامه گفت: برای اینکه به کلی گویی متهم نشویم در گام سوم آمدیم به صورت موردی و نمونه به سه شاخه از علوم انسانی ورود پیدا کردیم و اصول کلی این سه شاخه را _ سیاست، اقتصاد و اصول انگیزش _ در مکتب اسلام و غرب مقایسه کرده و با مطالعه تطبیقی به بیان تفاوت‌های این علوم با نگاه غربی و اسلامی پرداختیم.

نویسنده کتاب علوم انسانی غربی و اسلامی بیان کرد: یک فرایند منطقی را طی کردیم تا بتوانیم ضرورت و اهمیت پرداختن به علوم انسانی اسلامی را به صورت مستدل و گام به گام در معرض قضاوت مخاطبان قرار دهیم. در این فرایند که هدف آن تغییر نگرش مخاطب نسبت به علوم انسانی اسلامی است، بر چند محور تاکید شده است:

وی افزود: محور نخست: مبانی فکری و جهان‌بینی غربی با مبانی اندیشه اسلامی ناسازگار است. محور دوم: این ناهمسانی در فرایند تولید علم تأثیرگذار می‌باشد. تولید علم با مبانی اسلامی نسبت به تولید علم با مبانی سکولار غربی متفاوت خواهد بود.

حجت الاسلام پیشقدم ادامه داد: محور سوم: قرآن به عنوان کتاب هدایت به تمام نیازهای مادی و معنوی انسان توجه دارد. اصول و کلیات نظام سیاسی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی و غیره در آن آمده است. محور چهارم: این اصول قابل استنباط می‌باشد و با استنباط آن می‌توان به حل مسائل علوم انسانی مختلف پرداخت. در نتیجه طرح تولید علوم انسانی اسلامی محقق خواهد شد.

استاد حوزه علمیه خراسان بیان کرد: اگر به دنبال تحقق تمدن اسلامی هستیم باید علوم انسانی اسلامی داشته باشیم و الا ایجاد تمدن نوین اسلامی بر مبانی سکولار تمدن غربی، کاریکاتوری طناز می‌شود.

وی افزود: در صورت ایجاد این تغییر نگرش، علم دینی و غیر دینی معنا و جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد. امیدواریم که حرکت و جنبش علمی در این راستا اتفاق بیفتد و منجر به خودکفایی و خود اتکایی در زمینه تولید علوم انسانی شود.

حجت الاسلام پیشقدم گفت: در بین این پژوهش اتفاق افتاد که به اندیشه‌های مقام معظم رهبری در این باب بپردازیم از این رو در مواردی که ایشان بیاناتی داشتند به تحلیل آرا ایشان پرداخته و حتی الامکان مستندات قرآنی و روایی سخنان ایشان را بیان کردیم.

استاد حوزه علمیه خراسان بیان کرد: این کتاب در گام اول مورد توجه و اقبال فرهیختگان قرار گرفت و توانست در هجدهمین دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی نظر هیئت داوران را جلب کند و به عنوان اثر برگزیده در بخش جهاد تبیین انتخاب شود.

وی افزود: در گام دوم هم به تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش و پرورش رسید و مجوز ورود به فضای آموزشگاه‌های کشور را گرفت. که امیدوارم در گام‌های بعدی بتواند رسالت تبیین‌گری و نگرش سازی خویش را به شایستگی به فرجام رساند.

حجت الاسلام پیشقدم گفت: در پایان از همه کسانی که در آفرینش، ارزیابی، ویراستاری و نشر این کتاب نقش داشتند کمال تشکر و قدردانی را دارم و عاجزانه درخواست می‌کنم از همه فرهیختگان و پژهشگران که با ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده ما را مورد لطف و محبت خویش قرار دهند.

مبانی تجارت سهام

دکتر میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در دیدار جمعی از نمایندگان تشکل های کارگری که صبح امروز – چهارشنبه 23 شهریور – در محل ساختمان مرکزی این سازمان برگزار شد . . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

افتخار شیعه ؛ ایستادن در مقابل نظام سلطه است

مبانی ایستادن دربرابرنظام سلطه این جمهوریاسلامی، امروز در مقابلنظامسلطه ی جهانی ایستاده است. به تعبیر سیاستمدارها، اپوزیسیوننظامسلطهجهانی، امروز جمهوریاسلامیاست. تنها جایی که تمام قد در مقابل ایننظامسلطهکه مبتنی بر دو رکنسلطه گر وسلطه پذیر است - هیچ ثالثی وجود ندارد - ایستاده، جمهوریاسلامیاست 1383/06/31 . .

