ضریب بتا چه می‌‌گوید؟


رابطه ریسک و بازده

ضریب بتا چه می‌‌گوید؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

 • 02191004770
 • [email protected]
 • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

نحوه محاسبه ریسک برای به دست آوردن میزان ریسک کلی و ریسک پرتفوی

برای محاسبه ی ریسک از روش های مختلفی استفاده می شود. توجه داشته باشید که بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازدهی سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی که در این مطلب مورد توجه ماست بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عواملی مانند درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی، انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی، کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف) بستگی دارد.

رابطه بین ریسک و بازده

ریسک و بازده تا یک نقطه مشخص باهم رابطه مستقیم دارند یعنی با افزایش ریسک بازده نیز افزایش می یابد اما با بالا رفتن ریسک از یک سطح مشخص قدرت بازده کم می‌شود و از نقطه شکست، خط بازده دارای شیب نسبتاً افقی خواهد گردید. به نحوی که از این نقطه به بعد هرچه ریسک را بالا ببریم با بازده مورد انتظار افزوده نمی‌شود.

رابطه ریسک و بازده

رابطه ریسک و بازده

تعریف پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری بورس)

لغت پرتفوی به عبارت ساده به ترکیبی از دارایی ها گفته می شود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشکیل می شود که هر کدام ریسک و بازده متفاوتی دارند.

از نظر تکنیکی یک پرتفولیو در برگیرنده مجموعه ای از دارایی های واقعی و مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است اما تاکید ما بر روی دارایی های مالی می باشد.

بازده پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازدهی را که انتظار میرود در یک دوره ی یک ساله قسمتِ صاحب پرتفوی از اوراق بهادار شود، بازده مورد انتظار آن پرتفوی گویند.

که برای محاسبه آن می‌توان از رابطه زیر استفاده نمود:

ریسک پرتفوی بورس اوراق بهادار

بازده یک پرتفوی میانگین وزنی بازده سهام مختلف در آن پرتفوی است و ریسک پرتفوی بر خلاف بازده پرتفوی می باشد و به عوامل زیر بستگی دارد:

 • درصد سرمایه‌گذاری در هریک از اقلام پرتفوی
 • انحراف معیار هریک از اقلام پرتفوی
 • کوواریانس یا نحوه ارتباط بین نرخ بازدهی اقلام مختلف (یا ضریب همبستگی بین بازدهی اقلام مختلف).

اگر دو نوع اوراق بهادار داشته باشیم، واریانس یک پرتفوی از طریق فرمول زیر به دست می آید:

واریانس پرتفوی = ( σp ۲ )
درصد سهم a از کل پرتفوی = xa
انحراف معیار سهم a برابر σa
کواریانس بازدهی سهم a و سهم b برابر (cov(a،b

مفهوم کوواریانس:

یکی از روش های محاسبه ریسک محاسبه ی کوواریانس می باشد .بطور کلی کوواریانس نشان دهنده نحوه ارتباط دو گونه از اطلاعات با هم می‌باشد.

 • اگر ۲ داده‌ دارای رابطه معکوس باشند، مقدار کوواریانس آن ها منفی میشود.
 • اگر ۲ داده از هم مستقل باشند مقدار کواریانس آن صفر خواهد بود.
 • اگر ۲ داده دارای ارتباط مستقیم باشند، مقدار کواریانس مثبت خواهد بود.

هدف تشکیل پرتفوی کاهش ریسک می باشد که برای دستیابی به آن، باید سهامی ‌را در پرتفوی قرار داد که دارای رابطه معکوس باشند و کوواریانس منفی داشته باشند تا بازدهی یک سهم کاهش و بازده سهم دیگر افزایش یافته و در نتیجه ریسک کاهش یابد.

با توجه به رابطه زیر:

مفهوم ضریب همبستگی:

ضریب همبستگی (ρ) در واقع بیانگر چگونگی ارتباط بین دو داده از نظر جهت و شدت می باشد و در فاصله [-۱ و ۱] قرار می‌گیرد:

اگر ρ بین صفر و یک باشد، دو متغیر دارای همبستگی مستقیم می‌باشند. (هرچه ρ به یک نزدیکتر باشد همبستگی دو متغیر شدیدتر خواهد بود.)
اگر ρ برابر صفر باشد، دو متغیر هیچ گونه تاثیری بر هم نداشته و تغییراتشان مستقل از یکدیگر می‌باشد.
اگر ρ بین منفی یک و صفر باشد، دو متغیر دارای همبستگی معکوس می‌باشند.( هرچه ρ به منفی یک نزدیکتر باشد، این همبستگی شدیدتر خواهد بود.)
با جایگذاری در فرمول واریانس خواهیم داشت:

نکته: برای محاسبه ریسک پرتفوی باید از عبارت‌های فوق جذر گرفت تا σ_p بدست آید.
نکته: وجود سهامی با ضریب همبستگی (۱) باعث می‌شود که ریسک پرتفوی حداکثر شود در حالیکه وجود سهام با ضریب همبستگی (۱-) ریسک پرتفوی را حداقل می‌نماید.