عدالت و توجه به طبقات محروم در موضوعات اقتصادی برنامه هفتم مورد تاکید قرار گیرد

احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم، گفت : سیاست های کلی برنامه هفتم به سوی مسئله محور شدن سوق پیدا کرده و اصلاح ریل گذاری ها و چهارچوب های اصلی اقتصادی موردتوجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است که مهم ترین آن ها موضوع اصلاح نظام بودجه ریزی فعلی کشور است زیرا این موضوع پیش از این سلیقه ای و براساس میل و نگاه سازمان های دولتی بود در .

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در بیرجند

دنیای اقتصاد - بیرجند : رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از برگزار شدن آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور 2 هزار و 232 نفر خبر داد. عباس عامری گفت: برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های عمران، معماری، مکانیک، برق، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک همزمان با سراسر کشور در دانشگاه بیرجند برگزار شد. وی افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می شود و این افراد می توانند فعالیت حرفه ای خود را آغاز کنند. .

در دولت سیزدهم مبارزه با فساد بدون هیچ اغماضی و با قوت ادامه خواهد داشت

های پایه، مبانی تجارت سهام مازاد و تکمیلی باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: اصلاح ساختار بودجه دولت در بند سوم برنامه هفتم توسعه، مورد توجه است و این کار بدون توجه به شرایط صندوق های بیمه ای امکان پذیر نیست. اصلاح ساختار بودجه باید با توجه به نظامات بیمه ای انجام شود. چارچوب اصلی کار مشخص است و باید همه ما توجه کنیم که در حوزه اقدام و عمل در چارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گام برداریم .

روح الامینی مشاور سازمان اداری و استخدامی کشور شد

به گزارش تابناک، در حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور رییس سازمان منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهتمام به عدالت محوری ، روحیه انقلابی ، مردم داری ، پاک دستی و فساد ستیزی و قانون مداری در راستای .

دفاع مقدس مایه افتخار جهان اسلام است

. وی بیان داشت: آحاد مردم وظیفه دارند از این راهبرد که حاصل خون شهیدان، جهاد بی امان و حرکت توفنده امت حزب الله در طول 43 سال گذشته است صیانت کنند؛ بر همین اساس در آستانه هفته دفاع مقدس تکلیف شرعی، انقلابی و جهادی است که از این دستاورد به بهترین وجه دفاع شود و حماسه سازان این حماسه مورد تجلیل قرار گیرند. یوسفعلی زاده در مبانی تجارت سهام بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه محوری هفته .

بر اساس گزارش های درونی کمیته رصد و مبارزه با فساد تامین اجتماعی، مدیرعامل یک هولدینگ حوزه انرژی این .

. ، در این سیاست ها مشخص شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه افزود: جلوگیری از انباشت بدهی دولت از بهترین راهکارهایی است که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است. دولت باید پای کار بیاید و همانطور که در سیاست های کلی برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته به این موضوع توجه کند. در این سیاست ها تصریح شده پیشرفت اقتصادی باید توأم با عدالت مورد توجه قرار گیرد. وی با .

امروز دولت علم مبارزه با فساد و خدمت به مردم بلند کرده است

بابیان اینکه انقلاب اسلامی یکی از مصادیق روشن وعده خداست، بیان داشت: شیطان با تمام قوا می خواهد که حکومت دینی تشکیل نشود. وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش و فعالیت های ایادی دشمن برای تشکیل نشدن دولت مهدوی سلام الله علیه است، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم سمت وسوی نظام اسلامی را به سمت حکومت مهدوی سلام الله علیه دانستند لذا ما باید قدردان نظام اسلامی باشیم. .

ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری

را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤولانه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص .

رفع تضاد منافع خدمات پزشکی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

همه ذی نفعان نظام سلامت و درمان آگاهی بخشی نسبت به ماهیت و نتایج تدبیر، برای جامعه پزشکی، سیاست گذاران، برنامه ریزان و عموم جامعه ایجاد تمایز در تلقی عمومی میان پزشکی و فعالیت درمانی با سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه بهداشت و درمان دستاورد این تدبیر می تواند؛ افزایش رضایت عمومی، توجه به منافع عمومی در تصمیم گیری ها و ارتقای اعتماد به جامعه پزشکی، تقویت فرهنگ خدمت .

تاثیر فساد در نظام اداری

کارگزاران نهاد نظارتی نیز چشم شان را بر روی این خلاف ببندند؛ پس شبکه فساد مربوطه با چهار رأس شکل می گیرد. سفارش دهنده، دستوردهنده، اقدام مبانی تجارت سهام کننده و ناظر. این مربع فساد مصداق حداقلی ولی اتم تشکیل باند و سازمان برای انجام فساد است. در نظام اداری که فساد سازمان یافته وجود دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه بدهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه .

پرهیز از رویکرد شعارگونه و دخالت دولت در برنامه های توسعه

هفتم توسعه شاهد نرخ اقتصادی منفی، کاهش درآمد ملی و افزایش تورم خواهیم بود. این استاد دانشگاه یکی از آفات نظام اجرایی کشور را زیر سؤال بردن اقدامات دولت های قبلی دانسته و گفت: امروز به دولت قبل که مجری برنامه ششم توسعه است، توهین می شود و دولت آینده هم به این دولت که مجری برنامه هفتم است، می تازد. این داستان همچنان تکرار خواهد شد و فقط اقتصاد و مردم زیان خواهند دید. نگاه ملی .

هیس، اینجا کسی سوت نمی زند

غیر دولتی که در این سال ها در حوزه افشاگری و سوت زنی انسجام گرفته است جنبش دانشجویی عدالتخواهی است و برخی اعضای آن به امر تخصصی سوت زنی اشتهار دارند. این جنبش که براساس موازین و آموزه های دینی بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید دارد توانسته است به روشنگری و افشاگری تخلفات و رانت ها در بخش های مختلفی همچون بهداشت و درمان، نظام آموزشی و کنکور، گمرک، زمینخواری و جنگل خواری، تخلف در واگذاری شرکت .

عزم جدی دولت در اجرای طرح سلامت/ آغاز به مبانی تجارت سهام کار دبیرخانه طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در مراغه

سال 1401 تا 1404 و بر اساس اهداف کلان و نیز برنامه عملیاتی سالانه برنامه ریزی شده است تا محرومیت زدایی و دسترسی عادلانه همه آحاد جامعه به خدمات سلامت، عدالت آموزشی، درمانی و پژوهشی در عرصه علوم پزشکی به عنوان بخشی از آثار آن تحقق یابد. به گزارش نصیرنیوز به نقل از ایرانا، بازسازی و گسترش نظام شبکه بهداشت و درمان، تغییر رویکرد نظام سلامت از درمان محوری به پیشگیری محوری، حرکت به سمت خودکفایی .

ضرورت بازنگری سیاست های کلی نظام در حوزه ایثارگران

فاش نیوز - در حال حاضر ضرورت بازبینی سیاست های کلی نظام در حوزه شاهد و ایثارگر، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389 بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. پیش از اینکه به آن پاسخ داده شود این سوال پیش می آید که چقدر اوامر مقام معظم رهبری در این امور مورد توجه بوده و اجرایی شده است؟ اما سیاست های کلی نظام در حوزه شاهد و ایثارگر ابلاغی رهبری در سال 1388 کدامند؟ 1- اعتلاء، ترویج و تحکیم .

نارضایتی کارگران و بازنشستگان از درمان تامین اجتماعی

عوض سلطانی با اعلام اینکه سازمان تأمین اجتماعی 30 درصد حقوق نیروی کار را بابت حق بیمه دریافت می کند گفت: نُه/ بیست و هفتم حق بیمه های دریافتی می بایست صرف هزینه های دارو و درمان شود که با وجود این سهم قابل توجه، شرایط به هیچ عنوان مناسب نیست و برای گرفتن هزینه های درمانی باید التماس کنیم. وی با اعلام اینکه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بیمه شدگان را در هنگام بیماری در بیمارستان ها و .