ریسک کلی دارایی مالی تابعی از چندین عامل است که به آن ها اشاره می‌کنیم:

در این بخش مطالب خلاصه ای در ارتباط با ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک بازار، ریسک تورمی،ریسک تجاری، ریسک مالی ،ریسک نقدینگی،ریسک نرخ ارز و ریسک کشور بیان کردیم.

ریسک نوسان نرخ بهره (Interest Rate Risk)

ریسک بازار (Market Risk)

ریسک تورمی (Inflation Risk)

ریسک تورمی با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد، به دلیل اینکه نرخ بهره معمولاً در اثر افزایش تورم افزایش می‌یابد.

ریسک تجاری (Business Risk)

ریسک مالی (Financial Risk)

ریسک نقدینگی (Liquidity Risk)

ریسک نقدینگی، ریسک مرتبط با بازار ثانویه‌ای است که اوراق بهادار در آن معامله می‌شوند. هرچه عدم اطمینان و ابهام قیمتی در خصوص عامل زمان

ریسک نرخ ارز (Exchange Rate Risk)

ریسک کشور (Country Risk)

نام دیگر ریسک کشور،ریسک سیاسی می باشد. سرمایه‌گذارانی که در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند باید به ثبات آن کشور از نظر سیاسی و اقتصادی توجه داشته باشند. هرچه ثبات سیاسی و اقتصادی کشوری بالا باشد ریسک سیاسی در آن کشور پایین است.

انواع ریسک

منابع ریسک که دلیل تغییر و پراکندگی در بازده است به دو دسته کلی تقسیم می شود:

ریسک غیرسیستماتیک (قابل اجتناب)

ریسک سیستماتیک (غیر قابل اجتناب)

ضریب بتا (β)

شاخص ریسک سیستماتیک یا همان ضریب بتا(β) نتیجه مقایسه ی بین ریسک سیستماتیک موجود در یک سهم با ریسک سیستماتیک موجود در کل بازار سهام می‌باشد. بتا معیار نسبی ریسک یک سهم با توجه به پرتفوی بازار تمامی سهام ها می باشد. برای محاسبه (β) از شاخص قیمت بورس سهام استفاده می شود.

Ri = بازده مورد انتظار دارایی :منظور از بازده بدون ریسک (Rf)، حداقل بازدهی است که سرمایه‌گذار بدون قبول هیچ گونه ریسکی می‌تواند کسب نماید

Rf =بازده بدون ریسک :متوسط نرخ سود بدون ریسک سالانه .با توجه به اینکه خرید سهم برای سرمایه‌گذار دارای ریسک است لذا نرخ بازده مورد انتظار از سهم (Ri) به خاطر ریسک مورد نظر، نسبت به نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد که به تفاوت آن دو صرف ریسک دارایی می‌گویند:

Rm = بازده یا شاخص بازار :نشان دهنده متوسط بازدهی ساتنه محقق شده

صرف ریسک دارایی = Ri– Rf

با توجه به توضیحات فوق به تفاوت بازده مورد انتظار بازار (Rm) و نرخ بازده بدون ریسک (Rf)، صرف ریسک بازار گفته می‌شود.

صرف ریسک بازار = Rm– Rf

به تفاوت بین شاخص بازار با بازده بدون ریسک صرف ریسک بازار گفته می شود. بنابراین ضریب بتا درجه تغییر پذیری و نوسان بازدهی سهم را نسبت به تغییرات شاخص بورس و یا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل سهام موجود در بازار نشان می‌دهد. با این توضیح رابطه بتا به صورت زیر خواهد بود:

β= (سهم بازدهی تغییرات)/(بازار بازدهی تغییرات)

با توجه به موارد فوق خواهیم داشت:

اگر β>1 باشد، ریسک سیستماتیک سهم بیشتر از ریسک سیستماتیک بازار است پس تغییرات بازدهی سهم بیشتر از تغییرات بازده بازار و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) بیشتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود. این نوع سهام، به سهام تهاجمی شهرت داشته و در زمان رونق بازار جهت سرمایه گذاری مناسبند.
اگر β=۱ باشد، ریسک سیستماتیک سهم با ریسک سیستماتیک بازار برابر خواهد بود. بنابراین تغییرات بازدهی سهم با تغییرات بازدهی بازار برابر و در نتیجه بازده مورد انتظار از سهم (Ri) برابر بازه مورد انتظار از بازار (Rm) خواهدبود یعنی بازده مورد تملک آن سهم هماهنگ با کاهش یا افزایش نرخ بازده کل سهام تغییر می‌کند.
اگر βi) کمتر از بازده مورد انتظار از بازار (Rm) خواهد بود. این نوع سهام، به سهام تدافعی شهرت داشته ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ و در زمان رکود بازار جهت سرمایه گذاری مناسب می‌باشند.

رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سهام و بتا :

فرمول بیان شده فوق به مدل CAPM شهرت داشته و بیان می‌کند که نرخ بازده مورد انتظار یک ورقه بهادار (R_i) برابر است با نرخ بازده یک قلم دارایی بدون ریسک (R_f) به اضافه صرف ریسک یا بازده اضافی ناشی از ریسک سیستماتیک آن ورقه بهادارمی‌باشد، به عبارت دیگر

نرخ بازده مورد انتظار = نرخ بازده بدون ریسک + صرف ریسک دارایی

نمودار مدل CAPM به خط SML یا خط بازار اوراق بهادار شهرت دارد و به شکل زیر است:

خط SML بیانگر رابطه ریسک سیستماتیک (β) و بازده مورد انتظار یک سهم (Ri) بوده و بیان می‌کند این دو ربطه ای مثبت با یکدیگر دارند. بطوریکه هرچه ریسک سیستماتیک سهم افزایش یابد، نرخ بازده مورد انتظار نیز افزایش می‌یابد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Pina & Associates Insurance
 • Payment at Contingency
 • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

ضریب بتا چه می‌‌گوید؟

در مطلب قبلی، سرمایه‌گذاری رشدی و معیارهای انتخاب سهام رشدی توضیح داده شد. در این مطلب به توضیح سرمایه‌گذاری ارزشی و معیارهای انتخاب سهام در این نوع سرمایه‌گذاری پرداخته می‌شود.

سرمایه‌گذاری ارزشی، به معنای هنر خرید سهام به قیمت کمتر از ارزش ذاتی آن است. سرمایه‌گذاران ارزشی به دنبال خرید سهامی هستند که باور دارند کمتر از ارزش ذاتی قیمت‌گذاری شده‌اند. این دسته از سرمایه‌گذاران بر این باورند که بازار نسبت به اخبار خوب و بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهد و باعث می‌شود قیمت سهام نوسان داشته و با اصول بنیادی بلندمدت خود مطابقت نداشته باشد.
نکته: سرمایه‌گذاری ارزشی با این اصل که ضریب بتا به معنی ریسک بالاست، مخالف است و معتقد است که یک شرکت با بتا بالا نیز امکان دارد به درستی قیمت‌گذاری نشده و بازار نیز به ارزش واقعی آن پی نبرده باشد.

معیارهای انتخاب سهام در سرمایه‌گذاری ارزشی
- قیمت سهام بیشتر از ۰.۶ ارزش ذاتی آن نباشد. به این معنا که اگر سرمایه‌گذار ارزش ذاتی را ۳۰۰ تومان برآورد کرده است، قیمت بازار این سهم هنگام خرید بیش از ۲۰۰ تومان نباشد.
- نسبت p به e سهم جزء ٪۱۰ از پایین‌ترین p به e های بازار باشد. به این معنا که اگر سرمایه‌گذار ۶۰۰ سهم را بر اساس p به e از کم به زیاد مرتب کند، p به e سهم انتخابی جزء ۶۰ مورد اول باشد. منظور از p به e مذکور، p به e رو به جلو یا “Forward” است.

- نسبت PEG کمتر از یک باشد. PEG در واقع از تقسیم p به e بر نرخ رشد شرکت یا " g " حاصل می‌شود.
- نسبت p به e سهم بیشتر از یک نباشد. به این معنا که قیمت سهم نسبت به ارزش دفتری و یا ارزش بازار نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، بیشتر نباشد. به این علت که سیستم حسابداری در ایران، بر مبنای بهاء تمام شده تاریخی است، دارایی‌های سمت راست ترازنامه به روز نمی‌شوند و این موضوع باعث می‌شود حقوق صاحبان سهام کمتر از ارزش واقعی باشد.
- بدهی شرکت مورد بررسی بیش از حقوق صاحبان سهام نباشد.
- دارایی جاری شرکت، حداقل دو برابر بدهی جاری آن باشد. منظور از دارایی جاری، دارایی‌هایی از شرکت است که می‌توانند طی یکسال به وجه نقد تبدیل شوند. همچنین بدهی جاری نیز شامل بدهی‌هایی هستند که ظرف یکسال تسویه می‌شوند.
- سود هر سهم شرکت، با رشد ثابتی در سال‌های اخیر همراه باشد.