مقتدی صدر، مایکل کارلئونه عراق

نجات میهن به رهبری صدر شامل نیروهای سنی و کرد و چارچوب هماهنگی تحت حمایت و متمایل به ایران، انجامید. صدری ها با کسب 73 کرسی، بزرگترین برنده انتخابات بودند. از نگاه صدری ها، این پیروزی همراه با ائتلاف گسترده آن، یک مأموریت انتخاباتی و قانون اساسی برای ایجاد دولت بود. رهبر آنها قول داده که رویه دولت های توافقی که از سال 2005 بر سیاست عراق مسلط بوده است را کناربگذارد. انتخابات پیشین همواره .

متن سیاست های برنامه هفتم توسعه + نقد

شعار سال: سیاست های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل اقتصادی ، امور زیربنایی ، فرهنگی و اجتماعی ، علمی، فناوری و آموزشی ، سیاسی و سیاست خارجی ، دفاعی و امنیتی ، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، ابلاغ می گردد: از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای .

از اجباری نبودن تزریق دز چهارم واکسن کرونا برای حضور در دانشگاه تا تاثیر نداشتن مصرف صبحانه مفصل در کاهش .

آزاد اسلامی سال 1401 امروز به پایان می رسد. زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه در دانشگاه آزاد برنامه زمان بندی تکمیلی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول 1402-1401 اعلام شد. آخرین مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان که از شنبه 19 شهریور .

افزایش چالش بنگاه های خرد و خرده فروشان با سیاست جدید مالیاتی دولت

اقتصاد24 - سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیرو های مسلح ابلاغ شده است که ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی یکی از چشم .

پرداخت کارانه پرستاری هوا شد

های پرستاری مورد توجه دولت قرار گرفت و در نهایت، آیین نامه بازتوزیع کارانه پرستاری ابلاغ شد. در همین راستا، روز دوشنبه محمد میرزابیگی رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نشست خبری به تشریح روند اجرایی شدن تعرفه خدمات پرستاری پرداخت و در خصوص زمان اولین پرداختی کارانه پرستاران، مدعی شد که وزارت بهداشت باید این موضوع را اعلام کند. زیرا، منابع آن تأمین شده و هیچ مشکلی برای پرداخت کارانه پرستاری .

استانداری گلستان در مسیر ایجاد میز گفتگو رسانه و دولت

قرار گیرد. همچنین در معاونت سیاسی استانداری گلستان هم با ایجاد هیئت اندیشه ورز رسانه و فضای مجازی قدم های بلندی برای همگرایی بیشتر فعالان رسانه و فضای مجازی با سیاست های دولت سیزدهم برداشته است. گرچه این اقدامات باعث می شود که صاحب نظران در حوزه رسانه و فضای مجازی از برنامه ها و سیاست های پیشروی استان بیشتر آگاه شوند اما انتظاراتی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. .

برنامه ششم توسعه محقق نشد

احسان ارکانی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است. با توجه به اینکه سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، دولت باید بر اساس سیاست های کلی ابلاغی، لایحه برنامه هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال کند تا ما در مجلس آن را بررسی و تصویب کنیم.وی بیان کرد: الان از موعد ارسال برنامه هفتم .

اژد های هفت سر بهترین تعریف فساد سیستمی است

. > در مجموع به نظر شما آیا این هزینه ها به صرفه است؟ بعضاً خیر! در واقع بعضاً انجام تفحص، اتلاف منابع و زمان است و نتیجه روشنی ندارد. اما اگر بخواهیم با نگاهی عمیق تر موضوع مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار دهیم، نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که این اقدامات باید معطوف به اصلاح سیستم باشد و جنبه های پیشینی و پیشگیرانه را مدنظر قرار دهد. یکی از مهمترین مسائل نیز در این حوزه، بحث شفافیت .

دریافت مالیات از حساب های تجاری می تواند جایگزین درآمدهای نفتی شود

مالیاتی یک موضوع مشخص با یک تعریف واحد نیست و هر نوع عدم اظهار درآمد را نباید به معنی فرار مالیاتی دانست. عدم ثبت نام به عنوان مودی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه های غیر واقعی از انواع شایع فرار مالیاتی است. در کشور فرار مالیاتی مبانی تجارت سهام انواع گسترده ای دارد که لازم است نگاهی از منظر جرایم اقتصادی به مساله کرد.در این خصوص نیاز به برخورد جدی وجود دارد. اما هر نوع فرار مالیاتی از مصادیق فساد اقتصادی نیست .