مزایا و معایب سرمایه‌گذاری ارزشی
مزایا
- سود زیاد: سرمایه‌گذاری ارزشی می‌تواند سود چشمگیر ایجاد کند به این علت که سرمایه‌گذاران سهم را در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خریداری کرده و به مرور زمان دارایی به ارزش واقعی خود نزدیک‌تر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد.
- ریسک کم: سرمایه‌گذاری ارزشی به علت خرید سهم در قیمتی کمتر از ارزش ذاتی، ریسک سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد.
- رویکرد منطقی: سرمایه‌گذاری ارزشی به جای احساسات، بر مبنای تحلیل بنیادی عمیق شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذار با بررسی معیارهای بنیادی چون نسبت p بر e، نسبت p بر b و . می‌تواند به حاشیۀ ایمنی سهام دست یابد. اصل حاشیۀ ایمنی بر این است که سهام زمانی ارزش خرید دارد که ارزش منصفانۀ (ارزش نقدی ( آن کمتر از ارزش ذاتی باشد.
- قدرت سود مرکب: سرمایه‌گذاری سود سهام و بازده حاصل از شرکت‌های با ارزش باعث می‌شود به بهرۀ سرمایه‌گذار مجدداً بهره تعلق گرفته و سود سرمایه‌گذاری وی افزایش یابد.

معایب
- عدم آشکار بودن شرکت‌های ارزشی: شناسایی سهام ارزشی دشوار است. برآورد ارزش ذاتی به سطح خاصی از تخصص نیاز دارد که همۀ سرمایه‌گذاران این تخصص را ندارند.
- صبر: سرمایه‌گذاری ارزشی برای افرادی که تمایل دارند به سرعت از مزایای سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شوند مناسب نیست. گاهی طرفداران این استراتژی مجبور می‌شوند سال‌ها مواضع خود را حفظ کنند تا زمانی که احساسات بازار به نفع آن‌ها تغییر کند.
- دام انتظار: سرمایه‌گذاری ارزشی می‌تواند مثمر ثمر باشد اما به همان اندازه می‌توان بن‌بست سرمایه‌گذاری محسوب شود. سرمایه‌گذاران ارزشی می‌توانند برای مدت زمان طولانی سهامدار شرکت باشند و پس از چند سال، بدون دریافت سود، مجبور به خروج از سهام با زیان شوند.

در این مطلب به سرمایه‌گذاری ارزشی، عوامل مؤثر در انتخاب سهام و همچنین مزایا و معایب این نوع از سرمایه‌گذاری پرداخته شد. در مطلب بعدی، سرمایه‌گذاری به روش GARP توضیح داده خواهد شد.

سهام دفاعی یا تدافعی (Defensive stock) چیست؟

برای موفقیت در بازار سرمایه، یکی از روش‌های مرسوم این است که سبدی متشکل از چند مدل سهام داشته باشیم، چرا که در دوره‌های اقتصادی مختلف، باعث کاهش زیان ما می‌شوند. یکی از این انواع، سهام دفاعی یا تدافعی است. این نوع از سهام معایب و مزایای خاص خود را دارند و به دلیل پایداری آن‌ها، در دوران رکود به حفظ سرمایه کمک می‌کنند. سهام تدافعی با نام سهام غیر تناوبی نیز شناخته می‌شود. در ادامه به بررسی این نوع از سهام خواهیم پرداخت و شرکت‌هایی که سهام آن‌ها تدافعی محسوب می‌شود را ذکر خواهیم کرد.

سهام دفاعی یا تدافعی چیست؟

سهام تدافعی در واقع به سهامی گفته می‌شود که در تمام نوسانات بازار، ثبات خود را حفظ می‌کند و ریسک بسیار پایینی دارد. این سهام در دوران رکود و رشد، سود ثابتی را برای سهام‌داران خود ایجاد می‌کنند. سهام دفاعی ارتباطی با شاخص بازار ندارد و به نوعی با قدرت و بدون تناوب است. این سهام در زمان رکود باعث حفظ سرمایه می‌شود و البته در زمان رشد‌های ناگهانی نیز به آرامی صعود می‌کند. سهام تدافعی حجم تقاضای ثابتی دارد و توصیه می‌شود که سهام‌داران در سبد سهام خود از این گونه سهم‌ها نیز استفاده کنند. در واقع به زبانی دیگر به سهام شرکت‌هایی که نیاز‌های اساسی افراد را تامین می‌کنند و همواره تقاضا برای خرید آن‌ها وجود دارد، سهام تدافعی می‌گویند.

مزایای سهام دفاعی

در ادامه به بررسی مزایای اصلی سهام تدافعی خواهیم پرداخت:

سود ثابت و مداوم

به دلیل اینکه شاخص بازار تاثیری بر این سهام ندارد، سود ثابت و مستمری در بلند مدت به همراه دارند.