مالیات ستانی قاجاری دولت رئیسی از مردم تحت فشار

. فشار مالیاتی دولت به مردم در اوج تحریم ها و رکود اقتصادی، به اعتراضات بازاریان در شهر های مختلف از جمله تهران، شیراز و اصفهان انجامید. برخی کارشناسان سیستم مالیاتی جدید را با نظام مالیه دوره قجری مقایسه کرده اند. در زمان فتحعلی شاه مالیه ایران پنج کرور تومان تعیین شده بود و رعیت فارغ از آنکه درآمد سالیانه اش چگونه می بود، بایستی خراج مشخص شده را می پرداخت. در دوران .

با حمایت دستگاه قضایی بیش از 450 هکتار از اراضی منطقه آزاد چابهار رفع تصرف و به بیت المال برگردانده شد

جای سازمان اثری از فساد مشاهده کرد موظف است به اینجانب گزارش کند و ما شدیدا از او حمایت کرده و به موضوع با جدیت از مسیر قانونی پیگیری خواهیم کرد و در این میان مسامحه ای با افراد فاسد و ضایع کننده حقوق مردم و سازمان نداریم. ابراهیمی افزود: در مدت 8 ماه گذشته در کنار انجام سایر وظایف، اولویت کاری ما در مورد صیانت از بیت المال ورعایت حقوق قانونی و عامه مردم بوده و با این روحیه و هدف، موفق .

11 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکاریم/ 2.5 میلیون عضو فعال و غیرفعال داریم

دولت به دلیل بحث بار مالی از این اقدام اجتناب کرده و تعهدات و دیونی را نیز برای صندوق بیمه اجتماعی آفریده است. این دیون چه میزان است و آیا قرار است مانند سایر صندوق ها تادیه شود؟ این صندوق نیز از جمله صندوق هایی است که دولت نسبت به آن تعهدات و دیونی دارد. متاسفانه تا پیش از این اقدامی برای رد این دیون انجام نشده و ما اخیرا صحبت ها و رایزنی هایی با دولت کردیم و این رایزنی ها را با مجلسی .

عضو مجلس خبرگان : اگر خدای ناکرده برای رهبر اتفاقی افتاد؛ رهبر بعدی باید در آستین باشد

معظم انقلاب یک یا شاید دو بار فرمودند که اصل رسالت خبرگان رهبری، که یکی از بهترین برنامه های حضرت امام است، این است که خدای ناکرده اگر برای رهبر اتفاقی افتاد رهبر بعدی را باید در آستین داشته باشند. کما اینکه سال 68 منافقین اعلام کردند که هر وقت رسانه ها بگویند خمینی از دنیا رفته، کد حمله به ایران است ولی خبرگان بی درنگ رهبر انقلاب را تعیین کردند و امید دشمن به یأس و ناامیدی مبدل شد. ان شاء .

مبانی تجارت سهام

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

قانون تجارت ایران و شخصیت حقوقی:
بموجب قانون تجارت ایران شخص حقوقی از کلیه حقوق، اختیارات، تعهدات و تکالیف شخص حقیقی برخوردار است جز اموری که مربوط به طبیعت خاص انسان است مانند ازدواج یا رابطه پدر و فرزند، مادر و فرزند و نظایر آن. بنابراین حقوق و تکالیف شخص حقیقی که در قانون مدنی ساری است در چارچوب قانون به اشخاص حقوقی نیز قابل تسری است. چنانچه ماده 588 قانون تجارت صراحت دارد:

"شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک."

بنابراین چنانچه از ماده قانونی فوق مستفاد می شود اشخاص حقوقی می توانند در قالب شخصیت حقوقی از مالکیت، انتفاع، تابعیت، اقامتگاه، حساب بانکی، عقود و معاملات و نقل و انتقالات مربوط و سایر حقوق و تعهدات و تکالیف مصرح در قانون برخوردار باشند.