نرخ شارپ بالا

میزان سودی که یک سهم با وجود خطرات احتمالی به سرمایه‌گذارانش می‌دهد، نرخ شارپ گفته می‌شود. سهام تدافعی با نرخ شارپ بالای خود در تمام اوضاع بازار، گزینه‌ای مطمئن و قابل اعتماد هستند.

حداقل ریسک‌پذیری

وجود نوسان در بازار بورس، همواره باعث کاهش ارزش سهم‌های مختلف بوده است. سهام تدافعی به دلیل اینکه وضعیت بازار روی آن‌ تاثیری ندارد، از این نوسانات در امان است و قاعدتا ریسک بسیار پایینی دارد. این نوع از سهام همیشه با ثبات هستند مگر اینکه مشکل اساسی بزرگی رخ دهد.

معایب سهام دفاعی

در ادامه برخی از معایب اصلی این سهام را بیان خواهیم کرد:

سود پایین

در دوران رشد بازار بورس، سهام تدافعی به دلیل روند با ثبات و مستمری که دارند، سود‌دهی پایینی دارند. این در حالی است که سهام‌های پر‌ریسک دیگر در این دوران، سود‌های بالایی ایجاد می‌کنند. به همین جهت این سهام مناسب دوران رشد نیستند و سرمایه‌گذاران در زمان رشد بازار، از سهام‌های پر‌ریسک‌تر استفاده می‌کنند.

وابسته به اقدام سریع در زمان رکود

در بازار سرمایه پس از شروع روند نزولی و از بین رفتن بخشی از سرمایه افراد، سهام‌داران به فکر خروج از سهام خود و ورود به سهام تدافعی می‌افتند. این تغییر، پول از دست‌رفته را بر‌نخواهد گرداند و صرفا از باقی‌مانده سرمایه حفاظت می‌کند. به همین دلیل است که برای جلوگیری از افت سرمایه خود و ورود به سهام تدافعی، باید زمان دقیق را پیش‌بینی کنید.

نمونه‌هایی از سهام دفاعی

اکنون که با مفهوم سهام تدافعی آشنا شدیم، به بررسی انواع شرکت‌هایی که نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کنند و سهام آن‌ها تدافعی است خواهیم پرداخت.

سهام شرکت‌های خدماتی

سهام شرکت‌های آب، برق، گاز و … که نیاز‌های اساسی مردم را تامین می‌کنند، سهام تدافعی هستند و در بازار خرسی گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

سهام شرکت‌های کالا‌های مصرفی

سهام شرکت‌های عرضه کننده مواد غذایی، نوشیدنی، پوشاک، محصولات بهداشتی و لوازم خانگی که مردم در هر بازه زمانی و با هر میزان تورم، باید آن‌ها را تهیه کنند نیز در دسته سهام تدافعی قرار می‌گیرد. مردم برای بقا مجبور به تهیه اقلام اساسی مورد نیاز خود هستند، بنابراین چرخه ثابتی از نقدینگی همیشه وارد این شرکت‌ها می‌شود.

سهام شرکت‌های درمانی

از گذشته سهام شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در گروه سهام تدافعی بوده است، اما امروزه به دلیل رقابت بالایی که در بین شرکت‌های دارویی وجود دارد به اندازه نمونه‌های دیگر تدافعی نیستند، البته بازهم در دوران رکود قابلیت سرمایه‌گذاری دارند. حفظ سلامتی همیشه با تهیه دارو رابطه مستقیم دارد و در برخی از مواقع که بیماری‌های همه‌گیر شیوع پیدا می‌کنند، سود این شرکت‌ها نیز بیشتر می‌شود.

سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

به دلیل نیاز اساسی مردم به تهیه خانه و مسکن، سهام شرکت‌های املاک و مستغلات نیز در دسته سهام تدافعی است. لازم به ذکر است که شرکت‌های فروش آپارتمان‌های گران، املاک واحد‌های صنعتی و املاکی که وام دارند، برای سرمایه‌گذاری مناسب نیستند.

سهام تدافعی و ضریب بتا

ضریب بتا فاکتوری است که برای اندازه‌گیری و محاسبه ریسک بازار بورس یک سهم به کار می‌رود. در واقع میزان هم بستگی سهم با شاخص کل و میزان نوسان سهم نسبت به بازار را بررسی می‌کند. اگر ضریب بتا صفر باشد، بدین معنی است که سهام با نوسانات بازار تغییر نخواهد کرد. سهام تدافعی، ضریب بتایی بین ۱- تا ۱+ دارند. اگر این ضریب بیش از یک باشد، به این معنی است که سهام با نواسانات موجود در بازار تغییر می‌کند و در صورتی که کمتر از ۱- باشد، یعنی خلاف جهت بازار عمل می‌کند.