در قرون جدید و معاصر نیز ایجاد شرکت ها، تجارتخانه ها، بانک ها، مدارس، وزارتخانه ها، بیمارستان ها و سازمان های مختلف در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنی و مهندسی به شکل امروزی، اشخاص حقوقی را در جوامع متجلی ساخته است. پیدایش واژه شخصیت حقوقی و کاربرد آن در قوانین تجاری ایران برای اولین بار، به قانون تجارت مصوب 1304 برمی گردد که با ذکر ماده واحده و تسری تکالیف و تعهدات شخص حقیقی به شخص حقوقی (بجز موارد طبیعی انسان)، در واقع شخص حقوقی را به رسمیت شناخت و با انعکاس و تکرار موضوع در ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی را در عرصه های مختلف تثبیت نمود.

انواع شخصیت حقوقی

اشخاص حقوقی یا در اثر اراده و تشریک مساعی افراد شکل می گیرند و یا با تصویب قوانین ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی عبارتند از:

1-اشخاص حقوقی حقوق عمومی

شامل وزارتخانه ها، نهادها، سازمان نها، دانشگاه ها و تشکل هایی که با تصویب قانون خاص در مجلس و یا محافلی که صلاحیت قانونگذاری دارند تشکیل می شوند.

2-اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

شامل بنگاه ها و شرکت های تجارتی و انجمن ها، احزاب، نهادها و موسسات غیر تجارتی که به موجب قوانین و مقررات عمومی و آیین نامه های مربوط ایجاد می شوند. بنابراین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نیز بسته به نوع تشکیل و شیوه مشارکت مشمول فعالیت های تجاری و انتفاعی نظیر شرکت های هفت گانه و یا موسسه و نهاد غیر تجاری و غیرانتفاعی مانند انجمن علمی، فرهنگی، تشکل سیاسی و نظایر آن است.

آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی

1-نام:
نام شخص حقوقی باید بیانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از وضعیت سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه سازد.

2-شناسایی:
شناسایی شخص حقوقی(شرکت) بواسطه قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ثبت شرکت ها قابل احراز است.

3-تملک و مالکیت:
اشخاص حقیقی تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را در اختیار دارند. لیکن مالکیت اموال اشخاص حقوقی صرفاَ از نوع منقول است ولو اینکه اموال غیر منقول باشند.چرا که سرمایه شرکت که در قالب سهام یا سهمیه منعکس است تحت عنوان اموال منقول تقویم و محاسبه می شود.ضمناَ اشخاص حقیقی تشکیل دهنده شخصیت حقوقی هیچگونه حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.

4-دارائی ها:
دارایی اشخاص حقوقی مربوط به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) نیست و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی نیز بر عهده اشخاص حقیقی نیست جز در موارد شرکت های تضامنی و نسبی که در شرکت های تضامنی مسئولیت شرکاء تضامنی و نامحدود و در شرکت های نسبی مسئولیت شرکاء محدود به میزان سهم الشرکه آن ها است.

5-وکالت و نمایندگی:
وکالت شخص حقیقی بموجب وکالتنامه است و بالغو یا فسخ آن پایان می پذیرد. ولی نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت است و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره قابل فسخ نیست بلکه عزل یا تغییر وکیل مستلزم انجام تشریفات قانونی است.ضمناَ در مورد شخص حقیقی،نماینده و وکیل تابع او است در حالیکه در اشخاص حقوقی نماینده تابع اعضاء و شرکاء نمی باشد بلکه وکالت او در چارچوب اساسنامه و اختیارات قانونی است و مسئولیت وی در برابر شخص حقوقی می باشد.

6-اقامتگاه:
بموجب ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره امور (مدیریت) مربوطه است. لیکن مفاد ذیل ماده 1200 قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن ذکر شده است. بر این اساس از نظر قوانین فوق در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اما باید توجه داشت از آنجا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می شود در خصوص شرکت های تجارتی، مفاد قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی تفوق دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که عموماً جلسات هیات مدیره مربوطه تشکیل می شود و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا جریان دارد اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) محسوب می شود.

7-مسئولیت مدنی:
مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن منفک و متفاوت است. بنابراین تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی صرفاً متوجه خود آن ها است و ارتباطی با اشخاص حقیقی ندارد جز در موارد مربوط به شرکت های تضامنی که بر اساس اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناً مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت را بر عهده دارند.

8-مسئولیت کیفری:
از آن جا که قانون تجارت مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر نگرفته است لذا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن به ویژه متوجه افرادی است که بطور مشخص مرتکب کیفر شده باشند.