چه زمانی سهام تدافعی خریداری کنیم؟

به دلیل اینکه سهام تدافعی ریسک بسیار پایینی دارد و تغییرات شاخص بازار در آن تاثیری ایجاد نمی‌کند، این سهام مناسب افراد ریسک‌گریز است. از طرفی افراد دیگر هم می‌توانند بخشی از سبد خود را به این سهام اختصاص دهند و ریسک معاملات خود را کم کنند.

چرا سهام تدافعی برای برخی از سرمایه‌گذاران جذاب نیست؟

به دلیل ثبات و صعود آرام، این سهام به نوعی نیاز به صبر زیاد دارند و برای برخی از سهام‌داران در اصطلاح خسته کننده هستند. به طور کلی در زمانی که قدرت صعود بازار کم می‌شود اما همچنان افت چندانی اتفاق نیفتاده، بهترین زمان برای تهیه این سهام است. سهام تدافعی در زمان تغییرات روند بازار، به حفظ سرمایه شما کمک خواهند کرد اما در شرایط صعود بازار می‌توان به سهم‌های پر‌ریسک‌تر مراجعه کرد.

شرکت سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات

به دلیل اهمیت این بخش، به طور مجزا توضیحاتی بیان خواهیم کرد. نیاز به سرپناهی برای آرامش و گذراندن ایام، از دیرباز جزو نیاز‌های اساسی و غیر قابل ترک برای مردم بوده‌ است. از این رو همیشه نقدینگی در این بازار در حال چرخش است. مسئله مهم زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به سمت رکود حرکت کند. در واقع به دلیل کاهش نقدینگی مردم، تقاضا برای خانه‌های لوکس کاهش پیدا می‌کند. در اثر این کاهش نقدینگی وارد شده به این نوع شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند، که این امر موجب زیان می شود. در واقع تقاضا برای خانه‌های معمول زیاد است و سهام شرکت‌های لوکس یا صنعتی در زمان رکود مناسب نیستند. چرا که افراد به خانه‌های لوکس نیاز واجب ندارند و اولویت با داشتن سرپناه است. پس در زمینه املاک و مستغلات باید به درستی بررسی و مقایسه کنید و شرکتی را انتخاب کنید که تمرکز آن فروش به تمام اقشار است و می‌تواند جمعیت و سرمایه بیشتری را به خود جذب کند.

نکته‌ای که بسیار قابل توجه قرار می‌گیرد این است که در زمان رکود و اختلال در بازارهای مالی، می‌توانید بخش اعظم سرمایه خود را به خرید سهام تدافعی اختصاص دهید . این شرکت‌ها نیاز‌های اساسی را رفع می‌کنند و به دلیل عدم وجود تغییرات محسوس در درآمدشان، باعث حفظ سرمایه و کسب سودی معقول و پایدار می‌شوند.

کلام آخر

یکی از راه‌کار‌های موجود برای حفظ ارزش سرمایه و دوری از ریسک و زیان، سرمایه‌گذاری در سهام تدافعی است. این سهام با شاخص بازار هم بستگی ندارند و در زمان رکود نیز با ثبات و همراه با سودی ثابت، روند مستمر و رو به بالای خود را در بلند مدت طی می‌کنند. شرکت‌هایی که نیاز‌های اساسی جامعه را تامین می‌کنند و مردم فارغ از شرایط مالی و تورم مجبور به تهیه آن‌ها هستند، سهام تدافعی دارند. به دلیل ورود همیشگی نقدینگی از طرفی میزان تقاضای ثابت برای سهام این شرکت‌ها، ریسک و زیان نیز بسیار پایین است و در مقابل روندی پایدار با سودی ثابت دارند. در شرایط رکود بازار، بهترین راه برای حفظ ارزش سرمایه، استفاده از سهام تدافعی است. به طور کلی پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران مقداری از این سهام را در سبد دارایی خود قرار دهند تا بتوانند ریسک و زیان را کاهش دهند.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقیقی چیست؟

سرمایه‌گذاری در صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی روشی برای کسب سود از بازار سرمایه است. با این روش سرمایه‌گذارانی که زمان، دانش و تخصص لازم ندارند، می‌توانند به تبحر متخصصین این بازار تکیه کنند تا از یک سو، میزان سود خود را افزایش و از سوی دیگر، ریسک زیان در سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. به تعبیر دیگر سرمایه‌گذاری در صندوق‌، روش امن سرمایه‌گذاری در بازار پرتلاطم بورس است. از این طریق می‌توانید نگرانی کاهش ارزش سرمایه را به حداقل رسانید. در کنار این کاهش نگرانی، با داشتن دید بلندمدت، به سود مناسب و دلخواه بر اساس هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق دست می‌یابید. تخصیص بهینه دارایی‌ها ‌با حذف هزینه و صرف زمان اندک، نقدشوندگی بالا به دلیل وجود بازارگردان، سادگی معافیت مالیاتی معاملات واحدها و سهولت و سرعت در معامله واحدهای صندوق از طریق اینترنت از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در درسا است.

مزایای صندوق درسا برای مشتریان حقوقی چیست؟

اشخاص حقوقی منابعی در اختیار دارند که می‌توانند برای اهداف سرمایه‌گذاری خود بکار بگیرند. اما اغلب تخصص لازم را برای سرمایه‌گذاری و مدیریت این منابع در بورس را ندارند. از این رو سرمایه‌گذاری در صندوق درسا با توجه میزان ریسک متوسط آن، گزینه جذابی برای مشتریان حقوقی با هر میزان منابع و هر افق زمانی سرمایه‌گذاری باشد.

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا چیست؟

استراتژی سرمایه‌گذاری مدیریت صندوق درسا “استراتژی فعال بر مبنای سنجش موقعیت بازار” است. درسا غالب منابع خود را در سهام شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. بازار سرمایه به‌عنوان دماسنج وضعیت اقتصادی کشور عمل کرده و روند آن بر اساس واقعیت‌ها و انتظارت آتی از برآیند شرایط اقتصادی کشور شکل می‌گیرد. بازار سهام ایران نیمه کاراست، و بررسی و پیگیری اخبار و تحولات عمومی می‌تواند بازده‌ بالاتر از ریسک تحمیل‌شده به سرمایه‌گذار را برای وی محقق سازد. این دلیل ویژگی دلیل انتخاب استراتژی فعال برای صندوق درسا است.

چگونه سهامی برای صندوق خریداری می‌شود؟

استراتژی سرمایه‌گذاری در صندوق درسا به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود.
قسمت اول شامل سهام شرکت‌هایی است که از دید گروه مدیران سرمایه‌گذاری صندوق به لحاظ بنیادی جزء شرکت‌هایی هستند که با ارزش ذاتی خود فاصله دارند و به بیان دیگر زیر ارزش ذاتی خود هستند. معمولاً حدود 70 تا 80 درصد دارایی‌های صندوق در سهام این نوع شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. افق سرمایه‌گذاری در سهام این نوع شرکت‌ها بالای یک سال است. مگر این که در فاصله زمانی کمتری بازار به این نوع سهام اقبال نشان داده و زودتر به ارزش ذاتی موردنظر مدیران سرمایه‌گذاری صندوق برسد. در این صورت مدیر ممکن است از این سهام خارج شود و منابع را در سهام جایگزین و با رویکردی مشابه سرمایه‌گذاری نماید.
قسمت دوم که معمولاً 20 تا 30 درصد منابع صندوق صرف سرمایه‌گذاری در آن‌ها می‌شود، شامل سهام شرکت‌هایی است که با توجه به تحولات بازار سرمایه انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت در آن‌ها را داریم و می‌توانیم با معامله به موقع آن‌ها بازده‌های کوتاه‌مدت برای مشتریان کسب کنیم. به دلیل ماهیت این نوع سرمایه‌گذاری، قدرت نقدشوندگی بالا ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اولویت ما است.

برای صندوق چگونه آلفا ایجاد می‌کنید؟ بتای صندوق چگونه ساختاری خواهد داشت؟

از ضریب آلفا و بتا برای ارزیابی عملکرد سهام، صندوق و یا یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود. ضریب آلفا بازده اضافی یک سرمایه‌گذاری نسبت به بازده شاخص معیار است. ضریب بتا میزان نوسانی است که سرمایه‌گذار با خرید آن دارایی‌ها نسبت به نوسان شاخص معیار متحمل می‌شود. هدف سبدگردان کارا برای صندوق درسا بتای کمتر از یک، یعنی نوسانات کمتر از شاخص کل بازار بورس، و آلفای مثبت، یعنی ایجاد بازده حاصل از مدیریت درست منابع صندوق است. این هدف را با مدیریت فعال با ترکیب کردن سهام ارزشی و استفاده از فرصت‌های کوتاه مدت طبق استراتژی صندوق عملی می‌کنیم.

اندازه اثر

شاخص اندازه اثر کوهن

اندازه اثر Effect Size در آمار یک مقیاس است که برای نشان دادن بزرگی یک پدیده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندازه اثر در رگرسیون و مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد اگر یک متغیر مستقل از مدل حذف شود چه میزان در برآورد متغیرهای وابسته تغییر ایجاد می‌شود.