9-بدهی و مطالبات:
تعهدات و تکالیف وبدهی اشخاص حقوقی صرفاَ متوجه خود آن ها است. بنابراین چنانچه شخصی از یک شرکت مطالبه ای داشته باشد نمی تواند جهت وصول مطالبه خود به یکی از شرکاء مراجعه یا در قبال بستانکاری یکی از شرکاء،مطالبه از شخص حقوقی را با وی تهاتر نماید.

10-ورشکستگی:
عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مرتبط تسری پیدا نمی کند. بنابراین ورشکستگی شخص حقوقی مستلزم ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نیست.

11-انحلال
با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیات جاری آن متوقف و از آن به بعد صرفاَ تداوم فعالیت به منظور رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و درخواست اجرا از طریق مدیر یا مدیران تصفیه امکان پذیر می باشد چرا که انحلال شخص حقوقی به منزله فوت شخصیت حقیقی می باشد.

مسائل مربوط به شرکت های تجاری از بدو تاسیس وثبت تا انحلال را در مجموعه مطالب ما دنبال کنید. موسسه ثبتی و حقوقی ثبت شرکت فکر برتر افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آمادگی خود را جهت ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند اعلام نماید. 42143-021

دور زدن قانون اسقاط خودرو با پول

اخبار مجلس شورای اسلامی قیمت تحویل خودرو فرسوده خودروهای فرسوده مرکز اسقاط خودروهای فرسوده طرح جایگزینی خودروهای فرسوده سایپا جریمه خودروهای فرسوده شرایط وام خودروهای فرسوده دنیای خودرو اخبار خودرو اخبار خودروسازان

خودروسازان در فرار از مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده تنها نیستند و وزارت صمت را به عنوان حامی کنار خود می‌بینند، این وزارتخانه طی سال‌های اخیر با بهانه‌های متعدد اجرای این برنامه را به حاشیه برده و در جدیدترین موضعگیری خود، نکات جالبی مطرح کرده است.
روزنامه جام جم نوشت : وزارت صمت که از گذشته مخالف طرح جایگزینی خودروهای فرسوده بود با مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر این‌که در صورت کمبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط، خودروسازان با پرداخت یک درصد قیمت خودرو به صندوق ملی محیط‌زیست بتوانند به تولید خود ادامه دهند، راه را برای دور زدن قانون ساماندهی صنعت خودرو فراهم کرد.

پیشینه طرح جایگزینی خودروهای فرسوده به سال ۱۳۷۷ برمی‌گردد که تبدل به قانون شد، اما اجرایی شدن آن بیش از هشت سال طول کشید؛ در سال ۸۵ با تشکیل ستاد تبصره ۱۳ و پس از آن ستاد مدیریت حمل و نقل اقدامات جدی برای اجرای آن آغاز شد.

طی سال‌های اخیر آیین‌نامه و مصوبات این طرح، دستخوش تغییراتی شد و سن فرسودگی به ۲۰ سال رسید. در سال جاری با افزایش تعداد خودروهای فرسوده و کاهش تولید خودروسازان در بیست و چهارم مرداد سال جاری نیز هیات وزیران شرایط خروج خودروهای فرسوده را به‌روزرسانی کرد.

براساس این مصوبه، قرار شد به‌ازای تولید هر خودرو با مصرف سوخت هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر، یک خودرو اسقاط شود، اما بنا به برخی از شنیده‌ها، لابی خودروسازان با دولت برای فرار از این تکلیف قانونی شدت گرفته است. این اتفاق، با تصویب مصوبه‌ای از سوی هیات دولت تعیین تکلیف شد و مطابق آن، خودروسازان می‌توانند به جای ارائه گواهی اسقاط خودرو، مبلغی را به صندوق محیط‌زیست واریز کنند.

باتوجه به این مصوبه و ممنوعیت واردات خودرو، علاوه‌بر نوسازی ناوگان خودروهای شهر، مراکز اسقاط کشور تقریبا به سمت تعطیلی ۱۰۰ درصدی رفته و مبانی تجارت سهام بالغ بر ۳۰ هزار نفر نیروی کار در خطر بیکاری قرار گرفته‌اند.

وزارت صمت حامی فرسوده‌ها

البته خودروسازان در فرار از مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده تنها نیستند و وزارت صمت را به عنوان حامی کنار خود می‌بینند، این وزارتخانه طی سال‌های اخیر با بهانه‌های متعدد اجرای این برنامه را به حاشیه برده و در جدیدترین موضعگیری خود، نکات جالبی مطرح کرده است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در نامه‌ای به طهوری، مشاور وزیر کشور در امور فناوری علت اصلی حذف الزام برگه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای تجاری و موتورسیکلت را کمبود برگه اسقاط و رسوب محصولات تولیدی در انبارها اعلام کرد، اما این ادعا توسط رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو رد شد.

مشهدی شرف در مورد ادعای وزارت صمت مبنی بر کمبود برگه گواهی اسقاط، می‌‎گوید: «گواهی اسقاط تاکنون برای خودروسازان نیاز نبوده و این‌طور نیست که بگوییم، چون برگه نیست اسقاط نکرده‌اند بلکه اصلا مشمول این قانون نبوده‌اند؛ تنها موتورسازان و سازندگان کامیون دیزلی مشمول این قانون بودند. پس از آن چهار دسته، دو دسته شامل واردکنندگان (با توجه به ممنوعیت واردات) و تولیدکنندگان خودروی سواری مشمول آن نبودند؛ بنابراین این‌که بگویند به دلیل کمبود گواهی اسقاط، تولید و اسقاط نداشتیم دروغ است».

به گفته وی از ۲۷ بهمن سال ۹۸ نزدیک به ۷۰۰ هزار گواهی موتورسیکلت خریداری شده و هم‌اکنون ۷۰ هزار گواهی موتورسیکلت در صفحه‌های‌شان موجود است که اگر کمتر از ۱۰ هزار گواهی موتورسیکلت بخرند، عملا نیازشان تا پایان سال ۱۴۰۱ برآورده می‌شود؛ بنابراین موتورسیکلت‌سازان گواهی چندانی نیاز ندارند.

از طرف دیگر در بخش دیزلی کمبود گواهی داشتیم، اما پیشنهاد ما این بود که به صورت موقت هم شده از گواهی بنزینی استفاده کنند تا بتوانند خودروهای خود را شماره‌گذاری کنند؛ یعنی می‌توانستند تا پایان سال ۱۴۰۱ از گواهی بنزینی استفاده کنند تا مشکل‌شان حل شود. وزارت صمت به دنبال این بود که قانون ساماندهی صنعت خودرو را دور بزند در حالی که همین الان ۵۰ هزار گواهی اسقاط موجود است.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تایید کم‌کاری خودروسازان برای تخصیص خودرو در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده می‌گوید: «براساس بند ف تبصره ۷ قانون بودجه امسال، ۱۰ درصد از ظرفیت خودروهایی که مشمول طرح قرعه‌کشی می‌شوند، باید برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده مورد استفاده قرار گیرند؛ بنابراین در سومین طرح فروش یکپارچه خودروها برای اولین بار ۲۰ درصد از ظرفیت خودروهای مشمول قرعه‌کشی را به این طرح اختصاص داده‌ایم؛ چراکه در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها، این اتفاق نیفتاده بود»

میزان مصرف سوخت در خودروهای داخلی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر بین ۱۰ تا ۱۲ لیتر است در حالی که این رقم در خودروهای خارجی چهار لیتر است، این مصرف سه‌برابری فشار مضاعفی را به ذخایر بنزینی کشور وارد کرده، البته این پایان کار نیست و با فرسودگی این خودروهای بی‌کیفیت میزان مصرف آن‌ها نیز افزایش خواهد یافت. بنا به آمارهای اعلام‌شده حدود ۲.۵ میلیون خودروی فرسوده در جاده‌های مبانی تجارت سهام کشور تردد می‌کنند که اگر ۹.۵ میلیون موتورسیکلت فرسوده را نیز به آن اضافه کنیم، حدود ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد و براساس برآوردهای صورت‌گرفته، تعداد خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد.

با احتساب این تعداد خودرو فرسوده و افزایش ۱۵ درصدی مصرف آن‌ها در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین بیشتر در باک این خودروهای فرسوده خواهد سوخت و شاهد سونامی مصرف سوخت خواهیم بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.