این شاخص توسط جاکوب کوهن معرفی و با اعلامیه انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) مشهور گردید. این انجمن تاکید کرده است که: پژوهشگران وقتی از مقدار معناداری استفاده می‌کنند باید تخمینی از اندازه اثر را ارائه نمایند. همچنین گزارش و تفسیر اندازه اثر براساس مطالعات پیشین نیز مفید است. برای اینکه افرادی که پژوهش شما را مطالعه می‌کنند درک بهتری از نتایج کار شما داشته باشند باید این شاخص را در بخش نتایج کار مشاهده نمایند.

اندازه اثر بر جهت و شدت تفاوت میان دو گره یا رابطه بین دو متغیر دلالت دارد. این مقیاس می‌تواند تفاوت میانگین‌های مشاهده شده یا همبستگی متغیرها را مورد بررسی قرار دهد. نظر به اهمیت موضوع در این مقاله کوشش شده است تا به مفهوم‌سازی این شاخص به صورتی دقیق پرداخته شود.

اندازه اثر Effect Size در رگرسیون، مدل ساختاری و حداقل مربعات جزئی

محاسبه اندازه اثر برای تحلیل رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزئی بسیار ساده است. یکی از کاربردهای این شاخص استفاده به عنوان یکی از شاخص‌های برازش حداقل مربعات جزئی می‌باشد. در نرم افزار PLS برای هر اثر در مدل مسیری می‌توان این شاخص را با استفاده از f square کوهن ارزیابی کرد.

اندازه اثر f 2 به صورت نسبتی از تغییرات ضریب تعیین R 2 به روی بخشی از واریانس متغیر مکنون درونزا است که به صورت تبیین نشده در مدل باقی می‌ماند. برای محاسبه این ضریب ابتدا مدل را به صورت کامل اجرا کرده و مقادیر R 2 را یادداشت کنید. در مرحله بعد متغیر مستقل مسیری را که می‌خواهید f 2 آن را محاسبه کنید را حذف کرده و مجددا مدل را اجرا کنید. سپس در فرمول ضریب بتا چه می‌‌گوید؟ زیر قرار دهید.

f 2 =(R 2 included – R 2 excluded) / (1 – R 2 included)

براساس رابطه فوق کافی است یک بار ضریب تعیین با در نظر گرفتن تاثیر متغیر مستقل موردنظر محاسبه شود. سپس با حذف این تاثیر محاسبه شود. براساس نظر کوهن (۱۹۸۸) میزان این شاخص به ترتیب ۰/۰۲ (ضعیف) ۰/۱۵ (متوسط) و ۰/۳۵ (قوی) تفسیر می‌شود. برای محاسبه اندازه اثر از میزان ضریب تعیین استفاده می‌شود. سپس مقدار محاسبه شده براساس مقادیر پیشنهادی کوهن تفسیر شود. به همین ترتیب استفاده از نرم افزار SPSS نیز می‌توان اندازه ضریب اثر را برای رگرسیون و تحلیل مسیر محاسبه کرد.

مطالعه بیشتر

گاهی ممکن است برای یک متغیر وابسته تنها یک متغیر مستقل وجود داشته باشد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که مقدار تاثیر با رابطه کوهن چگونه محاسبه می‌شود. بدیهی است در این R 2 excluded حالت برابر صفر خواهد بود. پس اگر این مقدار در رابطه فوق برابر صفر ثرار گیرد از رابطه ساده f 2 = R 2 / (1 – R 2 ) استفاده خواهد شد. روش تفسیر همچنان مانند قبل خواهد بود. با استفاده از این روش می‌توان به تفسیر مدل‌های ساختاری، رگرسیونی و یا حداقل مربعات جزئی پرداخت.

انتقادات به بحث آزمون معناداری بر این حوزه پژوهشگران را به این سوال واداشته است که اگر آزمون‌های معناداری آماری نمی توانند کارایی مناسبی در پژوهش‌های کمی داشته باشند، پس چه چیزی می‌تواند جای آن‌ها را بگیرد؟ در دو دهه گذشته علوم اجتماعی و رفتاری به استفاده از معناداری کاربردی روی آورده‌اند. شروع این جنبش علمی شدیداً تحت تأثیر انتشار مقاله‌ای از طرف انجمن روانشناسی آمریکا در سال‌های ۱۹۹۶و ۱۹۹۹ بوده است. در این مقالات دو گونه از، شواهد معناداری کاربردی در این مقالات مورد بحث قرار گرفته است: میزان اثرات و فاصله اطمینان. در همین مقاله آمده است که گزارش و تحلیل اندازه اثر در کنار سایر شاخص‌های آماری برای یک پژوهش خوب لازم است.

منبع: اندازه اثر نوشته آرش حبیبی تشر الکترونیک پارس مدیر

Cohen, J. E. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.